Банкеръ Daily

Управление и бизнес

507 млн. лв. са инвестициите в ДМА през миналата година

По предварителни данни през 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 507 млн. лв. по текущи цени, съобщават от Националния статистически инситут.  Това е със 120 млн. повече от 2018-а. 

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство). През миналата година в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял намалява съответно с 2.2 и 1.8 процентни пункта в сравнение с 2018-а.

При строителството обаче има ръст в инвестициите от 0.1 процентни пункта. 

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 4.8 пункта в сравнение с предходната година. 

При инвестициите в земя, в машини, производствено оборудване и апаратура и в транспортни средства обаче инвестициите намаляват. 

Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на дълготрайни материални активи. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните дълготрайните материални активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във