Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Актуализирана е оперативната програма на правителството за юни

Осем нови проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет бяха включени в Оперативната програма на правителството за месец юни. С приетото днес Решение на Министерския съвет Оперативната програма се актуализира с належащи и важни теми от сферата на образованието, пенсионното осигуряване, схемите за държавна помощ в областта на културата, пазара на труда, усъвършенстване на административното обслужване.

С промени в нормативната уредба ще бъде гарантиран равен достъп за всички деца, записани във втора възрастова група /4-5 год./,  до безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, както и осигуряване на познавателни книжки по направление „Български език и литература“ на всички деца, които се обучават във втора възрастова група в Европейските училища.

В програмата на правителството за месец юни е включено определянето на нов размер на социалната пенсия за старост. Предвижда се увеличение от 1 юли на социалната пенсия за старост и на пенсиите, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия) и добавките, които се изчисляват в процент от нея. Повишеният размер на пенсията за старост ще има въздействие върху ежедневието и стандарта на живот на над 128 хиляди души по данни на НСИ.

Предвижда се правно уреждане на предстоящите нови административни услуги, предоставяни от Министерството на правосъдието и съдилищата - Информация за съдимост, получена от Европейската информационна система на регистрите за съдимост (ECRIS); Многоезичното стандартно удостоверение като приложение към свидетелството за съдимост при поискване; поредица електронни услуги чрез Информационната система на съдебното изпълнение /в т.ч. справка за наложени възбрани от съдебен изпълнител, справка за начислени такси и разноски от съдебен изпълнител, справка за входящ документ с достоверна дата от входящия регистър на деловодство на съдебен изпълнител/.

Проект за изменение на Методиката за извършване на оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания също е включен в правителствената програма за юни. Промените ще гарантират оптимален ред и ясни процедури за осигуряване на подкрепа за хората с увреждания съобразно реалните им нужди за социално включване. Прецизират се степените на зависимост, обвързани с определяне на брой часове за лична помощ, на базата на индивидуална оценка на потребностите и зависимостта от интензивна подкрепа на ползвателя от друго лице за различни дейности в ежедневния живот.

Новите проекти на нормативни актове, включени в оперативната програма на Министерския съвет, ще бъдат публикувани заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във