Банкеръ Daily

Свят

"Държавен вестник" е създаден с Указ на княз Александър I

На днешния ден през 1879 г. излиза първият брой на "Държавен вестник" - официалното издание на Република България, което се издава от Народното събрание. Има официален и неофициален раздели.

"Държавен вестник" е създаден с Указ №12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата.

Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден. През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове - закони, укази, постановления и др., официални документи - конвенции, договори и др., а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и други.

"Държавен вестник" продължава да излиза до 30 ноември 1950 г., когато е заместен от "Известия на Президиума на Народното събрание".

От 1963 г. отново е "Държавен вестник" като официален орган на Народното събрание.

В брой 89 от 6 октомври 1995 г. е обнародван Законът за "Държавен вестник".  Той  определя на "Държавен вестник" статута на официално издание на Република България. Издаването му се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание, който назначава и освобождава главния редактор.

"Държавен вестник" се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни. Издават се и извънредни броеве.

В посочени от закон случаи към "Държавен вестник" може да се издава притурка, обнародването в която има същото правно значение, както и обнародването в "Държавен вестник".

В официалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват актовете, приети от Народното събрание, укази на президента на републиката, решенията на Конституционния съд, постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет, международните договори на Република България и други.

В неофициалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват административните актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания и други известия.

 

Интернет страница

"Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на "Държавен вестник". При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата, правно значение има текстът на печатното издание.

"Държавен вестник" се публикува в интернет страницата в деня, в който се издава печатното издание.

От 1 юли 2008 г. броевете на "Държавен вестник" могат да се изтеглят директно от сайта на изданието.

В интернет сайта на "Държавен вестник" обявленията за възлагане на обществени поръчки се обнародват от 1 май 2005 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във