Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Адванс Терафонд“ купува земя за рекордните 1280 лв. на дка

От „Адванс Терафонд“ АДСИЦ продължават да попълват портфейла си от земеделски земи. През юли дружеството със специална инвестиционна цел е закупило 1200 дка при средна цена 1280 лв./дка, която е рекордно висока за агрофонда.

През седмия месец е имало и продажби на собствени ниви, като собственика си са сменили 3645 дка земеделски земи при средна цена 1669 лв./декар.

През юли са получени и окончателни плащания от купувачи по договори за продажба на разсрочено плащане от 2016 г. на 2379 дка земеделски земи при средна цена 1179 лв./декар.

В крайна сметка в края на юли тази година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 208 065* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в околностите на Враца за урегулиране. 

Портфейлът от земеделски земи се управлява активно чрез постоянни покупки на разпокъсани малки парчета земя в около 950 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността. Също така ежегодно се отдават под наем на свободните земи за период от 1  година или се продават концентрираните земи.

Това е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. Тъй като агрофондът няма право сам да обработва тези имоти, то ги отдава под аренда/наем. В момента дружеството има договори с 441 земеделски производители, които са подсигурени със земя за обработване - общо 169 431 декара. Тя се използва за производство основно на зърнени и маслодайни култури. 

За тази стопанска година дружеството е отдало земята си при средна рента от 40.43 лева спрямо 39.69 лева за земеделската 2019-2020 година и 38.20 лева за стопанската 2018-2019-а. Нивото на рентата, което е договорено, също е рекордно високо.

Очакваните приходи от дейността за стопанската 2020-2021 година са в размер на 6 849 446 лв., от които авансово вече са събрани 48.7 процента. 

За предходната 2019-2020 земеделска година във фирмената каса са влезли досега 81.4% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. - 96.2% от очакваните приходи.

Към края на юни по данни от книгата на акционерите от "Централен депозитар" АД акционерите в дружеството са 1897. Преобладават индивидуалните инвеститорите, като повече са от България. 

"Адванс Терафонд“ АДСИЦ продаде за 2.10 млн. евро целия свой собствен дружествен дял в дъщерното си специализирано дружество „Проект Враждебна“ ЕООД,  съобщават от агрофонда. То беше учредено през юли 2021 г., с капитал, формиран от непарична вноска, имаща за предмет правото на собственост върху недвижими имоти в София.

 

*Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във