Банкеръ Daily

Свят

ЕП отчита: Неравенство между половете, тормоз в работата и насилие

За да се преодолее разликата в заплащането между жените и мъжете, евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи във възможно най-кратък срок обвързващи мерки за прозрачност в заплащането.

Европейският парламент отчита тревожни тенденции - задълбочаване на неравенството между половете, тормоз на работното място и бум на домашното насилие.  Институцията все пак приветства положителните мерки, включени в новата Стратегия на ЕС за равенство между половете, но призовава за допълнителни действия и конкретни и обвързващи цели.

Стратегията за равенство между половете за периода 2020-2025 г., представена от Комисията през март 2020 г., очертава набор от ключови действия, включително премахване на основаните на пола насилие и стереотипи, гарантиране на равно участие и равни възможности на пазара на труда (включително равно заплащане) и постигане на балансирано представителство на половете в процеса на вземане на решения и в политиката.

Евродепутатите описват Стратегията на Комисията за равенство между половете за периода 2020—-2025 г. като амбициозна, но изразяват съжаление, че понякога тя е твърде неясна и не съдържа конкретни цели, които да бъдат постигнати до 2025 г., както и ясни инструменти за мониторинг. По отношение на Истанбулската конвенция ЕП подкрепя намерението на Комисията да предложи през 2021 г. мерки за постигане на целите на Конвенцията, в случай че някои държави членки продължат да блокират ратифицирането ѝ.

Дълбоко обезпокоени от естеството, мащаба и сериозността на насилието и тормоза на работното място, евродепутатите призовават за задължителни мерки за дефиниране и забрана на насилието и тормоза на работното място. Те трябва да включват достъп до съобразени с равенството между половете, безопасни и ефективни механизми за подаване на жалби и разрешаване на спорове, кампании за обучение и повишаване на осведомеността, както и помощни услуги и средства за правна защита.

Те настояват и за рамкова директива на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола - по-специално гениталното осакатяване на жени, принудителните аборти, стерилизация и бракове, сексуалната експлоатация, трафика на жени, кибернасилието и изказванията, подбуждащи към омраза срещу жените. За да се преодолее разликата в заплащането между жените и мъжете, евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи във възможно най-кратък срок обвързващи мерки за прозрачност в заплащането.

В контекста на пандемията евродепутатите подчертават, че 70 % от работната сила в областта на здравеопазването и социалните грижи в световен мащаб са жени, които често получават минимална заплата. Те призовават за изравняване на заплатите и условията на труда в силно доминираните от жени сектори като грижи, здравеопазване и търговия на дребно.

Евродепутатите изразяват дълбоката си загриженост във връзка с враждебните реакции срещу правата на жените в някои държави членки, по-специално по отношение на правото на аборт и достъпа до всеобхватно сексуално образование в Полша, както и приетата реформа, която атакува правата на транссексуалните и интерсексуалните лица в Унгария. Те призовават за продължително наблюдение върху състоянието на правата на жените и равенството между половете, включително дезинформацията и регресивните инициативи във всички държави членки, както и за система за предупреждение, която да сигнализира за изземването на права.

 


 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във