Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АПЕТИТИТЕ НА ОДИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБУЗДАНИ

Проф. Иван Душанов - председател на Съюза на счетоводителите в България, пред в.БАНКЕРЪ

Проф. Душанов, какви дефекти има в проектозакона за счетоводството, който вече бе приет на първо четене от парламента?- Във внесения проект на нов Закон за счетоводството функцията на главния счетоводител не само че е обезличена, но дори е ликвидирана. Твърде бедните по съдържание текстове в този проектозакон свеждат главния счетоводител до нивото на съставител на годишния счетоводен отчет. Всяко принизяване на счетоводството и на главния счетоводител неминуемо води до финансови сривове в предприятието. Схващането, че в условията на пазарните отношения собственикът може да повери финансово-счетоводната дейност на предприятието на всеки, комуто пожелае, защото е суверен, може да се квалифицира най-малко като погрешно. Една такава теза - волно или неволно, залага своеобразни динамитни възглавнички в основите на икономиката на предприятието, а оттук и на страната. Нима заразата, вкарана в организма на стопанския индивид, е без значение за счетоводната и фискална политика на държавата?

Имате ли конкретни предложения за промени в проектозакона?- Наложително е цялостно да се уреди статутът на главния счетоводител, като се определят задълженията, правата, отговорностите - изобщо функциите и задачите на главния счетоводител.Това е много важно да се направи, тъй като в Закона за вътрешен финансов контрол се въведе изискването всички счетоводни документи за извършване на бюджетни разходи да се подписват от двама души - от ръководителя на ведомството и от главния счетоводител! В тази система главният счетоводител трябва да осъществява и предварителния финансов контрол.С уреждането на статута на счетоводителя трябва да се регламентира й законовата му защита. Главният счетоводител следва да притежава висша квалификация: да е магистър или бакалавър с определен стаж по специалността или да има икономическо висше образование с по-голям стаж по специалността. На заварените на тази длъжност лица, които нямат висша икономическа квалификация и образование, може да се даде възможност да запазят местата си до 1 януари 2005 година. Искам да подчертая и още един дефект в Закона за счетоводството. Неправилно е да се премахва изискването в сега действащия закон инвентаризацията да се извършва от комисия. Това ще създаде възможности за злоупотреби. А може би точно такава е целта на промените, залегнали в проектозакона.

Ваши колеги смятат, че Институтът на експерт-счетоводителите иска да монополизира пазара. Съгласен ли сте с тях?- Наложителни са сериозни законови промени по отношение на статута и функциите на дипломираните експерт-счетоводители.Трябва да се премахне и монополът на института в одита на фирмите. Тази монополизация е причина за сериозни деформации в осъществяването на проверката и заверката на годишните счетоводни отчети на предприятията. Следва да се определят законови ограничители за броя на предприятията, които може да одитира един експерт-счетоводител - като например брой на заверките през годината, неповторяемост на одитирания обект и други. За съжаление сега ситуацията е съвсем друга. Не са единични случаите един одитор да проверява и да заверява годишните счетоводни отчети на десетки, дори и на стотици предприятия.Одитът задължителен - без изключение, трябва да се извършва от лица, които не са в трудови правоотношения с когото и да е. Трябва да се въведат държавни тарифи за възнагражденията, които се изплащат за заверката. Щом тя е задължителна, следва да се определи максималният размер на заплащането на услугата. Ако тя не е задължителна, тогава може да се прилагат пазарните принципи за договореност на възнаграждението. А сегашното състояние на нещата е повече от скандално. Определен е единствено минималният размер на възнаграждението, под който не може да се слезе.Законът трябва да регламентира отговорността за вярност на заверката. Може би тя трябва да бъде и гражданска, и наказателна.

Кой трябва да определя правилата на играта на счетоводния пазар?- Методологическото и организационното ръководство на счетоводството в държавен мащаб трябва да се съсредоточи в специално формиран орган - например една Агенция към Министерския съвет. Този орган следва да осъществява своите функции и задачи в непосредствена връзка с катедрите по счетоводство в икономическите висши учебни заведения в страната.Възлагането на задачи, свързани с научното и практическото изграждане и усъвършенстване на счетоводството в страната от този орган, трябва да става чрез конкурс, като се съблюдават изискванията на Закона за обществените поръчки.Националният сметкоплан за предприятията трябва да се утвърждава от Министерския съвет - както е сега! Всяка промяна в това отношение би създала условия за непрекъснати промени в сметкоплана, а оттам и за нестабилност в текущото счетоводно отчитане и затруднения на счетоводния персонал.Това изискване за стабилност например е прокарано в Закона за счетоводството на Кралство Белгия, според който кралят утвърждава сметкоплана. Той също така утвърждава образеца на акта за инвентаризацията и така нататък. Колкото и невероятна да изглежда на някой у нас тази практика, тя показва как се създава стабилност в организацията и методологията на счетоводството.

Разговора води Петър Илиев

Facebook logo
Бъдете с нас и във