Банкеръ Weekly

Свят

Газовата криза се отлага

Къс­но през нощ­та на 31 ок­том­в­ри Ук­рай­на, Ру­сия и Ев­ро­пейс­ки­ят съ­юз под­пи­са­ха в Брюк­сел спо­ра­зу­ме­ние за въ­зоб­но­вя­ва­не­то на га­зо­ви­те дос­тав­ки към Ки­ев със срок до март 2015-а. То е на об­ща стой­ност 4.6 млрд. щ. до­ла­ра, ка­то 3.1 млрд. от тях са за пла­ща­не­то на ук­ра­ин­с­кия га­зов дълг към Ру­сия, а дру­ги 1.5 млрд. щ. до­ла­ра са за дос­тав­ки­те на си­ньо го­ри­во за Ук­рай­на през зим­ния се­зон.

До­ку­мен­тът бе скре­пен с па­ра­фи­те на ми­нис­т­ри­те на енер­ге­ти­ка­та на две­те стра­ни, как­то и на все още дейс­т­ва­щия ев­ро­ко­ми­сар по енер­ге­ти­ка­та Гюн­тер Йо­тин­гер. На под­пис­ва­не­то при­със­т­ва и бив­ши­ят пред­се­да­тел на ЕС Жо­зе Ба­ро­зу.

До по­ло­жи­тел­на­та раз­в­ръз­ка се стиг­на, след ка­то ста­на яс­но, че Ук­рай­на има за­де­ле­ни сред­с­т­ва за по­куп­ка­та на при­ро­ден газ, и те, за­ед­но с ве­че оси­гу­ре­на­та бю­джет­на под­к­ре­па от Ев­ро­съ­ю­за и по­мощ­та на Меж­ду­на­род­ния ва­лу­тен фонд, ще стиг­нат за из­п­ла­ща­не­то на нат­ру­па­ния га­зов дълг на два тран­ша. Пър­ви­ят от 1.450 млрд. щ. до­ла­ра ще бъ­де пла­тен до дни, след ко­е­то рус­ко­то го­ри­во ще тръг­не от­но­во към Ук­рай­на. Вто­ри­ят пре­вод - от 1.650 млрд. щ. до­ла­ра, тряб­ва да се осъ­щес­т­ви до края на де­кем­в­ри. По ду­ми­те на ук­ра­ин­с­кия пре­ми­ер Ар­се­ний Яце­нюк ста­ри­те за­дъл­же­ния ще се пла­щат на це­на от 268 до­ла­ра.

Не­яс­на оба­че ос­та­ва це­на­та, по ко­я­то Ки­ев ще пла­ща за но­ви­те дос­тав­ки. Гюн­тер Йо­тин­гер го­во­ри за 385 до­ла­ра за 1000 куб. м газ, а рус­ки­ят енер­ги­ен ми­нис­тър Алек­сан­дър Но­вак по­со­чи це­на със 7 до­ла­ра по-нис­ка - 378 до­ла­ра за 1000 куб. мет­ра.

“На­ро­ди­те на Ев­ро­па ня­ма да мръз­нат та­зи зи­ма бла­го­да­ре­ние на спо­ра­зу­ме­ни­е­то за га­за меж­ду ЕС, Ук­рай­на и Ру­сия. Над­де­ля­ха по­ли­ти­чес­ка­та от­го­вор­ност, ло­ги­ка­та на сът­руд­ни­чес­т­во­то и ико­но­ми­чес­ко­то бла­го­ра­зу­мие”, за­я­ви Ба­ро­зу. Той из­ра­зи уве­ре­ност, че то­ва ще уве­ли­чи до­ве­ри­е­то меж­ду Ки­ев и Мос­к­ва и от­тук на­та­тък при­ла­га­не­то на Мин­с­ки­те до­го­во­ре­нос­ти за прек­ра­тя­ва­не на огъ­ня в про­рус­кия се­па­ра­тис­т­ки из­то­чен ра­йон на Ук­рай­на тряб­ва да са при­о­ри­тет.

Гюн­тер Йо­тин­гер пък уве­ри, че стра­ни ка­то Бъл­га­рия, Че­хия, Ру­мъ­ния и Ав­с­т­рия ще имат дос­та­тъч­но ко­ли­чес­т­во газ. Ко­е­то е доб­ра но­ви­на за нас, тъй ка­то от на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та дос­тав­ки­те за Бъл­га­рия спад­на­ха  с 40% без ни­как­во пре­дуп­реж­де­ние от “Газ­п­ром”.

От “Бул­гар­газ” пре­дуп­ре­ди­ха, че за да мо­же да се пок­ри­ва пот­реб­ле­ни­е­то, дос­тав­ки­те за топ­ло­фи­ка­ци­и­те длъж­ни­ци ще бъ­дат ог­ра­ни­че­ни. В съ­об­ще­ние до ме­ди­и­те слу­жеб­ни­ят ми­нис­тър на ико­но­ми­ка­та и енер­ге­ти­ка­та Ва­сил Що­нов за­я­ви, че за да бъ­дат га­ран­ти­ра­ни ко­ли­чес­т­ва­та си­ньо го­ри­во за топ­ло­фи­ка­ци­и­те, те тряб­ва да си пла­щат за­дъл­же­ни­я­та, а поч­ти всич­ки не го пра­вят. “Са­мо по то­зи на­чин “Бул­гар­газ” ще раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но сред­с­т­ва, за да оси­гу­ри дос­тав­ки­те”, каз­ва Що­нов. “Бул­гар­газ” из­пит­ва се­ри­оз­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми не са­мо за­ра­ди не­из­дъл­же­ни­те смет­ки, а и за­ра­ди бло­ки­ра­ни сред­с­т­ва в зат­во­ре­на­та Кор­по­ра­тив­на тър­гов­с­ка бан­ка. Дър­жав­но­то дру­жес­т­во не­кол­кок­рат­но се опи­та да взе­ме кре­дит от дру­ги бан­ки, но за­се­га уд­ря на ка­мък.

Топ­ло­фи­ка­ци­и­те кон­т­ри­ра­ха, че На­ци­о­нал­на­та елек­т­ри­чес­ка ком­па­ния им дъл­жи 120 млн. лв. за про­из­ве­де­но елек­т­ри­чес­т­во.

Facebook logo
Бъдете с нас и във