Банкеръ Daily

Свят

Състоянието на природата в Европа сериозно се влошава, предупреди Еврокомисията

Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове European Union-EP

Продължава да се влошава състоянието на защитените местообитания и видове, най-вече вследствие интензивното селско стопанство, урбанизацията, неустойчивите горски дейности и измененията в сладководните местообитания, пише в новия доклад на Европейската комисия за състоянието на природата в Европейския съюз.

Замърсяването на въздуха, водата и почвата също влияе на местообитанията, също както и изменението на климата и свръхексплоатацията на животните чрез незаконно добиване и неустойчив лов и риболов.  Оценката се основава на по-подробен технически доклад на Европейската агенция за околната среда. 

Ако не бъде намерено решение, това влошаване неизбежно ще доведе до трайно подриване на нашето биологично разнообразие и на жизненоважните услуги, които то предоставя, което ще изложи на риск нашето здраве и икономическо благополучие.

Законодателни мерки

Европейският съюз се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г., за да допринесе за предотвратяване на опасните климатични изменения. Тази цел и отделна междинна цел за намаляване на въглеродните емисии до 2030 г. ще станат правно обвързващи, ако Европейският парламент и Съветът постигнат споразумение по законодателния акт за климата.

Европейският парламент прие позицията си по законодателния акт на 7 октомври. В нея депутатите призоваха за намаление на емисиите към 2030 г. с 60% под нивото от 1990 г. в сравнение с предишната цел от 40% намаление. Парламентът също така иска всички страни в ЕС да постигнат климатична неутралност до 2050 г. 

Търговия с емисии в индустрията

Схемата на ЕС за търговия с емисии задължава компаниите да разполагат с разрешителни за всеки тон въглероден диоксид, който те емитират. Компаниите трябва да купуват тези разрешителни на аукциони. Схемата се опитва да наложи стимули за насърчаване на инвестициите в чисто производство.

Европейският пазар на емисии е първият значителен пазар в света и остава най-големият. Той регламентира около 40% от общите емисии на парникови газове в ЕС и обхваща приблизително 11 000 електростанции и производствени предприятия в ЕС. Целта е намаляване на емисиите в индустрията с 43% в сравнение с 2005 г.

Емисиите от други сектори

Сред секторите, които не са обхванати от схемата за търговия с емисии, са транспортът, селското стопанство, сградите и управлението на отпадъците. Емисиите от тези сектори представляват около 60% от общите емисии на ЕС и следва да бъдат намалени с 30% до 2030 г. спрямо нивото от 2005 г.

Това трябва да се случи с определянето на национални цели за намаляване на емисиите, които са фиксирани на база на брутния вътрешен продукт на глава от населението в отделните страни. Страните с по-ниски доходи в ЕС ще получат подкрепа за реализиране на заложените цели.

Приносът на горите в политиката за климата

Горите в ЕС поглъщат около 9% от генерираните емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Европейският съюз иска да използва този ценен ресурс в борбата срещу промените в климата.

Подготвя се законодателство, което е насочено срещу нарастването на емисиите вследствие на обезлесяване. То задължава страните в ЕС да компенсират промени в ползването на земите, увеличаващи емисиите, като се грижат по-добре и увеличават горския си фонд.

Ограничаване на емисиите от автомобилите

Около 15% от емисиите на въглероден диоксид идват от леките и товарните автомобили. Парламентът прие законодателство, което затяга стандартите и въвежда цели за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 37,5% за новите автомобили и с 31% за вановете до 2030 г.

На 18 април Парламентът също така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във