Банкеръ Weekly

Свят

Предизборна шетня на прага на зимата

Бро­е­ни дни пре­ди про­веж­да­не­то на нас­ро­че­ни­те за 26 ок­том­в­ри пред­с­роч­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри в Ук­рай­на и нас­тъп­ле­ни­е­то на мра­зо­ви­то­то вре­ме га­зо­ви­те “со­вал­ки” меж­ду Брюк­сел, Ки­ев и Мос­к­ва ста­на­ха по-ин­тен­зив­ни. Ев­ро­пейс­ки­те ли­де­ри ис­кат да га­ран­ти­рат ста­бил­ни дос­тав­ки на газ през зим­ни­те ме­се­ци и да из­бег­нат пов­то­ре­ни­е­то на га­зо­ви­те кри­зи от 2006-а и 2009-а. Ук­райн­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во го­ри от же­ла­ние да се до­ка­же ка­то на­деж­ден тран­зи­тен пар­т­ньор и обе­ща­ва да не от­к­ло­ня­ва го­ри­во за соб­с­т­ве­ни нуж­ди. Рус­ки­ят пре­зи­дент Вла­ди­мир Пу­тин си ис­ка за­ба­ве­ни­те пла­ща­ния за ве­че кон­су­ми­ра­ния газ от Ки­ев и се стре­ми да не до­пус­не ук­ра­ин­с­ка­та вой­на да се пре­вър­не в зам­ра­зен кон­ф­ликт по­доб­но на Прид­нес­т­ро­ви­е­то (от­къс­на­та част от Мол­до­ва) и Южна Осе­тия и Аб­ха­зия (два­та се­па­ра­тис­т­ки ра­йо­на в Гру­зия). И в три­те об­лас­ти има рус­ки войс­ки.

По­ред­на­та раз­мя­на на мне­ния за раз­ре­ша­ва­не на кон­ф­лик­та в Из­точ­на Ук­рай­на се слу­чи в Ми­ла­но на 17 ок­том­в­ри по вре­ме на де­се­та­та сре­ща на ли­де­ри от Азия и Ев­ро­па (ASEM) под пред­се­да­тел­с­т­во­то на ръ­ко­во­ди­те­ля на Ев­ро­пейс­кия съ­вет Хер­ман Ван Ром­пой. На нея Пу­тин раз­го­ва­ря с ук­ра­ин­с­кия си ко­ле­га Пет­ро По­ро­шен­ко. В ек­с­к­лу­зив­но ин­тер­вю на от­го­вор­ния ре­дак­тор на “Юро­ак­тив” - Ге­ор­ги Го­тев, с пос­ла­ни­ка на Ру­сия в Ев­ро­пейс­кия съ­юз Вла­ди­мир Чи­жов рус­ки­ят дип­ло­мат де­мон­с­т­ри­ра ори­ги­на­лен про­чит на съ­би­ти­я­та в Ми­ла­но. Чи­жов по­яс­ня­ва, че “в дейс­т­ви­тел­ност то­ва не е би­ла ед­на-един­с­т­ве­на сре­ща, а по­ре­ди­ца от сбир­ки в раз­лич­ни фор­ма­ти: кръг­ли ма­си с раз­лич­ни ди­а­мет­ри, пра­во­ъ­гъл­ни ма­си или прос­то праз­ни ка­на­пе­та”. А на съ­ве­ща­ни­е­то във фор­мат “ра­бот­на за­кус­ка” ни­кой от при­със­т­ва­щи­те не се е хра­нил. Има­ло е и раз­го­вор при зак­ри­ти вра­та по т. нар. нор­ман­д­с­ки фор­мат, в кой­то са учас­т­ва­ли че­ти­ри­ма ли­де­ри: пре­зи­ден­ти­те на Ру­сия, Ук­рай­на и Фран­ция и кан­ц­ле­рът на Гер­ма­ния. Спо­ред Чи­жов дис­ку­си­и­те са би­ли по­ло­жи­тел­ни в сми­съл, че са се със­ре­до­то­чи­ли вър­ху на­ми­ра­не­то на по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние на ук­ра­ин­с­ка­та кри­за, без да пре­мах­нат раз­ли­чи­я­та меж­ду стра­ни­те, и че всич­ки са би­ли съг­лас­ни, че ня­ма во­ен­но ре­ше­ние на кон­ф­лик­та.

По от­но­ше­ние на га­зо­ви­те дос­тав­ки пре­го­во­ри­те, ко­и­то про­дъл­жи­ха в Брюк­сел на 21 ок­том­в­ри меж­ду рус­кия ми­нис­тър на енер­ге­ти­ка­та Алек­сан­дър Но­вак, ук­ра­ин­с­кия му ко­ле­га Юри Про­дан и ев­ро­ко­ми­са­ря по енер­ге­ти­ка Гюн­тер Йо­тин­гер, един­с­т­ве­но­то кон­к­рет­но пос­ти­же­ние е до­го­во­ре­на­та вре­мен­на це­на за газ за Ук­рай­на от 385 щ. до­ла­ра за хи­ля­да куб. м газ до края на март 2015-а. Са­ми­те га­зо­ви дос­тав­ки, ко­и­то Мос­к­ва прек­ра­ти през юни, ще бъ­дат под­но­ве­ни, ако до края на ме­се­ца бъ­дат пре­ве­де­ни 3.1 млрд. щ. до­ла­ра за­къс­не­ли пла­ща­ния за но­ем­в­ри и де­кем­в­ри 2013-а и за вто­ро­то три­ме­се­чие на 2014-а - су­ма, ко­я­то не под­ле­жи на ос­пор­ва­не. Ос­вен нея рус­на­ци­те ис­кат до края на го­ди­на­та да по­лу­чат аван­со­во 1.6 млрд. до­ла­ра за га­за, кой­то ще из­п­ра­тят на ук­ра­ин­ци­те до края на март. Един­с­т­ве­ни­ят проб­лем е, че Ки­ев ня­ма па­ри и тряб­ва да ги по­ис­ка от за­пад­ни­те си пар­т­ньо­ри, от МВФ или от дру­ги из­точ­ни­ци. Ко­е­то при­ну­ди гос­по­жа Мер­кел да аги­ти­ра ев­ро­пейс­ки­те си пар­т­ньо­ри да по­мог­нат на Ук­рай­на, ве­ро­ят­но чрез мос­тов за­ем. На ко­е­то твър­до се про­ти­во­пос­та­ви пре­ми­е­рът на Сло­ва­кия Ро­берт Фи­цо. Въз­мож­но е и пре­дос­та­вя­не­то на га­ран­ции от “пър­вок­ла­сен” ев­ро­пейс­ки кре­ди­тор.

Рус­ки­ят пре­зи­дент под­чер­та ми­на­ла­та сед­ми­ца, че ко­ли­чес­т­во­то на га­зо­ви­те дос­тав­ки за Ев­ро­па ще бъ­де на­ма­ле­но, ако ук­ра­ин­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во се опи­та да от­к­ло­ни го­ри­во. Па­рич­ни­те пре­тен­ции на рус­кия мо­но­по­лист “Газ­п­ром” пък са за 5.3 млрд. щ. до­ла­ра - чис­ло, ко­е­то Ки­ев ос­пор­ва в Ар­бит­раж­ния съд в Сток­холм.

Меж­дув­ре­мен­но Ук­рай­на се под­гот­вя за пред­с­роч­ни­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри на 26 ок­том­в­ри, ко­и­то тряб­ва да из­чис­тят от власт­та при­вър­же­ни­ци­те на про­го­не­ния пре­зи­дент Вик­тор Яну­ко­вич и да га­ран­ти­рат про­за­пад­на­та ори­ен­та­ция на стра­на­та. На “със­те­за­ни­е­то” ще се явят 29 пар­тии и ко­а­ли­ции, ко­и­то ще тряб­ва да по­пъл­нят по­ло­ви­на­та (225) мес­та от мес­т­ния пар­ла­мент - “Вър­хов­на­та ра­да”, ако прес­ко­чат 5-про­цен­т­на­та из­бор­на ба­ри­е­ра. В пар­тий­ни­те лис­ти са вклю­че­ни 3114 кан­ди­да­ти. За дру­ги­те мес­та ще се бо­рят пред­с­та­ви­те­ли на ед­но­ман­дат­ни­те ра­йо­ни, но брой­ка­та им ще бъ­де ре­ду­ци­ра­на от 225 на 199 за­ра­ди про­дъл­жа­ва­щи­те сра­же­ния в Юго­из­точ­на Ук­рай­на и анек­си­ра­не­то на Крим от Ру­сия. По­ра­ди то­ва от Из­то­чен До­нецк и Лу­ганск от­па­дат 14 ра­йо­на, а от Крим - 12. За те­зи 199 мес­та пре­тен­ди­рат 3556 ду­ши.

Ос­нов­ни­те пар­тии са бло­кът на По­ро­шен­ко, със­та­вен от пре­зи­ден­т­с­ка­та “Пар­тия на со­ли­дар­ност­та” и во­де­на­та от Ви­та­ли Клич­ко по­ли­ти­чес­ка си­ла “Удар”,  “Бат­кив­ш­чи­на” на бив­шия ук­ра­ин­с­ки пре­ми­ер Юлия Ти­мо­шен­ко, “Ра­ди­кал­на­та пар­тия” на Олег Ляш­ко, “На­род­ни­ят фронт” на се­гаш­ния пре­ми­ер Ар­се­ний Яце­нюк, “Сил­на Ук­рай­на” на бив­шия пър­ви ви­цеп­ре­ми­ер Сер­гей Ти­гип­ко и Ко­му­нис­ти­чес­ка­та пар­тия на Пет­ро Си­мо­нен­ко.

Спо­ред “Проз­рач­ност без гра­ни­ци” един от все­ки де­сет кан­ди­да­ти за пар­ла­мен­та от всич­ки пар­тии е за­по­доз­рян в ко­руп­ция под ня­как­ва фор­ма.

На съ­ве­ща­ни­е­то си на 20 ок­том­в­ри Цен­т­рал­на­та из­бор­на ко­ми­сия е ре­гис­т­ри­ра­ла 2321 наб­лю­да­те­ли, вклю­чи­тел­но и 304 пред­с­та­ви­те­ли на 21 чуж­ди дър­жа­ви (сред тях 19 от Пол­ша, 19 от Ун­га­рия, 16 от Лит­ва, по че­ти­ри­ма от Обе­ди­не­но­то крал­с­т­во и Ка­зах­с­тан, три­ма от Тур­ция и един от Хо­лан­дия) и 2017 от 20 меж­ду­на­род­ни ор­га­ни­за­ции.

По­ро­шен­ко се на­дя­ва в рам­ки­те на един ме­сец след из­бо­ри­те пар­ти­я­та му да под­пи­ше ко­а­ли­ци­он­но спо­ра­зу­ме­ние, с ко­е­то да си га­ран­ти­ра пар­ла­мен­тар­но мно­зин­с­т­во от 300 де­пу­та­ти, за да про­ве­де всич­ки обе­ща­ни ре­фор­ми.

До­нецк и Лу­ганск, ко­и­то по­лу­чи­ха спе­ци­а­лен ста­тут за са­мо­уп­рав­ле­ние, ще про­ве­дат из­бо­ри за пар­ла­мент на 2 но­ем­в­ри, а не на спе­ци­ал­но оп­ре­де­ле­на­та за тях да­та 7 де­кем­в­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във