Банкеръ Daily

Свят

ЕК започва преговори за многостранен инвестиционен съд

Съветът на министрите упълномощи Европейската комисия  да договори, от името на Европейския съюз, конвенция за създаването на многостранен съд за уреждане на инвестиционни спорове. Наред с това реши да направи обществено достояние указанията за водене на преговорите.

Основната цел на създаването на многостранен инвестиционен съд е да бъде установен постоянен орган за уреждане на инвестиционни спорове. Този многостранен инвестиционен съд ще бъде компетентен по спорове в рамките на бъдещи и действащи инвестиционни договори. За ЕС многостранният инвестиционен съд ще замени в крайна сметка системата на двустранните инвестиционни съдилища, която е част от търговските и инвестиционните споразумения на ЕС.

Инициативата е част от новия подход на ЕС към разрешаването на инвестиционни спорове, при който постепенно се премахва традиционната арбитражна рамка и се преминава към система от съдилища. Целта е да се отговори на някои от легитимните обществени опасения, изразени в контекста на традиционното уреждане на спорове между инвеститор и държава, като в инвестиционния арбитраж се включат някои основни характеристики на националните и международните съдилища.

Въпреки че конкретните характеристики на международния инвестиционен съд (например състав на съда, неговия бюджет, възможността да се подпомага от секретариат и т.н.) ще зависят от резултата на предстоящите преговори между държавите, които ще се присъединят към новата система, ЕС ще подкрепи система, основана на следните принципи: съдът следва да бъде постоянна международна институция; съдиите следва да бъдат квалифицирани, да заемат щатна длъжност и да получават постоянно възнаграждение. Тяхната безпристрастност и независимост следва да бъдат гарантирани; производствата пред съда следва да се провеждат по прозрачен начин; съдът следва да допуска възможността за обжалване на неговите решения; изключително важно ще бъде решенията на съда да се изпълняват ефективно; съдът следва да се произнася по спорове, възникващи в рамките на бъдещи и действащи инвестиционни договори, за които страните решат да предоставят компетентност на съда.

Една от възможностите е многостранният съд да се финансира чрез редовни вноски от членовете. По този начин се финансират повечето международни организации, например Световната търговска организация (СТО).

Според прогнозите разходите ще са подобни на тези на други международни съдилища, като Международния трибунал по морско право, чиито разходи са около 10 милиона щатски долара на година, или Апелативния орган на СТО, за който са необходими около 7 милиона щатски долара на година.

Вноската на всяка държава, разбира се, ще зависи от общия брой на членовете. Освен това с времето оперативните разходи на многостранния съд вероятно ще намалеят с увеличаването на неговите членове и повишаването на ефективността му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във