Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АГРО ФИНАНС СЕ ВКЛЮЧВА В ИНДЕКСА BG REIT

Един от най-големите и най-бързо развиващи се АДСИЦ у нас - Агро Финанс, вече официално е част от индекса BG REIT, който включва само дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти или земя от 13 март (сряда).
Инвестиционният портфейл на Агро Финанс АДСИЦ - София съдържа към края на февруари 70 140 дка земеделска земя, което е над шест пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. В тях дружеството е вложило 15.933 млн. лв. при средна цена на портфейла (с включени всички разходи), 227.15 лв. на декар.
Инвестиционните имоти включват 96.13% земеделска земя с качество от първа до шеста категория (при общо 10 категории, като 1 е с най-добри характеристики), в които фондът инвестира с приоритет, а 3.87% са в по-ниски категории. Към края на февруари общо 91.29% от всички придобити имоти са в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Причината за това е, че земеделската земя там е с високо качество и с потенциал за развитието на земеделието. Общо 98.73% от активите в портфейла на дружеството са обработваеми и са в процес на отдаване под наем или аренда. Освен това 15 648 дка са отдадени под наем и аренда (към 29 февруари), в т.ч. 7202 дка са от наследени арендни договори. Очакванията са през март да бъдат подписани нови договори за аренда на още 10 хил. декара. Дружеството е постигнало средна рента на декар над 13 лв., а вземанията по договорите се застраховат в Българската агенция за експортно застраховане, с което се гарантира тяхната събираемост.
На заседание на съвета на директорите на Агро Финанс на 10 март 2008 г. е взето решение за емитиране на корпоративни облигации (обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени) с обща номинална стойност до 5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във