Банкеръ Weekly

Свят

Датчаните учат как да имат деца

Сек­су­ал­но­то въз­пи­та­ние в Да­ния е на­път да сме­ни по­со­ка­та, за­що­то раж­да­е­мост­та в стра­на­та е спад­на­ла до най-нис­ки­те си ни­ва за пос­лед­ни­те поч­ти три де­се­ти­ле­тия. След ка­то го­ди­ни на­ред учи­те­ли­те уче­ха де­ца­та как да из­пол­з­ват пред­паз­ни сред­с­т­ва, се­га ор­га­ни­за­ци­я­та с иде­ал­на цел “Секс и об­щес­т­во”, ко­я­то дос­та­вя ма­те­ри­а­ли за сек­су­ал­но­то обу­че­ние на мес­т­ни­те учи­ли­ща, ве­че на­сър­ча­ва под­рас­т­ва­щи­те да имат бе­бе­та под руб­ри­ка­та: “Ето как ще има­те де­ца.”

Без­п­ло­ди­е­то е дос­тиг­на­ло “епи­де­мич­ни” раз­ме­ри в Да­ния, спо­ред Бяр­не Крис­тен­сен - ге­не­ра­лен сек­ре­тар на “Секс и об­щес­т­во”, и ед­но на все­ки де­сет де­ца се раж­да след про­дъл­жи­тел­но ле­че­ние. Здрав­ни­те ек­с­пер­ти нас­то­я­ват пред пра­ви­тел­с­т­во­то да по­ло­жи по­ве­че уси­лия, за да спре сри­ва на раж­да­е­мост­та и да не до­пус­не той да пре­рас­не в по-го­лям де­мог­раф­с­ки проб­лем. Всъщ­ност на­ма­ля­ва­ща­та раж­да­е­мост за­ся­га де­мог­раф­с­кия про­фил на ця­ла Ев­ро­па. Тен­ден­ци­я­та има ог­ро­мен ефект не са­мо вър­ху ин­ди­ви­ди­те, но и вър­ху ико­но­ми­ка­та на Ста­рия кон­ти­нент и пер­с­пек­ти­ви­те за стан­дар­та на жи­вот, за­що­то все по-мал­ко мла­ди хо­ра под­к­ре­пят по-въз­рас­т­ни­те и пен­си­о­не­ри­те.

Сьо­рен Зий­бе - ди­рек­тор на кли­ни­ка­та по сте­ри­ли­тет към уни­вер­си­тет­с­ка­та бол­ни­ца в Ко­пен­ха­ген, ко­мен­ти­ра, че дъл­го вре­ме спе­ци­а­лис­ти­те са обу­ча­ва­ли мла­ди­те как да се пред­па­зят от не­же­ла­на бре­мен­ност и от ве­не­ри­чес­ки за­бо­ля­ва­ния и как имат пра­во да се раз­по­реж­дат със соб­с­т­ве­ни­те си те­ла, но са заб­ра­ви­ли да им ка­жат, че има би­о­ло­гич­ни гра­ни­ци, из­вън ко­и­то те ня­ма да мо­гат да имат де­ца. Спо­ред Зий­бе част от проб­ле­ма се съ­дър­жа в пос­ла­ни­е­то към мла­де­жи­те пър­во да се дип­ло­ми­рат и да съз­да­ват се­мейс­т­ва, след ка­то прик­лю­чат уче­ни­е­то. А меж­дув­ре­мен­но въз­мож­нос­ти­те на мла­ди­те да­ми да заб­ре­ме­не­ят на­ма­ля­ват с вся­ка из­пу­ше­на ци­га­ра и с вся­ка из­пи­та ча­ша ви­но. Ка­ва­ле­ри­те им пък тряб­ва да зна­ят, че “ако ис­кат да учас­т­ват в пар­ти­та до 45-го­диш­на въз­раст, ще из­пус­нат вла­ка” за се­мейс­т­во и де­ца.

Един от пе­ти­ма дат­ча­ни и 12% от дат­чан­ки­те, ко­и­то ис­кат да имат де­ца, не мо­гат, по дан­ни на Dansk Fertilitetsselkab - про­фе­си­о­нал­на ор­га­ни­за­ция за здрав­ни гри­жи и про­уч­ва­ния. Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия смя­та рас­тя­ща­та про­паст меж­ду мла­ди­те и въз­рас­т­ни­те граж­да­ни на Ев­ро­пейс­кия съ­юз за най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во пред об­щ­ност­та. Но проб­ле­мът ще мо­же да се ре­ши, ако  за­поч­не да се дис­ку­ти­ра още в учи­ли­ще, убе­де­ни са ек­с­пер­ти­те на “Секс и об­щес­т­во”. Но­ви­ят ак­цент в ра­бо­та­та им, ог­ла­сен на 26 ок­том­в­ри, е в учи­лищ­ни­те прог­ра­ми да се вклю­чат ча­со­ве, в ко­и­то да се обяс­ня­ва как­во пред­с­тав­ля­ва оп­лож­да­не­то, ко­га е най-под­хо­дя­ща­та въз­раст хо­ра­та да имат де­ца и как­ви ще са пос­лед­с­т­ви­я­та от зас­та­ря­ва­не­то на на­се­ле­ни­е­то. Здра­ве­то и сек­сът са за­дъл­жи­тел­ни пред­ме­ти в Да­ния, къ­де­то от шес­ти клас де­ца­та изу­ча­ват пу­бер­те­та, ро­ля­та на по­ло­ве­те и кон­т­ра­цеп­ти­ви­те.

“Секс и об­щес­т­во” ра­бо­ти и с дат­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во на окол­на­та сре­да по иден­ти­фи­ци­ра­не на фак­то­ри­те, ко­и­то би­ха мог­ли да по­тис­нат раж­да­е­мост­та, вклю­чи­тел­но из­пол­з­ва­ни­те хи­ми­ка­ли в раз­лич­ни про­дук­ти за за­щи­та от слън­че­ви­те лъ­чи и в об­лек­ла­та. Спо­ред спе­ци­а­лис­ти­те пра­ви­тел­с­т­во­то би тряб­ва­ло да под­к­ре­пя мла­ди­те се­мейс­т­ва, осо­бе­но оне­зи, ко­и­то все още учат, да не от­ла­гат раж­да­не­то на де­ца­та.

През ми­на­ла­та го­ди­на в Да­ния са би­ли ро­де­ни 55 873 бе­бе­та - най-нис­ка­та стой­ност от 80-те го­ди­ни на ми­на­лия век. В ЕС бро­ят на но­во­ро­де­ни­те стаг­ни­ра на сред­но 5 млн. го­диш­но от сре­да­та на 90-те го­ди­ни на ХХ век на­сам, до­ка­то през 60-те са се раж­да­ли по над 7 млн. бе­бе­та го­диш­но.

Facebook logo
Бъдете с нас и във