Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЕМИСИИ\ЕМИТЕНТИ

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за публично предлагане на акции на Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ. Ще бъде издадена емисия в размер на 14 044 300 лв., разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.10 лв. всяка.

Подписката за увеличението на капитала на Петър Караминчев АД - Русе, е приключила успешно, като са записани и платени всички предложени 2 648 112 броя нови акции. В дружеството са постъпили почти 4 млн. лева. До момента прякото участие на Синергон Холдинг АД в капитала на завода беше 63.5%, а чрез свързани лица холдингът контролира общо 86.12 на сто от него.

Софарма АД е увеличила дела си в Доверие Обединен холдинг АД до 10.001 процента. Това е станало на 26 февруари, като са били прехвърлени 220 книжа. До момента фармацевтичната компания притежаваше 9.9993 на сто от акциите с право на глас.

Доверие Обединен Холдинг отчете нетна консолидирана печалба за групата от 11.7 млн. лв. при загуба за 2006 г. в размер на 365 хил. лева. По-добрият резултат се дължи на реализираните 15.332 млн. лв. положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти през 2007 година. Консолидираните продажби за миналата година се увеличават с 6.15% - до 181.7 млн. лв., а оперативните разходи нарастват с 8.4% - до 176.427 млн. лева.

КФН е отказала да допусне проспекта на Балкан Проджекти Мениджмънт ЕАД, София, за търговия на акциите му на регулирания пазар на борсата. Основният мотив на комисията е, че дружеството не е отстранило в законоустановения срок от един месец констатираните непълноти и несъответствия в представения проспект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във