Банкеръ Daily

Свят

България ще получи безвъзмездно 9,2 милиарда евро от ЕС (ОБЗОР)

Европейската комисия представи днес своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.

За България е предвидена помощ от 12,3 милиарда евро помощ, които се разпределят така: 9,2 милиарда евро са безвъзмездни, а остатъкът от малко над 3 милиарда евро ще трябва да се връщат.

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Планът за възстановяване превръща във възможност огромното предизвикателство, пред което сме изправени, не само подкрепя възстановяването, но и чрез инвестиции в нашето бъдеще: Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната среда, в която живеем. Настъпи часът на Европа: Нашата готовност да действаме, трябва да съответства на предизвикателствата, пред които сме изправени. С NextGeneration EU отговаряме по амбициозен начин“

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС, заяви: Нашият общ бюджет е в основата на плана за възстановяване на Европа. Допълнителният капацитет, осигурен чрез NextGeneration EU, и укрепената многогодишна финансова рамка ще ни дадат силата на солидарността, необходима, за да подкрепяме държавите членки и икономиката. Единна, Европа ще стане по-конкурентноспособна, устойчива и независима.

Заместник-председателят Марош Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: Възстановяването ще се нуждае от силно политическо ръководство. Адаптираната работна програма, отразяваща новата реалност, показва, че всички наши действия ще бъдат съсредоточени върху преодоляването на кризата, като дадем силен тласък на нашата икономика и неотклонно насочваме Европейския съюз към трайно, устойчиво и справедливо възстановяване. Това ще ни помогне да излезем от кризата по-силни.

Инвестиция в следващото поколение

Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.

NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде увеличен до 2,00 % от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:

Нов механизъм за възстановяване и устойчивостс бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.

Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаванемежду настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU , които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки. 

Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.

Подсилване наЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро,за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“..

2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:

Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.

Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.

Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.

3. Извличане на поуки от кризата:

Нова Здравна програма — EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.

Укрепване с 2 милиарда евро на rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи..

94,4 милиарда евро запрограма „Хоризонт Европа“, която ще бъде подсилена за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.

Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.

Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети.Други инструменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

Постигането до юли на бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и ще предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на икономиката и за изграждане на бъдещето.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във