Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ОТЧИТА 217 МЛН. ЛВ. БРУТЕН ПРЕМИЕН ПРИХОД ЗА 2005 Г.

Алианц България Холдинг отчита през 2005 г. брутен премиен приход в застраховането в размер 217 млн.лева. От тях в общото застраховане са реализирани 180 млн.лв., като ръстът спрямо 2004 г. е над 18%, с което компанията се нарежда на първо място на пазара по общо застраховане.
Бруто премийният приход на ЗПАД Алианц България възлиза на 133 млн. лв., като реализираният прираст е 18.7% спрямо 2004 година. През отчетната година са изплатени брутни обезщетения на стойност от 55 млн. лв., а брутната квота на щетимост е 48 на сто. Печалбата на дружеството след облагане с данъци е 15 млн. лева. Резултатите на компанията се дължат на разширения обхват на застрахователните продукти и на балансирано развитие на застрахователния портфейл, казва Димитър Желев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България. Очакванията на мениджмънта на холдинга са през 2006 г. компанията да се утвърди като лидер в общото застраховане.
Теменуга Ненова, заместник-председател на УС и изпълнителен директор на ЗПАД Алианц България посочи, че средната премия за Гражданска отговорност за 2006 г. не е по-висока от средната за 2005 г., но броят на застрахованите е значително по-голям. Привлечените през 2005 г. клиенти са над 230 хил. души, или три пъти повече в сравнение с 2004 година. Около 67 млн. лв. от премийния приход на ЗПАД „Алианц България са от автомобилното застраховане.
Втората общозастрахователна компания в групата на Алианц България Холдинг - ЗАД Енергия, отчита над 47 млн. лв. премии за 2005 г. и реализира 17 на сто прираст спрямо предходната година. Нетната печалба на дружеството (след облагане с данъци) за 2005 г. е 20 млн.лева.
Животозастрахователното дружество Алианц България Живот също е сред лидерите на пазара, тъй като реализира брутен премиен приход за 2005 г. в размер на 37 млн. лева. Ръстът му е над 32% в сравнение с 2004 г., а пазарният дял на дружеството е около 25 на сто. Нетната печалба на компанията за 2005 г. е 4.6 млн. лева. Доходността на продуктите за 2004 г. е 7% в евро, 7.5% в левове и 6.2% в щатски долари. Според доц. Пламен Ялъмов, изпълнителен директор на Алианц България Живот, резервите, които всъщност измерват доверието на клиентите към застрахователя, възлизат през 2005 г. на 73 млн. лв., докато през 2004 г. са били 43 млн. лева. Прогнозите на мениджмънта за 2006 г. са животозастрахователната компания да продължи да увеличава пазарния си дял и да задържи лидерската си позиция.
Активите на пенсионните фондове, управлявани от ПОД Алианц България през 2005 г., са нараснали с 38% и са достигнали 387 млн. лв., обясни София Христова, председател на УС и изпълнителен директор на пенсионноосигурителната компания. Постъпленията от осигурителни вноски в пенсионните фондове за 2005 г. възлизат на 107 млн.лв., от които 5 млн.лв. са прехвърлени от други пенсионни фондове. Ръстът на личните доброволни вноски е нараснал с 81% в сравнение с 2004 година. Броят на членовете във всички пенсионни фондове, управлявани от дружеството, надхвърля 776 хил. души, от които новоосигурените са над 79 хиляди. През 2005 г. ПОД Алианц България разпределя над 29 млн. лв. доход по партидите на клиентите си. С най-висока доходност е доброволният пенсионен фонд, който е с най-либерален инвестиционен режим. Средногодишната му доходност от 2001 до 2005 г. е 10.12%, а капитализираният доход (с натрупване) - около 62 процента. Нетната печалба на дружеството за 2005 г. е 2.8 млн. лева. От около 600 хил. осигуряващи се в доброволните пенсионни фондове в страната над 280 хил. души са в ПОД Алианц България, подчертава София Христова.
Новият главен изпълнителен директор на ТБ Алианц България Светослав Гаврийски, бивш гуверньор на БНБ, обясни, че познава банката от самото й основаване и че кредитната институция преживява бурно развитие през последните години. През отчетната 2005 г. броят на клиентите на банката е нараснал с 30 на сто, а нетната й печалба за 2005 г. е над 7 млн. лева. Балансовите й активи за 2005 г. достигат 709 млн. лв., което представлява ръст от 65% спрямо 2004 г. и е над средния за банковия пазар. Депозитите са увеличени със 76% и възлизат на 562 млн. лв., като привлечените средства от депозити на граждани и домакинства са с общ размер от близо 205 млн. лева. Банката е отпуснала кредити за 2005 г. на обща стойност над 229 млн. лв. - с 35% повече от края на 2004-а. Редовните заеми са над 96.5%, а лошите (с просрочия в издължаването) - около 3.5 на сто. Общият размер на кредитите за граждани е 101 млн. лв., с приоритет на ипотечното кредитиране.
Нетната печалба (след данъчно облагане) на всички дружества в системата на Алианц България Холдинг надхвърля 50 млн. лева. Компанията е платила над 9 млн. лв. данъци на държавата. Приблизително 1.5 млрд. лв. е агрегираната сума на активите на всички дъщерни фирми и пенсионни фондове на Алианц България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във