Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Кабинетът одобри промени в данъчното законодателство

Както "Банкеръ" информира Министерството на финансите предвижда редица промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година.

На днешното си заседание правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в чиито преходни и заключителни разпоредби са предложени изменения и в няколко други норматива: Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството. Целта е да се синхронизира националното ни законодателство с някои европейски директиви, да се прецизират правилата срещу укриването на данъци и да се въведат мерки за борба срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Интерес предизвиква намерението от 1 януари да се въведе данъчно облагане при напускане. Тоест, когато данъчно задължено лице извършва трансфер на активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, създадената, но не реализирана на територията на страната капиталова печалба ще се облага.

Ще има възможност и за разсрочване на вноски на дължимия корпоративен данък, но само, ако става дума за трансфери към друга държава-членка на ЕС или към страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Предвиждат се също така и изменения, касаещи случаите на неизпълнение на условията при преотстъпване на корпоративен данък. В такива ситуации налогът вече няма да може да се възстановява в размер на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране, а ще се дължи в пълния му размер.

Колкото до

Закона за данъците върху доходите на физическите лица ,

преди всичко е направено предложение за намаляване на административната тежест при ползването на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. По-конкретно ще отпадане задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи за направените вноски. Причината е, че НАП вече има достъп до регистъра "Единна информационна система на медицинската експертиза".

Ще бъдат променени и дефинициите за „ликвидационен дял“ и „данъчен кредит“, така че да се синхронизират и уеднаквят със същите понятия в ЗКПО и ЗДДФЛ (Закона за данъците върху доходите на физическите лица). Аргументът е да се улесни приложението на разпоредбата и да се избегнат неяснотите, когато се използва данъчен кредит от физическите лица при платен от тях данък в чужбина върху печалби и доходи от източник в страната или чужбина.

В законопроекта се предлага и корекция заради въвеждането на нова разпоредба, според която за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със специализантите вече ще се сключва трудов договор по Кодекса на труда.

Доходите на спортисти и треньори по договори със спортни клубове също се приравняват на тези от трудови правоотношения.

При

Закона за местните данъци и такси

се предлага възстановяване на предишни разпоредби, според които при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, да се подава данъчна декларация за облагане с данък. В тези случаи в общината ще има информация за придобитото имущество, а органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол.

Част от предвидените изменения засягат собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините. При наличие на основания за ползване на данъчно облекчение занапред те ще  са длъжни да уведомяват общината като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата. Но пък от тях вече няма да се иска да представят документ от компетентен орган при прекратяване на регистрацията на превозното средство.

Не са подминати и ангажираните в туризма. Намеренията са от 1 януари туристическият данък за календарния месец да се определя въз основа на данните за броя на предоставените нощувки, съдържащи се в Единната система за туристическа информация.

Отделно се увеличават правомощията на общинските служители, които определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия, когато се установи умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или неплащане на данъка за тях.

Новото при

Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

е въвеждането на „режим складиране на стоки до поискване“. Мотивите са, че така ще се облекчат и опростят действащите правила за търговията на стоки между лица от различни държави членки на ЕС. По-точно, ще отпадне необходимостта лицето, което прехвърля стоката, да се регистрира по ДДС в страната, където стоката пристига. Прилагането на този режим обаче ще изисква изпълнението на определени условия, гарантиращи събираемостта на дължимия данък в държавата членка на пристигане на стоката - собствеността върху нея трябва да бъде прехвърлена в рамките на 12 месеца от пристигането й, а при започването на нейното изпращане или транспортиране е необходимо доставчикът да знае кой е потенциалния клиент, и да посочи идентификационния му номер.

Заявените електронни адреси за кореспонденция пък вече няма да се налага да се декларират повторно за получаване на съобщения. Намаляват се и разходите за данъчната администрация и за лицата при съдебни производства за оспорване на връчването.

Проектът предвижда също така при последователно извършване на еднородна дейност от две или повече свързани или привидно несвързани лица в един и същ обект, в облагаемия оборот на всяко следващо лице да се включва оборотът, реализиран от всички лица, извършвали дейността в обекта преди него, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Предложен е и разясняващ текст кога извършваната от лицата дейност се приема за "еднородна", съответно в допълнителните разпоредби е дефинирано понятието "привидно несвързани лица". А иначе целта е ясна - подобряване на данъчния контрол чрез предотвратяване на практиката по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени юридически самостоятелни, но свързани или привидно несвързани лица, чрез формална смяна на субекта, извършващ еднородна независима икономическа дейност.

Не са за пренебрегване и планираните промени в

Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Например, въвежда се забрана за лицата да изпращат и получават акцизни стоки чрез пощенски пратки, с изключение на случаите, посочени в норматива.

Същевременно ще е задължително представянето на документ за самоличност на пощенския оператор при изпращане и получаване на стоките, както и възможност за преглед и проверка на пратките. След разпореждане от митническите органи пощенският оператор може да отвори рискова пощенска пратка дори и без съгласието на подателя. Това трябва да стане в помещение с постоянно видеонаблюдение и в присъствието на свидетели.

Въвежда се и административна санкция за физическите лица, които изпращат или пренасят акцизни стоки с търговски характер за друга държава членка в количества, превишаващи нормативно регламентираните за лична употреба. Затяга се и режимът за разтоварване на акцизни стоки, като промяната на транспортното средство и обектите на разтоварване ще се следят по-строго.

Нов текст в

Закона за счетоводството

конкретизира кога предприятията, прилагащи Международни счетоводни стандарти, могат да преминат към Национални счетоводни стандарти. А друга разпоредба освобождава едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във