Банкеръ Daily

Свят

ЕП прие нови правила за банките, за да отпускат повече кредити

Банките да подкрепят отпускането на кредити към компаниите и домакинствата, смекчавайки по този начин тежките икономически последици от пандемията от COVID -19 и ограничителните мерки. За това настоя Европарламентът.

Евродепутатите от комисията по икономически и парични въпроси  одобриха във вторник нови правила за временно осигуряване на благоприятни условия за банките, за да могат те от своя страна да подкрепят отпускането на кредити.  С оглед постигане на баланс между здрава и стабилна банкова система и осигуряване на така необходимото кредитиране за икономиката на ЕС, членовете на ЕП одобриха конкретни промени в Регламента за капиталовите изисквания (CRR), които ще трябва да се прилагат последователно в ЕС. Банките ще трябва да прилагат мониторинг върху въздействието на пандемията върху баланса си, да наблюдават внимателно необслужваните заеми и да прилагат стандартите за „познаване на клиента“.

Конкретните условия са: 

- Удължаването с две години на преходните договорености за МСФО 9 (международен стандарт за финансово отчитане) и допълнителните мерки за облекчаване (обратно добавяне на капитал) ще гарантират, че банките могат да продължат да предоставят кредити на реалната икономика.

- Привеждане в съответствие на изискванията за минимално покритие за необслужвани заеми, гарантирани от публичния сектор, с тези, гарантирани от официалните агенции за експортно кредитиране.

- Отложено прилагане на буфера за ливъридж (коефициентът на ливъридж е съотношението между капитала на банката и нейните експозиции) с една година до януари 2023 г. - това допълнително позволява на банките да увеличат размера на средствата, които биха могли да заемат.

- По-ранно прилагане на по-благоприятно пруденциално третиране на заеми към пенсионери или служители с постоянен договор, които са подкрепени от пенсията или заплатата на кредитополучателя.

- По-ранно прилагане на коефициента за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и новия коефициент за подпомагане на финансирането на инфраструктура, което дава възможност за по-благоприятно пруденциално третиране на някои експозиции към МСП и инфраструктура, осигурявайки по този начин по-лесното предоставяне на кредити към МСП и подкрепяйки инфраструктурни инвестиции.

Освен това от банките вече няма да се изисква да приспадат определени софтуерни активи от капитала си, като по този начин се подкрепя ускорената дигитализация на банковия сектор. Мерките за ликвидност, предоставяни от централните банки по време на криза, ще бъдат ефективно насочени от банките към икономиката.

За да подкрепи възможностите за финансиране в държави извън еврозоната, които се борят с последиците от пандемията от COVID-19, комисията по икономически и парични въпроси включи отново в законодателния акт преходни договорености, свързани с преференциалното третиране, когато правителствата и централните банки емитират държавни ценни книжа, деноминирани във валути, различни от еврото и удължен преходен период по отношение на третирането им при големите граници на експозиция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във