Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Административната тежест за бизнеса е намаляла със 121,27 млн. лева годишно

Министерският съвет прие отчет към 31.12.2016 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г., както и на неизпълнените мерки от първия и втория план за действие.

Третият план съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, реализирането на които ще доведе до нейното намаляване за бизнеса със 144,5 млн. лева годишно. В периода 1 юли - 31 декември 2016 г. са изпълнени 20 мерки от компетентността на министерствата на финансите, на труда и социалната политика, на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 1,27 млн. лв. годишно.

Сред най-важните изпълнени мерки през отчетния период е отпадането от 1 януари 2017 г. на задължения по Закона за акцизите и данъчните складове за предоставяне на удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. Изменен е и Правилникът за прилагане на закона, като промените са в сила от 7 февруари т. г. С цел улесняване на бизнеса, МТСП отмени Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и промени Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. ДАМТН разработи инструкции и образци на документи, публикувани на нейната интернет страница.

От началото на изпълнението на третия план през май 2015 г. до края на декември 2016 г. са изпълнени общо 70 мерки. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 121,27 млн. лева годишно или с 25% от планираното намаление с 30 на сто.

През отчетния период са изпълнени пет от забавените мерки от първия план за действие с отговорна институция Министерството на земеделието и храните, свързани с промени в Закона за сдружения за напояване и Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението. По отношение на останалите неизпълнени мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса е приет нов срок за изпълнение – до края на 2017 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във