Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Ароматният" бизнес с козметични продукти осигурява добри приходи

Мениджърите  на групата "Лавена" АД - Шумен считат, че нарушаването на обичайната икономическа дейност в резултат на COVID-19 може да повлияе неблагоприятно върху дейността на дружеството. 

"Лавена" АД произвежда антибактериални и хигиенни продукти и ситуацията, която все още е в развитие има ограничено въздействие върху дейността на фирмата. Тъй като ситуацията и предприеманите мерки от държавата са изключително динамични, практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността й.

Основната дейност на "Лавена" е производство и търговия в страната и чужбина с основните продукти на дружеството, които са разделени в два основни сегмента - козметични продукти и продукти за лична хигиена. 

Междинният финансов резултат на фирмата след данъчно облагане е печалба от 1.57 млн. лева. Приходите й от продажби растат през второто тримесечие. Техният размер заема 99% от общите парични постъпления през първо шестмесечие на тази година. Поддържане на стабилни взаимоотношения с клиентите и ценовото позициониране на продуктовата гама на "Лавена" позволява на компанията да се възползва от ситуацията, дори и при намалено потребление, свързано с понижения ресурс, отделян от потребителите на парфюмерийно-козметични продукти, запазвайки високото качество на продукцията си и по този начин да увеличи пазарния си дял.

Активната производствена дейност естестевено е довела и до нарастване на общите разходи. Най-голям дял в тази група заемат харчовете за суровини и материали, които представляват 56% от разходите на дружеството. Повече пари са похарчени и за външни услуги. 

Дейността на дружеството е пряко свързана с развитието и промените на пазара на парфюмерийно - козметични и фармацевтични продукти. Продукцията му се реализира основно на вътрешния пазар. Парфюмерийно-козметичната индустрия в България е приоритетен сектор в страната.

От 2014 г. се наблюдава трайно раздвижване и ускорено потребление, което продължава и към момента, отбелязват мениджърите на фирмата. "Лавена" успява да се възползва от това раздвижване като е налице разширено присъствие и повишена реализация на продуктите й на вътрешния пазар. Търсят се клиенти и в чужбина. 

Пазарният риск за дейността на "Лавена“ се свежда до неблагоприятните промени и настъпване на неблагоприятни тенденции в конюнктурата на описаните пазари. Парфюмерийно-козметични се възприема за отрасъл, чиято изложеност на негативни промени в макро средата е значително. Поради тази причина се смята, че при възникване на външни шокове, негативното въздействие върху дейността на фирмата се асоциира със свиване на пазарите. 

Дружеството работи с много широка гама от материали и суровини, което се обуславя от разнообразната продуктова гама. Основните суровини са свързани с козметичното производство и включват различни видове суровини. Цените им, както и на опаковките, са пряко зависими от цените на петролните продукти и горивата, поради което са силно динамични. Ценовите нива, на които се търгуват изброените материали постоянно се повишават и фирмата непрестанно търси системи за защита от ценови рискове.

"Лавена" работи в силно конкурентна среда с представители както местни, така и големи международни производители. На практика, продукцията на фирмата се съревновава с продукти от брандовете на гиганти като Р&G, Johnson & Johnson, Uniliver и други. Тя оперира предимно в средния ценови сегмент. Благодарение на дългогодишното си присъствие и опит на пазара и познавайки навиците и изискванията на своите клиенти "Лавена" контролира този риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във