Банкеръ Daily

Свят

Зеленият водород - бъдещият енергиен източник в ЕС

Чистият водород, наричан още възобновяем или „зелен“ водород, се произвежда чрез електролиза - провеждане на електрически ток във вода.

Водородът отговаря за около 2% от енергийното потребление в Европейския съюз, като той се използва главно в промишлени процеси, както и като гориво за космически ракети. Около 95% се произвежда от изкопаеми горива. Учените обаче заявяват, че до 2050 г. водородът може да бъде източник на една пета от потребяваната енергия в ЕС, включително 20-50% от енергията за транспорта и 5-20% в промишлеността.

Основната цел е Европейският съюз да намали нетните си емисии до нула до 2050 г., както е заложено в новата амбициозна климатична програма. За целта обаче ще е нужна цялостна промяна на енергийния микс в Европа. Съгласно Европейския зелен пакт преходът ще трябва да бъде комбиниран с осигуряването на чиста, достъпна и сигурна енергия за предприятията и потребителите.

Как се добива водородът

Съществуват различни начини на добиване на водород, които водят до емитирането на различно количество парникови газове. Чистият водород, наричан още възобновяем или „зелен“ водород, се произвежда чрез електролиза - провеждане на електрически ток във вода. Електричеството, което се използва, следва да бъде от възобновяеми източници. При този процес не се емитират парникови газове.

Европейският парламент настоява за класифицирането на начините на добиване на водорода, за да е ясно дали той е произведен с чисти технологии или не. В доклад, който ще бъде гласуван на пленарната сесия следващите дни, се очаква депутатите да заявят, че само водородът, произведен от възобновяеми източници, може да допринесе за постигането на климатична неутралност в дългосрочен план.

За момента водородът има малко значение за общия енергиен микс. Предизвикателствата са свързани с намаляване на разходите за производство, увеличаване на мащаба на производството, развитие на нужната инфраструктура и гарантиране на безопасността на използване.

От друга страна, водородът може да улесни развитието на транспортен сектор, отопление и индустриално производство без емисии, както и дългосрочно съхраняване на енергия.

Затова евродепутатите призовават Европейската комисия и страните в ЕС да предложат стимули за производството и потреблението на водород от възобновяеми източници.

Водородът може да бъде добър източник на гориво, защото използването му не причинява емисии на парникови газове - водата е единственият страничен продукт в процеса; водородът може да използва за производство на други газове и на течни горива; съществуващата инфраструктура за превоз и съхраняване на природен газ може да се пригоди за водорода; енергийната плътност на водорода е висока и той може да се използва за превози на тежки товари на далечни разстояния.

ЕП настоява за създаване на европейски пазар на водорода

Енергетиката е проблемна сфера за Европа. През 2018 г. производството и потреблението на енергия отговаряше за 75% от емисиите на парникови газове в ЕС. Около 58% от потреблението на енергия зависеше от внос, най-вече на петрол и природен газ.

Европейската комисия предложи през юли 2020 г. стратегия за използването на водорода за постигането на климатично неутрална Европа. Целта е да се засили производството на водород от чисти източници и той да се утвърди като ключов елемент в енергийната система до 2050 г.

Евродепутатите се обявяват за създаване на европейски пазар на водорода и развитие на инфраструктурата, включително анализ на възможностите за използване на газопроводи за пренос и съхраняване на водород. В същото време те смятат, че трябва да се изведе от употреба водородът, произвеждан от изкопаеми горива. Вносният водород трябва да отговаря на същите изисквания както и произведения в ЕС водород, за да се избегне рискът от преместване на бизнеса извън ЕС.

През май ЕП ще гласува позицията си и по стратегия за интеграция на енергийните системи в ЕС. В стратегията се поставя акцент върху декарбонизацията, изграждането на връзки между националните системи, използване на възобновяеми източници, увеличаване на местното производство и на съхранението на енергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във