Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

КОМПАНИИ

СТОМАНА ИНДЪСТРИ ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ НА TUV
На 6 юли Стомана Индъстри АД получи нов сертификат TUV, в съответствие с директивата за строителните продукти на Съвета на европейската общност и хармонизирания стандарт EN 10025:2004. Той удостоверява, че произвежданите от Стомана Индъстри АД горещовалцувани продукти от конструкционни марки стомани са напълно приложими в строителството и отговарят на строго регламентираните от ЕС изисквания и стандарти за качество и безопасност. Така продуктите на дружеството официално се маркират със знака СЕ, с което се допуска свободното им преминаване и употреба в цялата европейска общност. Сертификатът е издаден от TUV Rheinland Group - Германия.
Стомана ИндъстриАД е единственото предприятие от българската металургична индустрия, което притежава този сертификат. Съгласно европейските директиви и стандарти, ако един производител се стреми да продава на европейския пазар, трябва да декларира съответствие и продуктите му да са маркирани със знака CE. С новия сертификат дружеството получава възможност да укрепва и разширява позициите си на вътрешния и международния пазар.

ОБУЧАВАТ ХОТЕЛИЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Екобулпак ще обучава хотелиерите в к.к. Албена за разделното събиране на отпадъците. В семинара ще вземат участие представители на 43 хотела, които се намират на територията на комплекса, както и всички търговски обекти. Албена е първият черноморски курорт, който изцяло въвежда система за разделно събиране на отпадъци. Програмата за комплекса включва разполагане на цветни контейнери за отделните видове опаковки, раздаване на чували за битовия отпадък на търговските обекти, за да не се смесва с рециклируемите отпадъци, както и мащабна разяснителна кампания сред търговците и гостите на Албена. Предвижда се в хотелите да бъдат монтирани пана с инструкции за разделното събиране. Българските и чуждестранните туристи ще могат да се информират по този въпрос и от листовки с подробни обяснения, които ще бъдат разпространени и във всяка хотелска стая.

БЕНЧМАРК ФОНД 3 НАБРА 500 ХИЛ. ЛВ. ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ
Само за две седмици БенчМарк Фонд 3 набра минимално изискуемия капитал от 500 хил. лв. и започна да изкупува обратно своите дялове. Той се управлява от БенчМарк Асет Мениджмънт. Фондът е с балансиран профил и портфейлът му се състои от акции на акционерни дружества със специална инвестиционна цел (до 90%), както и на чуждестранни акционерни дружества, чиято инвестиционна цел са предимно недвижими имоти. БенчМарк Асет Мениджмънт управлява още два взаимни фонда - БенчМарк Фонд 1, който е с балансиран профил, и БенчМарк Фонд 2, който е с рисков (високодоходен) профил.
Нетната стойност на активите на БенчМарк Фонд 1 към 30 юни достигна 1 294 194 лева. Реализираната доходност на фонда за първото полугодие на годината е 8.73 процента. Размерът на чистите активи на БенчМарк Фонд 2, чието публично предлагане започна на 1 март тази година, достигна 1 542 771 лева.

НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ПРОДАВА 99% ОТ ВАРНА-КОНСЕРВ АД
На 30 юни общото събрание на акционерите на Наш Дом България Холдинг АД взе решение да сключи договори за продажба на всички притежавани от дружеството безналични поименни акции от капитала на Варна-консерв АД, всяка с номинална стойност 1 лев. Холдингът притежава 99 на сто от капитала на дружеството, а 1% е собственост Министерство на икономиката и енергетиката. Общото събрание прие и загубата за 2005 г. от 6.84 млн. лв. да се отнесе към Непокрити загуби от минали периоди.
В началото на годината Варна-консерв АД увеличи капитала си от 79 611 на 1 млн. лв. чрез издаване на нови акции под условие, че новите акции се закупят от Наш дом България Холдинг на определена от общото събрание емисионна стойност и при условие на отпадане на правата на останалите акционери по чл.194, ал.1 на Търговския закон. Последната сделка с книжата на холдинга е на 26 юни на цена 1.30 лв. за брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във