Банкеръ Weekly

Свят

Оланд свали кадифените ръкавици

Бит­ка­та меж­ду френ­с­кия дър­жа­вен гла­ва Фран­соа Оланд и не­го­вия ми­нис­тър-пред­се­да­тел Ма­ню­ел Валс из­ле­зе на­я­ве. На тра­ди­ци­он­на це­ре­мо­ния в Ели­сейс­кия дво­рец на 22 ок­том­в­ри, на ко­я­то френ­с­ки­те пре­зи­ден­ти поз­д­ра­вя­ват пре­ми­е­ри­те си след шест ме­се­ца на пос­та, Оланд се въз­пол­з­ва от слу­чая, за да ох­ла­ди пре­зи­ден­т­с­ки­те ам­би­ции на Валс с ду­ми­те: “Чо­век мо­же да ус­пее в жи­во­та и без да ста­ва пре­зи­дент”. И за да не ос­та­ви ни­как­ви съм­не­ния, до­пъл­ни, че ако пре­ми­е­рът не му се преч­ка, би мо­гъл да хра­ни “го­ле­ми на­деж­ди” за “дъл­га ка­ри­е­ра”.

Френ­с­ки­те ме­дии оце­ни­ха случ­ка­та ка­то за­сил­ва­ща се бит­ка на вър­ха на френ­с­ка­та власт. “Па­ри­зи­ен” я на­ре­че “удар сре­щу Валс”. А те­ле­ви­зи­он­ни­ят ка­нал La Chaine Parliamentaire я оп­ре­де­ли ка­то “из­с­т­ре­ля­на ра­ке­та”.

Нап­ре­же­ни­е­то меж­ду два­ма­та мъ­же е бе­зу­мие за Фран­ция, ко­я­то през пос­лед­ни­те две го­ди­ни се бо­ри с ед­ва-ед­ва кре­та­ща ико­но­ми­ка, ре­кор­д­но ви­со­ка без­ра­бо­ти­ца и пре­зи­дент, чи­я­то по­пу­ляр­ност е най-нис­ка­та за френ­с­ки дър­жа­вен гла­ва за пос­лед­ни­те по­не 50 го­ди­ни. Пър­ви­те приз­на­ци за про­пук­ва­не на от­но­ше­ни­я­та им се по­я­ви­ха, ко­га­то Оланд от­х­вър­ли пред­ло­же­ни­е­то на Валс да се спра­ви с без­ра­бо­ти­ца­та чрез пре­мах­ва­не на щед­ри­те обез­ще­те­ния. Раз­ног­ла­си­я­та им до­би­ват все по-пуб­ли­чен ха­рак­тер, ка­то 52-го­диш­ни­ят пре­ми­ер иг­рае ро­ля­та на ак­ти­вен ре­фор­ма­тор, а 60-го­диш­ни­ят пре­зи­дент се са­мо­оп­ре­де­ля ка­то дър­жав­ник, из­бяг­ващ со­ци­ал­ни­те кон­ф­лик­ти.

“Фран­ция нап­ра­ви из­бо­ра си в пол­за на без­ра­бо­ти­ца­та, ко­я­то е мно­го ви­со­ка и мно­го доб­ре зап­ла­те­на”, за­я­ви Валс. И не от­с­тъ­пи до­ри ко­га­то по­пад­на под уни­що­жи­тел­ни­те кри­ти­ки на де­пу­та­ти­те со­ци­а­лис­ти. Проб­ле­мът е “за­ко­но­да­те­лен”, ка­за ми­нис­тър-пред­се­да­те­лят в пар­ла­мен­та на 8 ок­том­в­ри. Оланд  пък по­бър­за да от­х­вър­ли пред­ло­же­ни­е­то на Валс с ду­ми­те, че не ис­ка по­ли­ти­чес­ка бит­ка и че въп­ро­сът мо­же да из­ча­ка. Пет дни по-къс­но ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Ема­ню­ел Мак­рон взе стра­на­та на Валс, ка­то ка­за, че “не би тряб­ва­ло да има те­ми та­бу и по­зи” и че “оси­гу­ри­тел­на­та сис­те­ма при без­ра­бо­ти­ца има 4 млрд. ев­ро де­фи­цит”, от ко­е­то не мо­же да е до­во­лен ни­то един по­ли­тик. Спо­ред ня­кои твър­де­ния, от­как­то през юли 36-го­диш­ни­ят бивш ико­но­ми­чес­ки съ­вет­ник на пре­зи­ден­та на­пус­нал Ели­сейс­кия дво­рец, биз­нес ли­де­ри и пред­п­ри­е­ма­чи, ко­и­то пре­ди ре­дов­но кач­ва­ли стъ­па­ла­та до пос­лед­ния етаж на пре­зи­ден­т­с­ка­та ре­зи­ден­ция, за да спо­де­лят проб­ле­ми­те си с Мак­рон, ве­че се тъл­пе­ли на ро­я­ци пред кан­це­ла­ри­я­та на Валс или пред но­вия офис на Мак­рон с из­г­лед към Се­на.

По сре­да­та на пет­го­диш­ния му ман­дат одоб­ре­ни­е­то за Оланд е 13%, до­ка­то рей­тин­гът на Валс е двой­но по-ви­сок. По­ве­че­то при­вър­же­ни­ци на френ­с­ка­та Со­ци­а­лис­ти­чес­ка пар­тия не ис­кат Оланд да е тех­ни­ят кан­ди­дат за нов ман­дат на из­бо­ри­те през 2017-а, ка­то фа­во­ри­тът им е Валс, по­каз­ва про­уч­ва­не на об­щес­т­ве­но­то мне­ние на Opinion Way, по­ръ­ча­но от френ­с­кия вес­т­ник “Фи­га­ро”.

През шест­те ме­се­ца ка­то пре­ми­ер Валс се сбли­жи с па­зар­но ори­ен­ти­ра­ни­те ми­нис­тър на тър­го­ви­я­та Ма­ти­ас Фекл и ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та Мак­рон, а бит­ка­та за под­к­ре­па­та на биз­не­са наб­ра ско­рост.

На 19 ок­том­в­ри Оланд, кой­то по вре­ме на пре­зи­ден­т­с­ка­та си кам­па­ния през 2011-а про­из­не­се кри­ла­та­та фра­за, че “не­го­ви­ят про­тив­ник са фи­нан­си­те”, бе до­ма­кин на кон­фе­рен­ци­я­та на чуж­дес­т­ран­ни глав­ни из­пъл­ни­тел­ни ди­рек­то­ри, вклю­чи­тел­но и на ше­фо­ве­те на “Бан­ко Сан­тан­дер” - Ха­ви­ер Ма­рин Ро­ма­но, и на “Нес­т­ле” - Пол Бул­ке. На след­ва­щия ден той да­де обяд на чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри, сред ко­и­то са­у­дит­с­ки­ят принц Алу­а­лийд Бин Та­лал Ал Са­уд, ше­фът на “Ко­реа ин­вес­т­мън ото­ри­ти” - Хонг-Чул Ан, и глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на син­га­пур­с­кия фонд “Те­ма­сек” - Тан Чонг Лий. Пре­ди не­го Валс про­ве­де соб­с­т­ве­на офан­зи­ва в ня­кол­ко ев­ро­пейс­ки сто­ли­ци, це­ля­ща да оча­ро­ва чуж­дес­т­ран­ни­те вло­жи­те­ли. В Бер­лин той ка­за: “Аз оби­чам биз­не­са”. А в Лон­дон, на 6 ок­том­в­ри, обя­ви, че Фран­ция е “ори­ен­ти­ра­на към биз­не­са” и в най-ско­ро вре­ме ще от­ме­ни да­нъ­ка от 75% на зап­ла­ти­те над 1 млн. ев­ро.

Бит­ка­та за над­мо­щие меж­ду два­ма­та съ­пер­ни­ци се раз­п­рос­т­ря до­ри на по­ле­то на кул­ту­ра­та, къ­де­то Оланд се опит­ва да не­ут­ра­ли­зи­ра Валс - син на ху­дож­ник и съп­руг на ци­гу­лар­ка. Не­от­дав­на пре­зи­ден­тът от­к­ри му­зея за съв­ре­мен­но из­кус­т­во на глав­ния из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ве­ри­га­та LVMH Бер­нар Ар­но, про­ек­ти­ран от ар­хи­тек­та Франк Ге­ри. Оланд при­със­т­ва и на пов­тор­но­то от­к­ри­ва­не на му­зея на Пи­ка­со, къ­де­то са из­ло­же­ни най-важ­ни­те твор­би на ху­дож­ни­ка. От пре­зи­ден­т­с­ка­та прес­служ­ба пък съ­об­щи­ха за жур­на­лис­ти­те, че Оланд е гле­дал пи­е­са в “Ко­ме­ди фран­сез” на 17 ок­том­в­ри и ще по­се­ти пре­ми­е­ра на час­т­ния ки­но­те­а­тър в Ели­сейс­кия дво­рец на 26 ок­том­в­ри. Той до­ри мо­жел да оти­де на па­на­и­ра на мо­дер­но­то из­кус­т­во в Па­риж (FIAC) през та­зи сед­ми­ца.

Валс пък се за­ни­ма­ва с кул­ту­ра през ця­ло­то си сво­бод­но вре­ме, съ­об­щи­ха от офи­са му. Той ще бъ­де на FIAC и ос­вен то­ва в прог­ра­ма­та му има­ло ця­ла по­ре­ди­ца от кон­цер­ти, из­лож­би и пи­е­си.

На въп­рос в те­ле­ви­зи­он­но пре­да­ва­не през ми­на­лия ме­сец да­ли би се кан­ди­да­ти­рал за пре­зи­дент през 2017-а Валс бе пре­дел­но ясен. “Ако по­ли­тик ка­же “Аз ня­мам ам­би­ции”, все­ки би се прис­мял. Мно­го ми е труд­но да от­го­во­ря на то­зи въп­рос. Фран­соа Оланд е пре­зи­дент и не­го­во за­дъл­же­ние е да прик­лю­чи ман­да­та си”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във