Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Агенцията по храните харчила без контрол

В Агенцията за безопасност на храните (БАБХ) са открити нарушения на финансовата дисциплина. Това съобщи Сметната палата след окончателното приемане на доклада на експертите, извършили одит за съответствие при финансовото управление на Агенцията в периода 1 януари 2012-а - 30 юни 2013 година.

Според констатациите на проверяващите ръководителите на агенцията в този период са пропуснали да издадат вътрешен акт за определяне на реда за събиране на приходи от държавни такси. Одиторите са установили приходи  с неизяснен характер в размер на 275 843 лева. Издадените документи за съгласуване на размера на таксите не са били регистрирани в деловодната система на БАБХ и по този начин не е минимизиран корупционния риск при осъществяване на дейностите и са създадени предпоставки за извършване на измами.

БАБХ е изпълнявала одобрените от Европейската комисия Програми за контрол и ерадикация на някои заболявания в Република България за 2011-а и 2012- година. Извършените разходи по програмите за първата година са в размер на 3 013 047.13 лв. (без ДДС), а за втората - 5 665 389.35 лв. (без ДДС). За одитирания период по програмите, по които не са постигнати планираните резултати, Еврокомисията е наложила санкции в размер на 175 148.94 евро. Еврокомисарите не са приели предложени за съфинансиране проекти в размер на 335 993.10 евро.

Според документа, сключените договори, свързани с изпълнението на програмите формално са минали през процедурите за възлагане на обществени поръчки, но повечето от кантрактите, които са предимно за доставки, са сключени с единствен участник в тях. Нещо повече проверяващите са открили, че договорираните цени са значително по-високи от първоначално обявената от възложителя прогнозна стойност. При обявяване на обществените поръчки възложителят (БАБХ) в повечето случаи не се е придържал към обявените максимални средни цени, определени в решенията на Еврокомисията, в резултат на което тя не е възстановила, извършените от Агенцията разходи и те вече са записани на сметката на държавния бюджет.

Освен това, има странно повтаряне на договори с едни и същи фирми, които са осъществявали доставките. Според експертите липсата на конкуренция създава предпоставки за неикономично разходване на средства от държавния бюджет за изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския съюз.

В утвърдените вътрешни актове не било определено и периодично да се анализират отчетените разходи, с цел да не се извършат разходи без да е спазен реда за възлагане на обществени поръчки. Това пък от своя страна е довело да харчене на средства, без да са проведени процедури за обществени поръчки и в нарушение на Закона. Резултатът е погазване на принципите за публичност и прозрачност, на свободната и лоялна конкуренция, констатират проверяващите. При шест от общо 11 процедури за възлагане на обществени поръчки, не са били спазени нормативните изисквания и утвърденият вътрешен ред.
Другите нарушения, които са открили одиторите са свързани с безвъзмездно ползване на имоти без правно основание и в нарушение на действащите нормативни и вътрешни актове. Ветеринарни лечебници - държавна собственост, са предоставяни на частно практикуващи ветеринарни лекари за осъществяване на ветеринарномедицинска дейност в нарушение на законово определения ред и изисквания, се казва в доклада на Сметната палата. А отдаването на имоти за безвъзмездно ползване представлява неправомерно предоставяне на държавна помощ и нарушаване на конкуренцията на свободния пазар, в резултат на което ветеринарните лекари, ползващи държавни ветеринарни лечебници са поставени в по-благоприятно положение в сравнение с останалите членове на Българския ветеринарен съюз. Не са изпълнявани клаузи от договорите за безвъзмездно ползване на имотите и от БАБХ са разходвани бюджетни средства за текуща издръжка, с което не са защитени финансовите интереси на агенцията, категорични са експертите. Решенията и действията при управлението на имотите са довели до неспазване на законови разпоредби и лошо финансово управление.
Ръководството не е изработило критерии за определяне на имотите с отпаднала необходимост, в резултат на което имоти, необходими за функциите на Агенцията, са включени като непарична вноска в капитала на търговско дружество. В края на 2012 -а Агенцията е отчела разходи по бюджета  в размер на 90 439 146 лева. С най-голям относителен дял (62.6 на сто) в общия им размер са тези за изплатените суми за издръжка в т. ч. за изпълнение на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, за събиране, обезвреждане и унищожаване на високорискови отпадъци и извършване на ваксинации на животните.

Контролът на отчетите на регистрираните ветеринарни лекари (частно практикуващи ветеринарни лекари) за изпълнените мероприятията от Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните не е надежден и ефективен, се казва в доклада на държавния одитор. Заплатени са суми, които не съответстват на действително извършената и отчетена работа. По този начин според проверяващите съществува риск за извършване на незаконосъобразни разходи - те са открили, че не са утвърдени писмени правила, които да регламентират контролните процедури, документирането и докладването на резултатите от извършения контрол за достоверността на информацията, въведена от регистрираните ветеринарни лекари в информационната система на БАБХ във връзка с изпълнение на мероприятията от Държавната профилактична програма.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във