Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕСЕТ РИСКА ДЕБНАТ БИЗНЕСА ПРЕЗ 2008-А

Експерти на международната одиторска компания Ърнест енд Янг, в сътрудничество с консултантската фирма Оксфорд аналитика, създадоха радар на риска - прост и полезен инструмент, който позволява лесно да се откроят десетте стратегически предизвикателства пред дейността на водещите световни компании, индустриални сектори и на цялото световно стопанство през 2008-а. Челната тройка оформят правната уредба и прилагането й, световните финансови шокове и застаряващите потребители и работна сила. На четвърто място е класиран рисковият фактор от развиващите се пазари (за тези четири фактора писахме в предишните два броя на вестника - 7 и 8 от февруари 2008 г.).
Пето по тежест и влияние е предизвикателството, което произтича от
консолидацията и преходните процеси
в отделните пазарни сектори. В основата си обединенията в повечето браншове са стимулирани от бума на сделките по корпоративни сливания и поглъщания, които, според някои от участвалите в проучването на Ърнес енд Янг анализатори, ще намалеят през идните няколко години. Експертите обаче са единодушни, че преходните процеси в отделните сектори ще продължат да играят ролята на ключово предизвикателство през 2008-а.
Този продължителен преход ще се подгрява от структурните тенденции в отделните браншове. Например, по оценка на анализатор от автомобилния сектор, ръстът на БВП и на раждаемостта са най-високи извън САЩ, Европейския съюз и Япония, което води до несъответствие в глобален мащаб между местонахождението на производствените мощности и на търсенето на автомобили. Този бранш, особено в САЩ, е в процес на промени, които включват консолидация, преструктуриране и закриване на отделни звена и фирми. Експерт от сферата на управлението на активи пък подчертава, че се наблюдава пренасочване на водещите фирми към един от двата противоположни бизнес модела. На единия полюс се групират компаниите, които привличат масирано активи, снижават разходите и осигуряват евтин достъп до пазарите. На другия са играчите, предлагащи по-високи от средните пазарни доходи, респ. по-скъпи услуги. Например в медийния и развлекателния сектор: активността на сливанията и поглъщанията е ключов момент в усилията на повечето фирми да отговорят на влиянието на ИНТЕРНЕТ върху дейността им, например - чрез покупката на нови медийни дружества.
Компаниите от другите области на икономиката вероятно ще продължат да се обединяват под натиска на конкуренцията. В банковия бранш доста сделки са с невиждана досега големина, а тенденцията за разрастване и за доминираща пазарна позиция чрез поглъщането на съществуващи утвърдени имена е двигател на растежа. В сферата на телекомуникациите бурните обединителни процеси ще доведат до господството на трима или четирима ключови играчи за всяка държава. Що се касае до енергийния сектор, масата е жизненоважна, когато се преговаря със собствениците на стратегическа суровина, а също така служи и за защита срещу неприятелски поглъщания. Който пък не успее да порасне достатъчно, може да загуби конкурентната битка за доставки и дори - целия си бизнес. Изобщо в повечето области растежът е задължителен и ако не може да се осъществи с вътрешен ресурс, ще трябва да се постигне чрез обединения.
Шести по значение е
рискът от енергийни шокове
Колебанията в цените на енергията и разширяването на възможността за набавяне на суровини безспорно са предизвикателствата пред енергийния сектор, включително и в електроснабдяването и в нефтения и газовия отрасли. За електроснабдителните предприятия достъпът до конкурентни като цена дългосрочни доставки на гориво е най-големият стратегически риск. Извън енергийния бранш големи ценови обрати също могат да предизвикат икономически шокове - например в сферата на застраховането, на потребителските продукти и на недвижимите имоти. На пръсти се броят водещите световни компании, които са имунизирани срещу този риск. Както отбелязва анализатор на телекомуникационния сектор, колкото повече апаратура се натъпква в центровете за обработка на данни, толкова повече енергия е необходима за работата и охлаждането на централните процесори, които са сърцето на мрежовата инфраструктура.
В проучването на Ърнест енд Янг са цитирани и няколко потенциални причини за енергийни шокове, включително евентуален военен удар на САЩ срещу Иран, прекъсване на отношенията на Щатите с Русия, споровете за контрол върху стратегически енергийни доставки или пък действия по възпрепятстване на превозите през някой от ключовите морски маршрути. Рисковете от енергийни трусове драматично се увеличават в днешните условия на все по-нарастващ енергиен национализъм. Експерт от енергийния бранш обяснява, че от гледна точка на предлагането развитието на световните доставки на нефт и газ през последните 40 години, съпътствано от напредък на технологиите по добива им, е било осъществено в по-голямата си част от дружества от частния сектор. Днес обаче снабдяването на планетата с природни горива зависи от няколко национални държавни доставчици. В бъдеще рисковете, свързани с непрекъснатите и достатъчни доставки на подобни суровини за развития свят, може да се увеличат чувствително. От гледна точка на търсенето пък опасността от надигащия се енергиен национализъм може да е още по-голяма, добавя специалистът. Защото правителствата все повече се убеждават, че е необходима активна позиция за енергийната сигурност. Но реалността може да се окаже коренно различна, а възприемането й да отпуши криза, предизвикана от напразните усилия на държавните лидери да гарантират доставките (като плащат по-високи от пазарните цени, като сключват дългосрочни сделки и т. н.). Ако след това пазарите изпаднат в паника, това може да накара правителствата да отговорят с още по-некоординирани и нетрадиционни мерки и така да влошат обстановката.
На седмо място в подредбата на рисковете е
изпълнението на стратегическите транзакции
По правило стратегическите рискове произтичат от опита на играчите да се възползват от предоставените възможности. Това изпъква най-добре в областта на транзакциите. Много често дадено действие, което цели бърз и подобаващ отговор на примамливо изкушение, се превръща от само себе си в скъпа и дългосрочна опасност.
Съществува голям риск операциите, осъществени в отговор на консолидацията в даден сектор, да не дадат резултат не защото са проведени неумело, а защото не са успели да отговорят на оперативните предизвикателства. Подобни мнения са споделили анализатори от доста браншове, включително и автомобилният, управлението на активи, медийният и телекомуникационният. Банков експерт отбелязва, че акционерите очакват сделките по корпоративни сливания и поглъщания много бързо да окажат положителен ефект върху балансовите отчети и да обединят положителните страни на купувача и на мишената. Налагащата се интеграция обаче може да постави на изпитание хората, технологиите и дейността на обединената структура. И по този начин очакванията на акционерите няма да се сбъднат или пък сделката ще трябва да се развали.
Новите типове стратегически транзакции, включително и закриването на звена в автомобилния сектор и разделянето на телекомуникационните компании на търговски подразделения и на поделения за услуги, още повече засилват риска. И макар че водещите заглавия отразяват големите сливания, в някои сектори едно перфектно изпълнение на малка и изключително стратегическа операция може да има по-голямо конкурентно влияние. Например фирмите за потребителски стоки изпълняват по-целенасочено различни транзакции, за да се доберат до най-новите постижения. Подобно на тях и дружествата за управление на активи предприемат обединителни действия с надежда да привлекат таланти, които не могат да отгледат в редиците си.
Осмото по значение предизвикателство пред бизнеса е
инфлацията на разходите
През последните няколко години човечеството битуваше в условията на ниска инфлация в световен мащаб. Връщането на високите инфлационни показатели обаче се превръща в сериозен риск. Инфлацията на разходите крие значителни оперативни опасности за всички сектори. В нефтения и газов бранш например проблемът са разпростира от разработката на находището по цялата ценова верига и стига до разходите за строеж на рафинерии и за полагане на тръбопроводи. Влиянието върху нефтените и газовите компании се изразява в силния натиск върху оперативните печалби, високорисковия инвестиционен профил, по-голямата оптимизация на портфейлите от активи, консолидацията и договорите за подялба на риска. Дружествата със скъпо струващи резерви могат да стигнат до фалит.
В много случаи този ценови натиск е предизвикан от промени във фундаменталната структура на даден сектор. Демографските промени и растящите разходи за здравеопазване изправят пред сериозна опасност производителите на коли в САЩ. По думите на анализатор от бранша персоналът на американските автомобилни компании, притиснат под тежестта на здравните осигуровки, ограничава международната конкурентоспособност. Застаряващата работна сила в утвърдени западни производители пък оскъпява сделките по поглъщането им, компенсациите и т.н. Очаква се заетостта в сектора в западния свят да продължи да намалява, което ще има голямо влияние върху засегнатите икономики.
В сферата на биотехнологиите инфлацията на разходите се обуславя от регулаторните норми, както и от растящия акцент върху медикаментите за третиране на хронични заболявания. Което означава, че клиничното лечение става все по-скъпо и високите разходи за разработване на лекарствата оказват натиск върху привличането на финансиране и върху цените на медикаментите. При потребителските стоки пък се случва точно обратното - структурните промени, които превръщат ценовия контрол в стратегическо предизвикателство, са свързани с обединението на търговците на дребно. По този начин продуктите за потребление се оказват притиснати между покупателната мощ и възможността за високи отстъпки на обединените търговски субекти, от една страна, а от друга - високите колебания на котировките на суровините превръщат управлението на цените на входящите стоки в съдбоносен проблем. В другите сектори радикалните промени на бизнес моделите превръщат разходите в център на конкурентната стратегия. Един забележителен пример е управлението на активи, където фирмите с най-добри финансови постижения са в повечето случаи онези, които контролират всичките разходи или които са преминали към продуктова специализация.
Деветият стратегически риск, който дебне бизнеса, е
радикалното позеленяване
Той е свързан отчасти с отговора на потребители и на контролни органи на промяната в климата, задвижва се и от различните природни явления, произтичащи от глобалното затопляне. По оценка на специалист по научни и международни въпроси, сегашните климатични прогнози се основават на модели и, естествено, сценариите, които отговарят на световната политика, са консервативни от научна гледна точка (онези, които, според повечето учени, са най-вероятни). Което не означава, че точно те ще се сбъднат. И в такива случаи могат да се очакват климатични изненади, както и по-остра политическа реакция, отколкото са планирали повечето фирми.
В краткосрочен план стратегическото предизвикателство е колко точно трябва да позеленеят фирмите. Опазването на околната среда е скъпо занятие, но може да се отплати, ако отношението на потребителите и на регулаторните органи се промени бързо. Например в сферата на недвижимите имоти някои анализатори предпочитат компаниите със зелени портфейли. И посочват, че тези фирми могат да се наложат, ако се създаде специален закон, който принудително да изключва всички несъобразени с околната среда активи. Както и да ги задължава да правят големи капиталови разходи за посрещане на новите стандарти. В областта на енергоснабдяването също може да се приложи подобен подход. В момента в Европа се търгуват въглеродни емисии, което почти сигурно ще се случи и в САЩ. Наложените ограничения влияят директно върху цената на произведената електроенергия от различни горива и по този начин ще обезсмислят използването на най-мръсните.
Скоростта и обхватът на тази зелена революция трудно може да се предскажат. Сигурно е обаче, че някои фирми ще стигнат до вярната смес от горива, портфейл от недвижими имоти или въглеродни емисии. Докато други ще станат или прекалено екологични, или (което е по-вероятно) изобщо няма да позеленеят.
На последно място в рисковата класация на Ърнест енд Янг са
промените в потребителското търсене
Съществуват голям брой примери за подобни обрати, като най-очевидният е търсенето на екологични продукти и услуги. Другите тенденции вече бяха споменати, включително и онези, които се обуславят от демографските промени.
Задача на бизнеса е да идентифицира и да отговори на обратите в търсенето, защото те се превръщат в стратегически риск, когато са значителни, бързи или неочаквани. Още повече днешните потребители са много по-силни, отколкото преди десет години. В областта на медиите и в развлекателния бранш те контролират решенията за съдържанието, което получават, и как то достига до тях и на практика са движещата сила и на каналите на дистрибуция. В автомобилния сектор растящият интерес към персонализацията на продуктите изисква да се направи завой встрани от философията за масово производство. Успоредно с ръста на глобализацията и на технологичните иновации ще се увеличава и мощта на потребителите и нищо чудно точно това предизвикателство да се придвижи по в центъра на радара през идните години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във