Банкеръ Daily

Свят

ЕС прие строг данъчен закон

Законът изисква многонационалните предприятия и техните дъщерни дружества с годишни приходи над 750 млн. евро, които извършват дейност в повече от една държава от ЕС,  да оповестяват публично размера на данъците, които плащат във всяка държава членка.

Европейският парламент прие нови правила, който задължават големите многонационални компании да оповестяват плащаните от тях данъци във всяка държава от ЕС и целящи предотвратяване на избягването на данъци. Така приключи законодателен процес, който се бави от пет години заради протакането от страна на някои правителства.

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник. След това държавите членки ще разполагат с 18 месеца, за да я транспонират в националното си законодателство. Това означава, че предприятията ще трябва да са започнали да спазват първите разпоредби на директивата до средата на 2024 г.

Законът изисква многонационалните предприятия и техните дъщерни дружества с годишни приходи над 750 млн. евро, които извършват дейност в повече от една държава от ЕС,  да оповестяват публично размера на данъците, които плащат във всяка държава членка. Тази информация ще трябва да се публикува и в интернет, като се използва общ образец и в машинночетим формат.

Според одобреното от евродепутатите споразумение, с цел да се улесни ползването на предоставената информация и да се увеличи прозрачността, предоставените данни ще трябва да бъдат обособени в конкретни групи от елементи. Те включват естеството на дейността на дружеството, броя на наетите лица на пълно работно време, размера на печалбата или загубата преди облагане с корпоративен данък, размера на натрупания и платения корпоративен данък и на натрупаната печалба.

Публичност на данъчната информация

От дъщерните дружества или клоновете с приходи под определен праг също ще се изисква да публикуват данъчната си информация, ако се счита, че те съществуват единствено за да помагат на предприятието да избегне новите изисквания за отчитане.

Някои разпоредби позволяват на многонационалните предприятия да бъдат временно освободени от някои изисквания за отчитане, но въпреки това възможностите за освобождаване са силно ограничени.

Съгласно законодателния текст, в докладите за данъчна прозрачност следва да се включи и списъкът на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие, за данъчни цели извън ЕС (държави от т.нар. „черни“ и „сиви“ списъци на ЕС). Въпреки че първоначалните искания на евродепутатите бяха за по-строги разпоредби за борба с прехвърлянето на печалби към данъчни убежища извън ЕС, и с новите правила ще се гарантира разкриването на изтичане на данъчни приходи към данъчни убежища. През януари 2021 г. Парламентът потвърди докладите, които показват че 6 от 20-те най-големи данъчни убежища са държави от ЕС, включително две от шестте най-големи убежища. В проучване, чийто съавтор е директорът на Европейската данъчна обсерватория (EU Tax Observatory)се стига до заключението, че около 80% от прехвърлените печалби в ЕС се насочват към данъчните убежища в Съюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във