Банкеръ Daily

Управление и бизнес

117 млн. лв. от облигации се вливат в проекти

Пет български компании са потърсили свеж капитал за 117 млн. лв. през последните четири месеца. По този начин може да се покрият оперативни разходи по дейността им, или парите да се използват и за закупуване на допълнителни бизнеси, продукти, услуги или технологии. Бизнесът на всички тези фирми по някакъв начин е свързан с пазара на недвижимите имоти.

Като цяло не е рядкост дадена компания да набира дълг за финансиране на операции и придобивания. Много често у нас към този начин на финансиране прибягват дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които развиват проекти в сектора на недвимите имоти или при изкупуване на вземания. В разглеждания период има две такива компании. А те наистина имат основание за активизиране на бизнес плановете си.

Финансовата криза от 2008 г. доведе до рязък спад на  пазара на недвижими имоти, както по отношение на цените на активите, така и по отношение на броя на сключените сделки. През последните години обаче пазарът отчита висок ръст, като в някои отношения достига до предкризисните нива. Основен фактор, стимулиращ търсенето, са подобрените условия за банково кредитиране на сделките с недвижими имоти. От една страна, банковите институции се „върнаха“ в сектора, след като станаха прекалено предпазливи  в годините след кризата. От друга страна, през последните години ясно се забелязва тенденцията на намаление на лихвените проценти - следствие от на политиката  на водещите централни банки да прилагат  отрицателни основни лихвени проценти.

В годините след финансовата криза търсенето бе съсредоточено сред  малък брой чуждестранни инвеститори от Русия, Украйна, Гърция. А приоритет получиха ваканционните  имоти по българското Черноморие и в зимните курорти. През последните години обаче се забелязва активизиране на вътрешното търсене, което е съсредоточено в големите български градове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други, в които се развиват инвестиционни проекти и привличат активната работна ръка.

Подобрението на заплащането на хората от средната класа им даде възможност да закупят имоти  с помощта на банково кредитиране. Това доведе и до един устойчив ръст в цените на недвижимите имоти, съчетан с ръст в осъществените сделки.

Комисията за финансов надзор вече   одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ. Тя е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 обикновени, безналични лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка. Дружеството ще връща облигационния заем с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3.25%, платим на всеки три месеца. Дълговите книжа бяха емитирани през април тази година, а падежът им е през април 2024-а.

Припомняме, че дружеството направи и увеличение на капитала, което приключи в края на април със записването на 36.05 млн. акции, всяка с емисионна стойност от 1 лев. Средствата са използвани за покупка на офис сграда клас "А" в София. Изпълнителният директор на дружеството Асен Лисев съобщи, че се преговаря за намирането на нови проекти. "Браво Пропърти Фонд" инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем. Това следва да са такива имоти, които са вече отдадени под наем или такива, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот (покупко-продажба с обратно наемане - sale leaseback), уточняват от фирмата.

През юни и "СИИ Имоти" АДСИЦ получи одобрение на проспекта си за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации. Тя е на стойност 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 обикновени, лихвоносни, безналични, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка. Емисията беше емитирана през декември миналата година, а заемът трябва да бъде върнат до декември 2026 г., като фиксираният годишен лихвен процент е в размер на 4.50% и ще се изплаща на всеки шест месеца.

Основна част от набраните средства в размер на около 19.98 млн. лв. са използвани от "СИИ Имоти" за осъществяване на основната дейност на дружеството, свързана с развитие на инвестиционни проекти. Направено е авансово плащане за покупка на хотелски комплекс в к.к. "Св. Св. Константин и Елена" (9 млн. лв.). От фирмата са пресметнали, че въпреки високата конкуренция в сектора, все още при правилен избор на инвестиционен проект, перспективите за реализиране на печалби са добри.

"СИИ Имоти" са платили авансово за придобиване на търговско-развлекателен център в процес на изграждане  (7.7 млн. лв.). Според анализите недвижими имоти с предназначение за търговски площи, разположени в оживени райони с потенциал за получаване на доход от утвърдени търговски вериги, също попадат в инвестиционния обсег на дружеството.

Авансово е платено и за придобиване на инвестиционен имот във Варна (560 хил. лв.), уточняват от фирмата.  През последните години се забелязва силен ръст в търсенето на качествени имоти, което доведе и до повишаване на средните цени на имотите. Това от своя страна стана причина за стартирането на нови жилищни проекти, както и до размразяване на започнати в по-рано. Дружеството планира в бъдеще да се ориентира и към този сегмент, като е възможно жилищно строителство да бъде извършено на собствени имоти в София или към някой от другите инвестиционни проекти.

Основният пазар на "СИИ Имоти" е пазарът на недвижими имоти в България с оглед на факта, че към момента направените инвестиции са изцяло на територията на страната. Основните приходи от продажби на дружеството са от наеми и продажби. Приоритетните пазарни сегменти, към които дружеството се е ориентирало, са сградите с търговско и развлекателно предназначение на територията на цялата страна, включително по Черноморското крайбрежие. "СИИ Имоти" АДСИЦ е част от икономическата група на "Астра Форс" ЕООД, София. "Астра Форс" е едноличен собственик на капитала на "Алфа Асетс" ЕООД, София, което пък притежава 80.70% от капитала на "Загора Фининвест" АД. Последното от своя страна държи 55.80% от акциите на "СИИ Имоти". "Астра Форс" ЕООД е еднолична собственост на Владимир  Манов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във