Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Агенцията по храните въвежда специален стикер за превоз на храни

Новият Закон за храните (обнародван в "Държавен вестик", бр. 52 от 2020 г.) предвижда транспортиране на храни да се извършва само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в публичен национален регистър.Той ще се води от  Българската агенция по безопасност на храните ще съдържа данни на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване. Изискванията се прилагат и за превозните средства, с които се извършва транспортиране на брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия. Регистрацията на превозните средства за транспорт на храни се удостоверява със стикер. 

Правилата, по които агенцията ще издава стикерите, са регламентирани в наредба, публикувана за обществено обсъждане.

Регистрацията на превозните средства е необходимо условие за извършване на ефикасен официален контрол от компетентните органи. Така значително се подобряват възможностите за ефективен контрол за спазване на хигиенните изисквания при транспортиране на храни. Създава се по-добра възможност за проследимост на веригата на доставки на храните.

С проекта на наредба се създават условия за установяване на единни правила за транспорт на храни.

С проектодокумента се определят редът за издаване и подмяна на стикера за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни. Определя се и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Изискванията на наредбата не се прилагат за превозни средства, използвани за транспортиране на храни, различни от тези, посочени в Закона за храните. Изискванията не се прилагат и по отношение на превозни средства на бизнес оператор с храни, регистриран от компетентен орган на друга държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Тези правила не засагят и  превозни средства, извършващи транзитен превоз през територията на България на храни, предназначени за друга държава членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или за трета страна.

Стикерът за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни се издава от директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по седалището на бизнес оператора. Той и ще съдържа задължително текст "Транспортно средство за храни", логото на агенцията, регистрационен номер и букви "Ж" или "Х".

Директорът на ОДБХ издава регистрационен стикер, когато за превозното средство за транспортиране на храни има издадена заповед от компетентният орган за вписване в регистъра на превозното средство, с посочен ред и срок за получаване на стикера, удостоверяващ регистрацията на превозното средство и в случаите когато има настъпила промяна на собствеността или на правото на ползване на превозното средство и извършена нова регистрация по Закона за храните, пише още в проектонаредбата.

Определена е прогнозна стойност за обществена поръчка за изработка на холографски стикери за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни съобразно изискванията на Закона за храните и проекта на наредба на стойност 75 000 лева. Към момента не е определена стойността на регистрационния стикер за отделните адресати на наредбата.

 

Очаквани резултати от прилагането на акта

Прилагането на изискванията на наредбата осигурява удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни при извършван ефективен контрол, проследимост и безопасност на храните.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във