Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Братя Велчеви и Катев стават "публични"

Най-новият дебютант на БФБ - "Феникс Капитал Холдинг" АД-София, официално получи борсов код (0PH) на 16 април. Дружеството е подало заявление за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции Standard. От проспекта му става ясно, че дружеството не е с уточнен предмет на дейност, но, най-общо казано, ще се занимава с непряко придобиване на недвижими имоти (и други свързани с тях активи) посредством дъщерни дружества, с тяхното управление, ще извършва строителни дейности и подобрения върху имотите и ще търгува с тях.

Емисията на "Феникс Капитал Холдинг" АД-София е за 100 000 лв. и се състои от 1000 броя акции с номинална стойност 100 лв. едната. Дружеството е регистрирано в търговския регистър на 30 декември 2013 година. Мениджърите му планират увеличение на капитала му между 10 и 20 млн. лева.

Основните акционери във фирмата засега са "Делта Кепитъл Интернешънъл" АД и "Ей Джи Кепитъл" АД с по 50% участие в капитала.

Милен Велчев, Красимир Катев и Георги Велчев притежават пряко по 20 000 обикновени акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка, или по 1/3 от капитала на "Делта Кепитъл Интернешънъл" АД.

"Ей Джи Кепитъл" АД пък е под контрола на "ЕФ ЕС ДИ Кепитъл Лимитед" ( FSD Ca pital Limited ), дружество с ограничена отговорност, регистрирано на остров Малта. То владее пряко 1200 акции с право на глас и с номинална стойност от 500 лв. всяка, които представляват 52.2% от капитала и от гласовете в общото събрание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във