Банкеръ Daily

Управление и бизнес

3000 земеделски проекта се състезават за половин милиард лева

2 926 нови проекта за инвестиции в земеделски стопанства бяха подадени в рамките на втория прием на заявления по подмярка "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка "Инвестиции в материални активи" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Общият размер на заявената субсидия за новите проекти е 1 404 535 001 лева. Заедно с прехвърлените от първия прием 240 заявления общият брой на проектите става 3 166. Във втория прием най-много проекти за модернизация на стопанствата са подадени в Пловдивски регион - 285, посочват от Министерството на земеделието.

Бюджетът по подмярката е в размер на 463 524 600 лева. Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от този прием е три пъти над обявената по заповед, проектните предложения ще се разглеждат в условията на ограничен бюджет. Предстои да бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Съответствието с критериите за оценка ще се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към него документи. Проектите ще се класират според получените при оценката точки и ще бъдат одобрявани в низходящ ред до размера на определения бюджет.

С последните изменения в Наредба 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярката "Инвестиции в земеделски стопанства" беше намален до левовата равностойност на 1 млн. евро максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020. Промените в тежестта на критериите за подбор и добавянето нови критерии има за цел да осигури финансов ресурс за повече кандидати с акцент върху приоритетни сектори и отрасли.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярката включват техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата. В този период на прием бяха допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Facebook logo
Бъдете с нас и във