Банкеръ Daily

Свят

Зелените политики на ЕС ще глътнат още 260 млрд. евро

За да насърчи инвестициите в екологосъобразни проекти, Европейският съюз въвежда правила какво се разбира под "зелени" и устойчиви икономически дейности. До края на месеца евродепутатите ще гласуват правна рамка, която дава насоки кои инвестиции са "зелени".

Законодателството ще наложи обща класификация в ЕС, ще осигури яснота за компаниите и инвеститорите и ще насърчи ръста на частното финансиране за прехода към щадяща климата икономика.  Представители на Европарламента и Съвета на министрите постигнаха предварително споразумение по законодателния текст през декември 2019 г. Парламентарните комисии по икономически въпроси и околна среда подкрепиха споразумението на 28 май.

Устойчивото развитие предполага съхраняването на природните ресурси и зачитането на човешките и социалните права. Мерките в областта на климата са особено важни, тъй като климатичните изменения представляват все по-непосредствена заплаха. Европейският съюз е ангажиран с намаляването на емисиите на парникови газове. Европейският зелен пакт, който е водещата инициатива на ЕС в областта на климата, поставя цел за достигане на нулеви нетни емисии до 2050 г. За да бъде постигната целта, Европа трябва да инвестира в нови технологии. По оценки на Европейската комисия са нужни допълнителни 260 млрд. евро инвестиции на година през следващото десетилетие.

Тези средства не могат да дойдат само от публични институции - частните инвеститори също ще трябва да се намесят и да финансират проекти, които допринасят за климата. Оттук идва и необходимостта за ясни критерии какво се разбира под "устойчиви" и екологосъобразни дейности. В противен случай част от финансирането лесно може да бъде насочено към проекти, които твърдят, че опазват околната среда, но в действителност не го правят.

Някои страни в ЕС вече са започнали да разработват критерии за класификация. Компаниите, които търсят финансиране, и инвеститорите, които имат интерес да подкрепят проекти за устойчиво развитие, ще извлекат ползи от наличието на общи стандарти в ЕС.

   

Поточна линия за сортиране на отпадъци ©Romaset/AdobeStock 

Принципът, че една икономическа дейност не може да бъде смятана за устойчива, ако нанася вреди, цели да гарантира, че ползите от тези дейности превишават негативите. Европейската комисия ще трябва да разработи критерии за спазването на принципа. Освен това екологично устойчивите дейности трябва да спазват правата на човека и трудовите права.

Формулираните екологични цели са:


  • смекчаване на изменението на климата (чрез предотвратяване или намаляване на емисиите, или чрез повишаване на поглъщанията на парникови газове);

  • адаптиране към изменението на климата (намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие на текущия или очаквания бъдещ климат или на рисковете в тази област);

  • устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;

  • преход към "кръгова икономика" (дейности, които наблягат на многократното използване и рециклиране на ресурсите);

  • предотвратяване и контрол на замърсяването;


  • защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във