Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Старата песен на нов глас

Промените в закона за черноморското крайбрежие напът да се "удавят"

Оставката на правителството и неяснотата около продължителността на живота на сегашното Народно събрание са напът да "удавят" така наложителните промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Те на практика трябваше да регламентират новите правила за концесионирането и отдаването под наем на плажовете. Проектът за норматива е готов и беше публикуван през тази седмица в сайта за обществени консултации на Министерския съвет. До месец всички, които се интересуват от него, могат да направят своите предложения. Всеки има право да изкаже своето мнение и да посочи евентуалните пропуски в проектонорматива, предложен от кабинета..

В мотивите, обосноваващи поредната промяна в този закон, се подчертава, че с него се цели създаването на необходимата нормативна база за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове. Обособяването им в определени групи и установяването на възможност за тяхното класифициране е необходимостта да бъдат диференцирани съобразно определени общи белези. Те са от значение за реда, по който би трябвало  да се определят размерите на концесионните плащания и наемните цени.

Нормативът обособява четири основни групи морски плажове. В първите три от тях се предлага и създаването на подгрупи. Предвижда се включването на даден морски плаж в определена група да се осъществява въз основа на минимален набор от обективни критерии, отразяващи географското му разположение, степента на урбанизация на прилежащите към него територии, природно-климатичните и екологичните характеристики, влияещи върху посещаемостта му, близостта до туристически дестинации, в това число и до туристически обекти или групи от туристически обекти по смисъла на Закона за туризма. Целта е да се удовлетворят  нуждите на различните видове потребители при предоставяне на различни видове туристически услуги и да се постигне оптимална ефективност при стопанисването им.

Въвежда се изискване минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, да бъде определя по начин, гарантиращ обективно най-доброто съотношение между качество и цена. По този начин се цели съчетаване на количествено измеримите характеристики на морските плажове с качествени показатели, позволяващо - в допълнение към извършеното им профилиране, постигането на икономически най-изгодния подход при стопанисването им.

С проектонорматива се прави опит да се сложи ред и в начина на санкциониране на концесионери и наематели. В сега действащия Закон не се съдържа ясно разграничаване на административно-наказателните състави. Именно липсата на ясно разграничение в кои случаи, кой административен орган е компетентен да образува административно-наказателно производство води до пороци при тези производства и създава възможност за спорове за компетентността на органа, който е наложил наказанието. Сега се предлага цялостна преработка на тези норми, с цел да се решат тези проблеми и може би най-сетне безнаказаността на концесионерите да бъде спряна.

При създалата се политическа ситуация обаче не е ясно кой точно парламент - сегашният или бъдещият, и най-важното кога ще може да приеме тези промени. А това на практика означава, че концесионирането на плажовете се отдалечава за неопределено време и по всяка вероятност - за следващото лято, за пореден път решенията ще бъдат вземани на парче. А що се отнася до нарушителите, те отново ще си отдъхнат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във