Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Акционерите на "ХЕС" получиха по-нисък дивидент

Общо 3 820 687.92 лева да се изплатят като дивидент от печалбата за миналата година на "Хидравлични елементи и системи" АД  - Ямбол, реши редовното общо събрание на акционерите, което се е провело на 14 май. Брутната сума на една акция е 0.21 лева. Изплащането на дивидента ще започне от 10 юли, а акционерите имат три месеца срок, за да получат своите суми чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Ямбол.

Дружеството е длъжно да осигури изплащането на тези суми в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание.

Остатъкът от положителния финансов резултат на "Хидравлични елементи и системи" АД ще се отнесе във фонд "Неразпределена печалба на дружеството".

Това разпределение на нетната печалба за 2019-а стана възможно след като бяха одобрени докладът за дейността на дружеството и годишният финансов отчет за миналата година, заверен от одитор, както и докладът на Одитния комитет.
Общото събрание освободи от отговорност членовете на борда на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година. Става въпрос за "Лома" ЕООД - София, "Велев Инвест" ООД - София, и "МАЯ-ПЛ" ООД - Пловдив, които в момента управляват машиностроителната фирма.

Общото събрание обсъди и прие допълнения в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите, които са в съответствие с последите промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. С тях се предвиждат възнаграждения под формата на акции. При определяне правото и размера им ще се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството. При вземане на решение за увеличаване капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на съвета на директорите, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

"Хидравлични елементи и системи" АД е специализирано в проектиране, производство и обслужване в областта на хидравличните изделия и системи. Компанията  е водещ производител в Източна Европа, като работи главно по поръчки на клиенти със специфицирани параметри на цилиндрите, количество и срокове на доставка. Дейността на фирмата е експортно-ориентирана към страните от Европейския съюз. Голяма част от дългосрочните й партньори прогнозират сериозен спад на търсенето през тази година. Така че продажбите ще са силно повлияни от състоянието на икономиките на европейските държави и в частност на машиностроителния сектор.

Не бива да се пропуска и влиянието на Ковид-19. Все още не можем да дадем количествена оценка за влиянието на пандемията на нашата бизнес дейност и възможните изменения на финансовата ситуация на пазарите, на които оперираме, отбелязват мениджърите в годишния си доклад. Предприятието работи при пълна заетост. Има временни затруднения с транспорта на готовата продукция, но имаме уверение, че този процес ще бъде консолидиран на междудържавно равнище. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. "Това може да ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за ръст през втората половина на 2020 година", съобщават от дружеството.
"Хидравлични елементи и системи" АД е публична компания с около 1000 акционери, търгувана на "Българската фондова борса".

Гласуваният брутен дивидент на една акция от нетната печалба на "Хидравлични елементи и системи" АД за 2018 г. бе в размер на 0.26 лв., а за 2017 г. - 0.22 лева.

Най-големият акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с дял от 64.53% от капитала. Пенсионните фондове на "Алианц България" АД държат общо 11.88%, "СПХ Инвест" АД е с 8.28%, а останалите книжа с право на глас се търгуват свободно на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във