Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

101 поръчки - на прокурор

При извършените през 2016-а 664 финансови инспекции и проверки по реда на Закона за обществените поръчки са констатирани причинени вреди за 8 411 214 лева. От тях са предотвратени и възстановени 1 094 178 лева. Съставени са 28 акта срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. На органите на прокуратурата са изпратени 101 доклада от извършени финансови инспекции и проверки. Това, накратко, е записано в отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция, който правителството одобри през седмицата. Положението никак не е добро, но не и изненадващо. Защото порочните практики при публичните търгове у нас са по-скоро практика, отколкото изключение.  

Финансовите инспектори са установили 286 случая на възложени обществени поръчки за 58 802 734 лв., при които не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение.

Общо през миналата година са проверени над две хиляди обществени поръчки на стойност 843 150 220 лева. Установени са нарушения при 782 от тях, или при 39 процента. Най-често не се спазват принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. При 30 обществени поръчки възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите. В 15 случая пък са сключени анекси към договорите за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и т.н., без да са били налице законови основания за това. Не са малко и нарушенията, които имат процедурен характер - неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции за участие и за изпълнение на поръчки и други.

Установени са нарушения на бюджетната и финансовата дисциплина за 17 404 445 лв., в това число нарушения на Закона за счетоводството, на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност и други. За всички тях АДФИ е потърсила административно-наказателна отговорност от виновните лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във