Банкеръ Daily

Свят

Високите цени на енергията няма да откажат ЕС от зеления преход

През 2021 г. цените на природния газ и електричеството нараснаха значително.

Високите цени на електроенергията няма да откажат ЕС от зеления преход. 

Около три четвърти от емисиите на парникови газове в ЕС, причинени от хората, са свързани с производството на енергия, отоплението или транспорта  ̶  все неща, които са неразделна част от нашето ежедневие. В бъдеще ще продължим да се нуждаем от енергия, но за да постигнем неутралност спрямо климата до 2050 г., емисиите, които са свързани с нейното производство и потребление, ще трябва да намалеят драстично.

През 2021 г. цените на природния газ и електричеството нараснаха значително. Европейският съюз е силно зависим от внос на енергийни източници, особено на природен газ (около 90% от потреблението през 2019 г. е било от внос) и нефтени продукти (97% от потреблението през 2019 г.). Това прави енергийния пазар уязвим на външни шокове.

Решението може да бъде търсено в засилване на сътрудничеството и на връзките между енергийните мрежи на държавите в ЕС, както и в използването на все повече възобновяеми източници на енергия. Свързването на енергийната инфраструктура между страните в ЕС може да помогне за намаляване на зависимостта от един доставчик и да намали риска от смущения в мрежата. За целта ЕС преработва в момента правилата си за финансиране на трансгранични енергийни проекти. На всеки две години се избират ключови проекти, които след това могат да кандидатстват за европейски средства и да получат по-лесно нужните разрешителни за реализация.

Без проекти за природен газ

Членовете на парламентарната комисия по енергетика искат ЕС да спре финансирането на проекти за природен газ и да насочи средствата към изграждане на инфраструктура за използване на водород, както и за улавяне и съхранение на въглероден двуокис. Парламентът прие тази позиция за преговори със Съвета през октомври 2021 г.

Когато водородът се използва като енергиен източник, той не причинява емисии на парникови газове. По оценки той може да задоволи между 20 и 50% от енергийните потребности в транспорта и между 5 и 20% от потребностите в промишлеността към 2050 г. Въпросът е как се добива водородът  ̶  дали по устойчив начин или чрез използването на изкопаеми горива. Европейският парламент настоява, че е нужно да се прави ясно разграничение между методите за производство и да се заложи на онези, които не причиняват емисии.

Инвестиции във възобновяеми източници 

В момента вятърът е единственият възобновяем източник на енергия, който се използва в промишлен мащаб, но ЕС търси и други алтернативи  ̶  например, енергия от приливите, големи соларни инсталации във водни басейни и използване на водорасли за биогорива.

Европейската комисия предлага стратегия за значително увеличаване на произвежданата енергия от възобновяеми източници в моретата. Капацитетът само на вятърните турбини, разположени отвъд сушата, следва да нарасне от 12 гигавата към момента на 300 гигавата към 2050 г. Парламентът ще изрази позиция по стратегията.

Засиленото използване на възобновяеми източници на енергия и подобряването на енергийната ефективност са нужни, за да намалим емисиите от енергийния сектор. Към момента Европейският съюз си е поставил за цели към 2030 г. да постигне 32% дял на възобновяемите източници в общото потребление на енергия и да намали енергийното си потребление с 32,5%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във