Банкеръ Weekly

Свят

Юнкер спечели евродепутатите с такт и дипломация

Пред­се­да­те­лят на но­ва­та Ев­ро­пейс­ка ко­ми­сия Жан-Клод Юнкер по­лу­чи одоб­ре­ни­е­то на Ев­ро­пейс­кия пар­ла­мент за своя 28-чле­нен екип. Под­к­ре­па­та от 423 гла­са дой­де ос­нов­но от три­те най-го­ле­ми пар­ла­мен­тар­ни гру­пи - на Ев­ро­пейс­ка­та на­род­на пар­тия, на Со­ци­а­лис­ти­те и де­мок­ра­ти­те и на Али­ан­са на ли­бе­ра­ли­те и де­мок­ра­ти­те за Ев­ро­па. Гла­су­ва­ли­те “про­тив” 209 ев­ро­де­пу­та­ти са от фор­ма­ци­и­те на зе­ле­ни­те, на Ев­ро­пейс­ка­та обе­ди­не­на ле­ви­ца и на Ев­ро­па за сво­бо­да и ди­рек­т­на де­мок­ра­ция. А въз­дър­жа­ли­те се 67 ду­ши са от сре­ди­те на Кон­сер­ва­то­ри­те и ре­фор­ма­то­ри­те. Сред из­к­лю­че­ни­я­та са ис­пан­с­ки­те со­ци­а­лис­ти, за ко­и­то се твър­ди, че са гла­су­ва­ли про­тив Юнкер, как­то бе обя­вил не­от­дав­на пар­ла­мен­тар­ни­ят им ли­дер Пед­ро Сан­чес. Ос­нов­на­та при­чи­на за от­ри­ца­тел­ния им вот е наз­на­ча­ва­не­то на Ми­гел Ари­ас Ка­нье­те за ев­ро­ко­ми­сар по кли­ма­тич­ни­те про­ме­ни. Бъл­гар­с­ки­ят ев­ро­де­пу­тат со­ци­а­лист Ге­ор­ги Пи­рин­с­ки пък се е въз­дър­жал.

Юнкер спе­че­ли де­пу­та­ти­те с коз­ме­тич­ни окон­ча­тел­ни мо­ди­фи­ка­ции на пор­т­фей­ли­те на еки­па си в пос­лед­на­та ми­ну­та. Под на­тис­ка на ли­бе­ра­ли­те от­го­вор­ност­та за граж­дан­с­т­во­то бе пре­мах­на­та от ре­со­ра на проб­лем­ния ун­га­рец Ти­бор Нав­ра­чич и бе при­ба­ве­на към имиг­ра­ци­я­та и вът­реш­ни­те ра­бо­ти на гръц­кия пред­с­та­ви­тел Ди­мит­рис Ав­ра­мо­пу­лос. За Нав­ра­чич ос­та­ват об­ра­зо­ва­ни­е­то, кул­ту­ра­та, мла­деж­та и спор­тът. Ка­то ре­ве­ранс към со­ци­а­лис­ти­те от­го­вор­ност­та за фар­ма­цев­тич­ния сек­тор, пър­во­на­чал­но раз­п­ре­де­лен на ев­ро­ко­ми­са­ря за ин­дус­т­ри­я­та Ел­ж­би­е­та Би­ен­ков­с­ка, се връ­ща в пор­т­фей­ла на ко­ле­га­та й, кой­то ще се гри­жи за здра­ве­о­паз­ва­не­то - Ви­те­нис Ан­д­ри­у­кай­тис. А към за­дъл­же­ни­я­та на пър­вия за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на ЕК - Франс Ти­мер­манс, се при­ба­вя и кон­т­ро­лът вър­ху ста­бил­но­то раз­ви­тие. Как­то и очак­ва­ни­я­та на Юнкер хо­лан­де­цът да му бъ­де не са­мо дяс­на ръ­ка, а от вре­ме на вре­ме - и ля­ва.

Два дни пре­ди гла­су­ва­не­то в Страс­бург - на 20 ок­том­в­ри, на из­пит в Ев­ро­пар­ла­мен­та се яви­ха два­ма ев­ро­ко­ми­са­ри. Пър­ви­ят бе сло­ва­кът Ма­рош Сеф­ко­вич, кой­то бе “из­диг­нат” от “от­го­вор­ник” за тран­с­пор­та и кос­ми­чес­ка­та прог­ра­ма на Ев­ро­пейс­кия съ­юз за за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на ЕК, на­то­ва­рен да кон­т­ро­ли­ра енер­ге­ти­ка­та, кли­ма­тич­ни­те про­ме­ни, тран­с­пор­та и най-ве­че - Енер­гий­ния съ­юз на об­щ­ност­та. Вто­ри­ят бе сло­вен­ка­та Вик­то­рия Булц, ко­я­то тряб­ва­ше да по­е­ме ре­со­ра по тран­с­порт. Про­ме­ни­те бя­ха на­ло­же­ни от бла­ми­ра­не­то на пър­вия кан­ди­дат на Сло­ве­ния - Ален­ка Бра­ту­шек, за ко­я­то ев­ро­де­пу­та­ти­те пре­це­ни­ха, че не ста­ва за за­мес­т­ник-пред­се­да­тел, от­го­во­рен за енер­гий­ния съ­юз.

Сеф­ко­вич, кой­то е за­мес­т­ник-пред­се­да­тел, от­го­во­рен за от­но­ше­ни­я­та меж­ду ин­с­ти­ту­ци­и­те в се­гаш­на­та Ев­ро­ко­ми­сия, ня­ма­ше проб­ле­ми с пре­пит­ва­не­то на две­те пар­ла­мен­тар­ни ко­ми­сии - по ин­дус­т­ри­я­та, из­с­лед­ва­ни­я­та и енер­ге­ти­ка­та и за окол­на­та сре­да, пуб­лич­но­то здра­ве и бе­зо­пас­ност­та на хра­ни­те. Той от­го­ва­ря­ше на въп­ро­си­те на ан­г­лийс­ки, сло­ваш­ки и френ­с­ки. От из­ло­же­ни­е­то му ста­на яс­но, че про­ек­тът “Южен по­ток” уве­ли­ча­ва за­ви­си­мост­та на ЕС от Ру­сия и че вмес­то не­го би тряб­ва­ло да се ре­а­ли­зи­ра кон­ку­рен­т­ни­ят “Южен ко­ри­дор”, кой­то ще свър­же об­щ­ност­та с Кас­пийс­ко мо­ре. Ка­то страс­тен при­вър­же­ник на въ­зоб­но­вя­е­ми­те из­точ­ни­ци на енер­гия Сеф­ко­вич по­со­чи, че “слън­це­то е на­ше, вя­тъ­рът е наш, те всич­ки­те са на ев­ро­пей­ци­те”.

Но­ва­кът в по­ли­ти­ка­та - Ви­о­ле­та Булц, нап­ра­ви от­лич­но впе­чат­ле­ние и спе­че­ли де­пу­та­ти­те с пер­фек­т­ния си ан­г­лийс­ки и тъ­нък ху­мор. Въп­ре­ки че има­ше ед­ва пет дни да се под­гот­ви, тя ус­пя да от­го­во­ри снос­но на всич­ки въп­ро­си и съ­щев­ре­мен­но де­мон­с­т­ри­ра ати­пич­на и емо­ци­о­нал­на ин­ди­ви­ду­ал­ност. Булц спо­де­ли, че оби­ча при­ро­да­та, оби­ча да ле­ти, оби­ча гръц­ки­те ос­т­ро­ви и под­чер­та ня­кол­ко пъ­ти, че ре­ше­ние на слож­ни проб­ле­ми би мог­ло да се на­ме­ри, “ако око­ло ма­са­та за пре­го­во­ри сед­нат хо­ра с доб­ра во­ля”.

След ка­то бъ­де одоб­ре­на от Съ­ве­та на Ев­ро­па, ко­ми­си­я­та на Юнкер тряб­ва да по­е­ме фун­к­ци­и­те си на 1 но­ем­в­ри. И да до­ка­же в крат­ки сро­ко­ве, че “е пос­лед­ни­ят шанс” да се спе­че­ли до­ве­ри­е­то на ев­ро­пей­ци­те. “Гвоз­де­ят на прог­ра­ма­та” е ши­ро­ко дис­ку­ти­ра­на­та ин­вес­ти­ци­он­на прог­ра­ма за 300 млрд. ев­ро, ко­я­то тряб­ва да сти­му­ли­ра рас­те­жа и за­е­тост­та в об­щ­ност­та и ко­я­то Юнкер обе­ща да пред­с­та­ви пре­ди края на го­ди­на­та. За­се­га оба­че не е из­вес­т­но как ще се фи­нан­си­ра схе­ма­та, до­кол­ко­то пред­се­да­те­лят на ко­ми­са­ри­те не ис­ка то­ва да ста­ва чрез нов дълг. Пред­с­тои и тес­тът за при­ло­же­ние на бю­джет­на­та дис­цип­ли­на на 28-член­ния блок, кой­то ще се на­ло­жи пър­ва да из­дър­жи Фран­ция, чий­то бю­дже­тен де­фи­цит ос­та­ва упо­ри­то над та­ва­на от 3% от БВП.

Ак­цен­тът вър­ху френ­с­ки­те пуб­лич­ни хар­чо­ве е осо­бе­но ос­тър, за­що­то но­ви­ят ев­ро­ко­ми­сар за ико­но­ми­чес­ки­те и па­рич­ни­те въп­ро­си е фран­цу­зи­нът Пи­ер Мос­ко­ви­си - бивш фи­нан­сов ми­нис­тър на стра­на­та. И не­го­во­то наз­на­че­ние за ико­но­ми­чес­ки цар на Ев­ро­съ­ю­за раз­с­т­рои дос­та гер­ман­ци. В та­зи връз­ка Юнкер ве­че по­со­чи, че ще се опи­та да ба­лан­си­ра кон­ку­ри­ра­щи­те се ар­гу­мен­ти за на­ци­о­нал­на­та бю­джет­на по­ли­ти­ка и под­чер­та, че ев­ро­пейс­ки­те пра­ви­ла пред­ла­гат въз­мож­ност да се из­бег­нат пре­ка­ле­ни ог­ра­ни­че­ния в пе­ри­о­ди на слаб ико­но­ми­чес­ки рас­теж.

Дру­га­та гри­жа на Юнкер е да за­па­зи Ве­ли­коб­ри­та­ния в ЕС и да удър­жи на обе­ща­ни­е­то си за “чес­т­на сдел­ка” по въп­ро­си­те за пре­дос­та­вя­не на по­ве­че пра­ва във фи­нан­со­ва­та об­ласт, за­ра­ди ко­е­то имен­но ан­г­ли­ча­ни­нът Джо­на­тан Хил бе из­б­ран за ев­ро­ко­ми­сар по фи­нан­со­ви­те ус­лу­ги. Връз­ки­те с Ру­сия и га­зо­ви­те дос­тав­ки през зи­ма­та, по­ве­ре­ни на ита­ли­ан­ка­та Фе­де­ри­ка Мо­ге­ри­ни, и пре­го­во­ри­те за тър­гов­с­ко­то спо­ра­зу­ме­ние меж­ду об­щ­ност­та и САЩ, ко­и­то по­е­ма швед­ка­та Се­си­лия Мал­с­т­рьом, съ­що ще сму­ща­ват съ­ня на Юнкер по­не през пър­ви­те сто дни от уп­рав­ле­ни­е­то му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във