Банкеръ Weekly

Свят

Новата комисия влиза в час

Новият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер отговаря на привърженици и критици.

Но­ва­та Ев­ро­пейс­ка ко­ми­сия е го­то­ва да по­е­ме фун­к­ци­и­те си на 1 но­ем­в­ри за пе­ри­о­да 2014-2019-а, след ка­то на 22 ок­том­в­ри по­лу­чи фор­мал­но­то одоб­ре­ние на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент, а впос­лед­с­т­вие - и на Съ­ве­та на Ев­ро­па.

Пред­се­да­те­лят Жан-Клод Юнкер ще се сблъс­ка с ня­кои поз­на­ти и с ня­кои но­ви пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва след де­сет­го­диш­но­то уп­рав­ле­ние на пред­шес­т­ве­ни­ка си Жо­зе Ма­ну­ел Ба­ро­зу. Пор­ту­га­ле­цът из­ка­ра пър­вия си пет­го­ди­шен ман­дат в при­об­ща­ва­не на дър­жа­ви­те от бив­шия со­ци­а­лис­ти­чес­ки блок в Ев­ро­па, по­лу­чи­ли одоб­ре­ние да вля­зат в ЕС и в из­ди­га­не на об­щ­ност­та ка­то ли­дер в бор­ба­та сре­щу све­тов­но­то за­топ­ля­не на кли­ма­та. Вто­ри­ят му ман­дат пре­ми­на в бит­ки с кри­за­та на дър­жав­ния дълг в ев­ро­зо­на­та, ко­и­то при­ну­ди­ха Гър­ция, Ир­лан­дия, Пор­ту­га­лия, Ис­па­ния и Ки­пър да по­ис­кат и да по­лу­чат меж­ду­на­род­на фи­нан­со­ва под­к­ре­па в раз­мер на об­що 496 млрд. ев­ро и зап­ла­ши­ха це­лост­та на бло­ка на един­на­та ев­ро­пейс­ка ва­лу­та.

Обе­ди­не­на Ев­ро­па удър­жа на на­тис­ка на най-теж­ка­та кри­за от на­ча­ло­то на ин­тег­ра­ци­он­ни­те про­це­си на Ста­рия кон­ти­нент през 50-те го­ди­ни на ми­на­лия век. Па­за­ри­те на дър­жа­вен дълг в мо­мен­та са дос­та по-спо­кой­ни в срав­не­ние с пи­ка на тур­бу­лен­ци­и­те меж­ду 2010-а и 2013-а, а Ир­лан­дия, Пор­ту­га­лия и Ис­па­ния се из­тег­ли­ха от спа­си­тел­ни­те кре­дит­ни прог­ра­ми. Ко­е­то съв­сем не оз­на­ча­ва, че гос­по­дин Юнкер ще би­ту­ва спо­кой­но на­че­ло на Ев­ро­ко­ми­си­я­та. За­що­то ев­ро­ре­ги­о­нът “флир­ту­ва” с деф­ла­ци­я­та, ико­но­ми­ка­та от­че­те стаг­на­ция през вто­ро­то три­ме­се­чие, а Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка при­бяг­ва към все по-нет­ра­ди­ци­он­ни за Ев­ро­па мо­не­тар­ни ин­с­т­ру­мен­ти, за да сти­му­ли­ра рас­те­жа. Съ­щев­ре­мен­но, по дан­ни на ев­ро­пейс­ка­та ста­тис­ти­чес­ка аген­ция Ев­рос­тат, ЕС има ог­ра­ни­че­ни въз­мож­нос­ти за бю­джет­ни по­ли­ти­ки, ко­и­то на­сър­ча­ват сто­пан­с­т­ва­та. Пра­ви­тел­с­т­ве­ни­ят дълг на стра­ни­те от ев­ро­зо­на­та е дос­тиг­нал 90.9% от БВП през 2013-а сре­щу 89% го­ди­на по-ра­но.

Гър­ция, ко­я­то “на­тис­на спу­съ­ка” на дъл­го­ва­та кри­за през 2009-а, съ­що ще ан­га­жи­ра дос­та от вре­ме­то на ко­ми­си­я­та на Юнкер, тъй ка­то на­пи­ра да прек­ра­ти спа­си­тел­на­та си кре­дит­на прог­ра­ма в края на 2014-а - по­ве­че от го­ди­на пре­ди гра­фи­ка, сре­щу ко­е­то про­тес­ти­рат и ЕЦБ и МВФ.

Юнкер, кой­то пре­дуп­ре­ди, че еки­път му е “пос­ле­ден шанс” за спе­чел­ва­не на до­ве­ри­е­то на ев­ро­пейс­ки­те граж­да­ни, уве­ри, че “ис­ка Ев­ро­па да по­лу­чи оцен­ка ААА за со­ци­ал­на­та си по­ли­ти­ка, как­то и ААА във фи­нан­сов и ико­но­ми­чес­ки ас­пект”. И обе­ща да пред­с­та­ви пре­ди края на го­ди­на­та дъл­го­о­чак­ва­на­та ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма за 300 млрд. ев­ро, ко­я­то тряб­ва да сти­му­ли­ра рас­те­жа и за­е­тост­та.

Теж­ка за­да­ча има и швед­ка­та Се­си­лия Мал­с­т­рьом - но­ви­ят ев­ро­ко­ми­сар по тър­гов­с­ки­те от­но­ше­ния, ко­я­то тряб­ва да про­дъл­жи пре­го­во­ри­те по пла­ни­ра­но­то тър­гов­с­ко спо­ра­зу­ме­ние меж­ду ЕС и САЩ - “Тран­сат­лан­ти­чес­ко тър­гов­с­ко и ин­вес­ти­ци­он­но­то пар­т­ньор­с­т­во” (ТТИП), как­то и да по­ло­жи под­пис под окон­ча­тел­ния ва­ри­ант на до­го­во­ре­ния от пред­шес­т­ве­ни­ка й Ка­рел де Гух тър­гов­с­ки пакт с Ка­на­да.

Бит­ка­та със смър­то­нос­ния ви­рус “Ебо­ла” се па­да на но­вия ко­ми­сар по меж­ду­на­род­ни­те ху­ма­ни­тар­ни въп­ро­си и уп­рав­ле­ние на кри­зи­те - Хрис­тос Сти­ли­а­ни­дис, кой­то ве­че обе­ща да по­се­ти най-за­сег­на­ти­те от бо­лест­та аф­ри­кан­с­ки дър­жа­ви.

А про­то­чи­ло­то се раз­с­лед­ва­не за на­ру­ша­ва­не на пра­ви­ла­та на чес­т­на­та кон­ку­рен­ция на те­ри­то­ри­я­та на ЕС от све­тов­ния тех­но­ло­ги­чен ги­гант “Гу­гъл” ще про­дъл­жи дат­чан­ка­та Мар­г­ре­те Вес­та­гер, ко­я­то по­е­ма фун­к­ци­и­те на ис­па­не­ца Хо­а­кин Ал­му­ния ка­то ев­ро­ко­ми­сар по кон­ку­рен­ци­я­та.

Ръ­ко­во­ди­те­лят на гру­па­та на ли­бе­ра­ли­те Ги Фер­хов­с­тад по­со­чи, че ед­на от при­чи­ни­те да под­к­ре­пи еки­па на Юнкер е очак­ва­не­то му но­ва­та ко­ми­сия да прес­та­не да бъ­де “сек­ре­та­ри­ат към Съ­ве­та на Ев­ро­па”, как­то е би­ла при Ба­ро­зу. А ли­де­рът на ев­ро­пейс­ки­те со­ци­а­лис­ти Мар­тин Шулц из­тък­на, че при пос­лед­ни­те из­бо­ри ев­ро­пейс­ки­те ръ­ко­во­ди­те­ли са дръз­на­ли да по­ис­кат “по­ве­че де­мок­ра­ция” на ев­ро­пейс­ко рав­ни­ще, а се­га е вре­ме за “по­ве­че по­ли­ти­ки”.

В спе­ци­ал­но изяв­ле­ние ба­зи­ра­на­та в Брюк­сел ор­га­ни­за­ция “Наб­лю­де­ние вър­ху кор­по­ра­тив­на Ев­ро­па” раз­к­ри­ти­ку­ва во­та на ев­ро­де­пу­та­ти­те в под­к­ре­па на но­ва­та ЕК, за­що­то в нея има бивш ди­рек­тор на пет­рол­на ком­па­ния, на­то­ва­рен да от­го­ва­ря за кли­ма­тич­ни­те про­ме­ни (ис­па­не­цът Ми­гел Ари­ас Ка­нье­те); бивш ло­бист - ев­ро­ко­ми­сар за фи­нан­со­ви­те ус­лу­ги (ан­г­ли­ча­ни­нът Джо­на­тан Хил); бивш ви­цеп­ре­зи­дент на ин­дус­т­ри­ал­на­та ло­бис­т­ка гру­па Le Cercle de LНndustrie, кой­то ще за­веж­да ико­но­ми­чес­ка­та по­ли­ти­ка на ЕС (фран­цу­зи­нът Пи­ер Мос­ко­ви­си); бивш ин­вес­ти­ци­о­нен бан­кер от “Гол­д­мън Сакс” за ко­ми­сар по из­с­лед­ва­ни­я­та (Кар­лос Мо­е­дас) и бивш по­ли­тик - вто­ри­ят по ранг в пра­ви­тел­с­т­во­то на чеш­ки ми­ли­ар­дер (Ве­ра Юро­ва) - за от­го­вор­ник за пот­ре­би­те­ли­те.

Юнкер съ­жа­ля­ва за скром­ния брой да­ми в еки­па му - де­вет от об­що двай­сет и осем. И се оп­лак­ва, че е най-го­ле­ми­ят гу­бещ от та­зи струк­ту­ра на ко­ми­си­я­та, за­що­то е де­ле­ги­рал по-го­ля­ма­та част от пра­ва­та и за­дъл­же­ни­я­та си на сво­и­те за­мес­т­ни­ци.

Гер­ман­с­ки­те за­щит­ни­ци на окол­на­та сре­да не са до­вол­ни от но­вия ев­ро­ко­ми­сар за ре­со­ра - мал­тийс­кия по­ли­тик Кар­ме­ну Ве­ла, кой­то раз­би­рал от ту­ри­зъм, но ня­мал опит в но­ва­та си об­ласт, ни­то яс­на ви­зия за раз­п­ре­де­ле­ние на фун­к­ци­и­те с ко­ле­ги­те му от ко­ми­си­я­та.

За­се­га “най-же­ле­зен” из­г­леж­да гер­ма­не­цът Гюн­тер Йо­тин­гер, оп­ре­де­лен за от­го­вор­ник на циф­ро­ва­та ико­но­ми­ка и об­щес­т­во­то. Той ве­че обя­ви пла­но­ве­те си да ре­фор­ми­ра в рам­ки­те на ед­на го­ди­на съ­щес­т­ву­ва­щи­те за­ко­ни за за­щи­та на ав­тор­с­ки­те пра­ва и на­мек­на, че ве­ро­ят­но ще до­ба­ви “да­нък-Гу­гъл” на те­ри­то­ри­я­та на ЕС, кой­то ве­че се при­ла­га в Гер­ма­ния. Въп­рос­ни­ят нор­ма­тив ще изис­к­ва от всич­ки ин­тер­нет тър­сач­ки да пла­щат так­са за по­каз­ва­не на ко­пи­ра­ни ма­те­ри­а­ли на сай­то­ве­те си. След­ва­ща­та му стъп­ка пък щя­ла да бъ­де да де­фи­ни­ра как­во точ­но е ин­те­лек­ту­ал­на соб­с­т­ве­ност и как­ви пра­ва тряб­ва да се га­ран­ти­рат на ху­дож­ни­ци, уче­ни и ав­то­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във