Банкеръ Daily

Управление и бизнес

АДФИ откри нарушения в обществената поръчка на Столична община за уличното осветление

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) завърши финансовата инспекция на Столична община, съобщипа от финансовото министерство. Целта бе проверка за законосъобразност относно спазването на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност, както и нормативната уредба в областта на обществени поръчки при възлагането и изпълнението на една от обществените  поръчки. Става въпрос за тази, свързана с „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община, по обособени позиции“, открита на 13 август 2020 година.

Направена е проверка на обществената поръчка по четири обособени позиции. Те са с обект на поръчката „строителство“, с вид „открита“ процедура, с прогнозна стойност - 73 600 000.00 лв. без ДДС, и изпълнението на четири договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 години) за периода от сключването им (19 март 2021 г.) до датата на откриване на инспекцията (8 февруари2022 г.) Изпълнението на договорите не е приключило.

При проверката са установени 7 броя нарушения Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, сред които:

-в стойността на договора за строителство (по всяка обособена позиция) са включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството;

-методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател;

-представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което същият е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата;

-неспазване на срока за даване на разяснения; и

-неспазване на срока за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;

За установените нарушения са съставени общо 16 броя Актове за установяване на административни нарушения, от които два на възложителя – упълномощеното лице за нарушенията по ЗОП и по два на всеки участник в 7-членната комисия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във