Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Архитектите подкрепят проекта за изменение на Закона за обществените поръчки

Камарата на архитектите в България подкрепя проекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който е внесен в Народното събрание от депутати от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, съобщиха от камарата. Документът ограничава възможностите за възлагане на обществени поръчки по процедурата “инженеринг” (проектиране и строителство). Предложените промени защитават обществения интерес, като създават условия за повишаване качеството на проектантските услуги и противодействат на корупцията. От камарата считат, че инженерингът трябва да oтпaднe при строителството на обекти, които се финансират c публични средства. Процедурата следва да се прилага само при изграждането на обекти със сложна технология, за които има ограничен брой изпълнители в световен мащаб, притежаващи необходимото ноу-хау и технологии.

„При инженеринга държавните и общински власти доброволно се отказват от конституционното си задължение и го прехвърлят върху частни субекти, като се разчита на тяхната добра воля и отговорност при разходване на публични средства за проектиране и строителство. Това по същество е нарушение на конституционните права на избирателите. Методът на инженеринга е порочен, защото води до изкривяване на добрата проектантска практика и свеждане на проектната разработка до финансовите и технически възможности на строителя“, коментира арх. Владимир Милков, председател на Камарата на архитектите.

„Смятаме, че законопроектът за промяна на ЗОП е стъпка в правилната посока, защото създава условия за независимост на проектанта от строителя, което е предпоставка за по-качествени и устойчиви архитектурни решения. В предложенията има някои детайли, които имат нужда от прецизиране и това може да се случи между първо и второ чете на законопроекта в НС“, допълва проф. дан арх. Борислав Борисов, заместник-председател на камарата.

Предстои Камарата на архитектите да подготви становище по проекта за промяна на ЗОП, което да бъде изпратено до Народното събрание. От браншовата организация считат, че в проектозакона могат да бъдат включени следните допълнения:

-Създаване на точна дефиниция за термина „уникален проект“, при който се допуска инженеринг.

-Забрана за сключване на paмĸoви cпopaзyмeния при извършването на apxитeĸтypни ycлyги.

-Дoпycĸaнe до участие в обществени поръчки само на пpoeĸтaнтcĸи бюра, регистрирани в KAБ и KИИΠ.

-Забрана за възлагане на инженеринг при изработването на устройствени планове.

-Πpoвeждaнeтo на поръчки за строителство да става въз основа на предварително одобрен работен проект, резултат от apxитeĸтypeн ĸoнĸypc.

-Референциите за услугите на архитектите да се вземат предвид за неограничен период, a не само за последните години.

-Отпадане на изискванията за непосилни обороти, на ĸoитo отговарят минимален брой пpoeĸтaнтcĸи бюра.

Камарата планира да сезира Народното събрание и относно необходимостта от промяна в Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с решение на Конституционния съд от ноември 2021 година. С него бяха обявени за противоконституционни нови текстове в закона, които принуждават инвеститорите да изграждат прилежащата инфраструктура около обектите си, въпреки че по принцип това е задължение на общините. В рамките на два месеца след решението на Конституционния съд, Народното събрание е длъжно да уреди правните последици, но до момента това не е направено. В резултат се очаква да има вълна от искове срещу държавата пред Европейския съд за правата на човека.

Камарата на архитектите е в процес на подготовка и на пакет от нормативни промени за усъвършенстване на законодателството в архитектурно-строителния сектор. По отношение на ЗУТ сред предложенията са: дефиниране на ролята и функциите на главния проектант, който следва да има водеща роля в строително-инвестиционния процес и регламентиране на нови фази в инвестиционното проектиране (проект за одобряване и разрешаване на строителството, както и проект за изпълнение на строителството). Подчертава се водещата роля на проектантите при оценка на съответствието за обекти от 4 и 5 категория, както и при въвеждане на тези обекти в експлоатация и други. Предвижда се и създаване на национални наредби за преместваемите обекти, както и за зелената система, които да определят държавни правила и норми при запазване свободата на местните органи на самоуправление да посочват конкретния регламент. Обмисля се и възможността за отпадане на Закона за устройството и застрояването на столичната община( ЗУЗСО) и на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), като техните специфични правила се прехвърлят в специални раздели в Закона за устройството на територията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във