Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Архитекти и еколози срещу Закона за устройство на територията

Сериозно брожение в професионалната гилдия предизвика ремонтът, извършен преди дни от Народното събрание на Закона за устройство на територията.

Камарата на архитектите директно обвини депутатите, че са гласували абсолютно недомислени изменения. И поиска от президента Румен Радев да наложи вето на норматива не само заради начина, по който бяха приети текстовете, но и поради качеството на съдържанието им.

Огромна част от промените са недомислени, ще доведат до правен хаос, а някои от тях са противоконституционни и ще вкарат граждани и инвеститори в съседски войни“, категорични са архитектите. Браншовата им организация е посочила единадесет примера за правни недомислия. Според нея един от най-взривоопасните текстове е забраната за издаване на разрешение за строеж при т.нар неприложена регулация, включително и улична.

В много от големите градове са възстановени частни имоти в територии, предвидени за улици. Те би трябвало  да бъдат отчуждени, но общините са много пасивни и разчитат на един вид доброволно-принудително даряване на тези части, за да се случат самите улици. Сега това на практика се вменява като задължение на гражданите, а не на общината. Тези текстове ще прехвърлят проблема при желаещите да строят - те ще са блокирани и ще трябва да издирват собственици на терени, попадащи в улиците, за да се оправят някак с тях“, изтъкват архитектите. Становището им е, че това може да е по силите на по-големи инвеститори, но ще смачка по-малкия бизнес и физическите лица, които искат да строят.

Камарата определя като противоконституционна и забраната за промяна на предназначението на сгради или части от сгради – обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, без да се прави разлика дали тези сгради са частна собственост. Такава промяна на предназначението според приетите нови текстове в норматива ще може да става само след писмено съгласие на съответния ресорен министър. „Частните имоти, които по волята на собственика им имат предназначение и се ползват за образование, за наука, за здравеопазване или култура, не са част от обществената социална инфраструктура. В случай че орган на власт желае пряко волята на собственика да запази предназначението на обект като част от социалната инфраструктура, той трябва да предостави своевременно и равностойно обезщетение, като начинът за това следва да се уреди в закона. Частни имоти не могат да осигуряват обществени функции чрез административна принуда“, посочват професионалистите от камарата.

Архитектите не приемат и кратките срокове за обжалване на общия устройствен план, както и стесняването на кръга от лица, които могат да правят това. Те подчертават, че според одобрените нови редакции в Закона за устройство на територията, общите устройствени планове ще се обжалват в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Това на практика е два пъти по-къс срок спрямо общото правило в Закона, който предвижда  обжалване до 30 дни. А и право да обжалват ще имат само непосредствено засегнатите -  владеещите имотите, в които е предвидено да се изгражда публична инфраструктура или тези, за които се установяват ограничения на собствеността.

"Това представлява драстично ограничаване на правото на обжалване и влиза в колизия и с Конституцията, и с вече постановени конституционни решения", отбелязват архитектите.

Те са и против текстовете, отнасящи се до височината на сградите. Според тях проблемът със застрояването в отделни защитени райони като крайбрежието и зоните с ниско застрояване следва да се решават с приемане на специфични правила, вместо да се налагат недомислени правила, засягащи цялата територия на страната.

Професионалистите са обезпокоени и от друго. Техни представители, участвали в заседанията на ресорната регионална комисия в парламента, недоумяват от начина, по който са били вземани решенията за промени в норматива. Това ставало без никаква подготовка на депутатите, без време за задълбочен дебат и без яснота какво точно се приема и утвърждава.

Комисията се състои от 22 членове, на заседанието присъстваха петима, които гласуваха от името на 11 души.Между тях хората с реален опит в проектирането се броят на пръсти“, коментират експерти, участвали във въпросното заседание.

Архитектите далеч не са съгласни и с предложения, внесени и на второ четене, чрез които характерът на законопроекта е променен изцяло. Те акцентират върху факта, че на фона на многото извънредни изменения законопроектът не казва нищо за обявения за противоконституционен срок от 15 години за отчуждаване на имоти.

Срещу новия норматив скочиха и членовете на Асоциацията на парковете в България, които също призоваха президента да наложи вето. Според тях с новите текстове се погазват изискванията на  Орхутската конвенция, вместо те да решават проблемите с нейното неприлагане по отношение на осигуряване на достъп на гражданите до екологично правосъдие и до чиста околна среда. Природозащитниците напомнят, че страната ни продължава сериозно да ги задълбочава, а това я поставя под риск да бъде първата, която ще е с изключени права от нея.

От Асоциацията на парковете посочват и други конкретни проблеми. Според тях измененията на закона превръщат кметовете, главните архитекти, експертните съвети към тях и частни фирми в органи по прилагането на Закона за опазване на околната среда и на Закона за биологичното разнообразие, в нарушение на изискванията на директивите за екологична оценка, - ОВОС и за Натура 2000.

Те изтъкват също, че измененията създават условия някои планове и инвестиционни предложения да не подлежат на процедури по ОВОС и оценка за съвместимост. Така за пореден път не се изпълнява решението на Орхуската конвенция, че ОУП, ПУП и някои разрешения за строителство трябва да могат да бъдат обжалвани от гражданите по линия на тяхното право за здравословна околна среда.

Хората от професионалните организации обръщат внимание, че измененията на закона утежняват ситуацията с наказателната процедура срещу България за неспазване на Директивата за пречистване на градските отпадъчни води като  улесняват строителството на сгради, невключени към канализацията на населените места.

Приемането на закона в този му вид ще лиши българските граждани от правото на чиста околна среда и достъп до екологично правосъдие при обжалването на общи и подробни устройствени планове, както и на разрешения за строеж, одобрени в нарушение на екологичното законодателство.

Тук е моментът да напомним, че с приетите промени се ограничава високоетажното строителство в районите, предвидени за ниско застрояване и по Черноморското крайбрежие - зона А и зона Б. В новите разпоредби изрично се регламентира, че няма да могат да се променят начина  и характера на застрояване, а и правилата, и нормативите за съответната устройствена зона.

Нека да припомним, че този законопроект беше доста спорен още при неговото внасяне. Още в края на миналата година Националната асоциация на строителните предприемачи предупреди, че корекциите в него ще превърнат строителния бизнес в заложник на общините, които с години не провеждат процедури по отчуждаване на имоти, попадащи в уличната регулация и ще принудят хората да им даряват собствеността си.  

Дали президентът ще наложи вето на спорните текстове и дали депутатите ще се вслушат в аргументите на професионалната общност, не е ясно. Но като се има предвид професионалният капацитет на повечето от тях и че гласуванията в парламентарната зала минават по команда, спокойно можем да очакваме нови промени в норматива, но вече ...от следващото Народно събрание…

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във