Банкеръ Weekly

Съдби

Рейтинг срещу рейтинг

Бит­ка­та за те­ле­ви­зи­он­ни­те рей­тин­ги нав­ле­зе в но­ва фа­за, след ка­то в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри две­те най-го­ле­ми те­ле­ви­зи­он­ни ком­па­нии у нас - “Би Ти Ви Ме­дия груп” и “Но­ва бро­уд­кас­тинг груп”, за­поч­на­ха да пол­з­ват дан­ни­те на два раз­лич­ни из­точ­ни­ка.  Пър­ва­та ос­та­на вяр­на на  пий­пъл­мет­рич­на­та аген­ция ГАРБ, а вто­ра­та пред­по­че­те ус­лу­ги­те на кон­ку­рен­та й - “Ме­ди­а­ри­сърч Бъл­га­рия”.

То­ва ка­те­го­рич­но раз­де­ле­ние ско­ро ще пре­диз­ви­ка се­ри­оз­ни сът­ре­се­ния на ме­дий­ния и рек­лам­ния па­зар, прог­но­зи­рат ек­с­пер­ти. На­ли­чи­е­то на две аген­ции, ко­и­то из­мер­ват гле­да­е­мост­та на тв ка­на­ли­те, не е но­вост, но дан­ни­те им ни­ко­га не са би­ли с та­ки­ва го­ле­ми раз­ли­ки, как­то се­га. На прак­ти­ка рек­ла­мо­да­те­ли­те не мо­гат да ре­шат къ­де да рек­ла­ми­рат - в “Сър­вай­вър” по bTV или във “ВИП бръ­дър” по “Но­ва тв”, в “Та­зи сут­рин” или в “Здра­вей, Бъл­га­рия”? Вся­ка ме­дия про­въз­г­ла­ся­ва соб­с­т­ве­ния си про­ект за по­бе­ди­тел в съ­от­вет­ния ча­со­ви по­яс, по­зо­ва­вай­ки се на рей­тин­го­ви­те ре­зул­та­ти. И ни­кой не знае на чии чис­ла да вяр­ва.

Пре­ди дни “Ме­ди­а­ри­сърч Бъл­га­рия” хвър­ли ръ­ка­ви­ца­та на ГАРБ с при­зив за одит и на две­те кон­ку­ри­ра­щи се стра­ни от меж­ду­на­род­но приз­на­та ком­па­ния. Одит­ни­ят док­лад щял да да­де ясен от­го­вор на въп­ро­са как дан­ни­те им ва­ри­рат око­ло ис­ти­на­та и на коя от две­те сис­те­ми са по-дос­то­вер­ни, обяс­ни­ха от “Ме­ди­а­ри­сърч”. Спо­ред уп­рав­ля­ва­щия ди­рек­тор на фир­ма­та Иван Ген­чев си­ту­а­ци­я­та на рек­лам­ния и ме­дий­ния па­зар се­га е из­к­лю­чи­тел­но нап­рег­на­та и слож­на и изис­к­ва взе­ма­не­то на спеш­ни мер­ки. Той раз­чи­та на под­к­ре­па от Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на рек­ла­мо­да­те­ли­те, Бъл­гар­с­ката асо­ци­а­ция на ко­му­ни­ка­ци­он­ни­те аген­ции и Ко­ми­те­та на пот­ре­би­те­ли­те на пий­пъл­мет­рич­ни дан­ни за те­ле­ви­зи­он­на ау­ди­то­рия.

 “По на­ша пре­цен­ка пуб­ли­ку­ва­ни­те раз­ли­ки в ре­зул­та­ти­те от две­те пий­пъл­мет­рич­ни сис­те­ми са тол­ко­ва го­ле­ми, че не мо­гат да бъ­дат обяс­не­ни с нор­мал­на­та ста­тис­ти­чес­ка греш­ка. Не е въз­мож­но дан­ни­те от два на­ис­ти­на пред­с­та­ви­тел­ни па­не­ла да се раз­ми­на­ват до та­ка­ва сте­пен, осо­бе­но ко­га­то го­во­рим за сис­те­ма­тич­ни раз­ли­ки”, твър­ди Ген­чев. По ду­ми­те му “Ме­ди­а­ри­сърч”, ко­я­то стъ­пи на бъл­гар­с­кия па­зар в края на 2012-а, ня­ма­ла ни­как­ви съм­не­ния за дос­то­вер­ност­та на дан­ни­те си, тъй ка­то през пос­лед­ни­те ме­се­ци би­ла оди­ти­ра­на двук­рат­но. Пър­ва­та про­вер­ка би­ла из­вър­ше­на от най-го­ля­ма­та в све­та пий­пъл­мет­рич­на ком­па­ния NIELSEN, ко­я­то след по­лу­че­ни­те доб­ри ре­зул­та­ти ре­ши­ла да при­до­бие ма­жо­ри­та­рен дял в чеш­ка­та “Ме­ди­а­ри­сърч”. Вто­ра­та би­ла нап­ра­ве­на от Robert Ruud и съ­що за­вър­ши­ла бла­го­по­луч­но. Ген­чев нас­то­я­ва оди­то­рът на две­те аген­ции да бъ­де под­б­ран чрез проз­рач­на про­це­ду­ра, га­ран­ти­ра­ща, че всич­ки учас­т­ни­ци на па­за­ра ще се съ­об­ра­зят със зак­лю­че­ни­я­та му. Ос­вен то­ва “Ме­ди­а­ри­сърч Бъл­га­рия” при­зо­ва ме­ни­джъ­ри­те на всич­ки те­ле­ви­зии и рек­лам­ни аген­ции в стра­на­та да под­к­ре­пят та­зи стъп­ка, за да се вър­не до­ве­ри­е­то на рек­ла­мо­да­те­ли­те.

Всъщ­ност за­сег­на­ти­те - асо­ци­а­ции, те­ле­ви­зии, рек­ла­мо­да­те­ли и рек­лам­ни аген­ции, още ми­на­ло­то ля­то по­ръ­ча­ха (от име­то на Ко­ми­те­та на пот­ре­би­те­ли­те на пий­пълмет­рич­ни дан­ни) на ут­вър­де­ния в Ев­ро­па френ­с­ки ин­с­ти­тут CESP одит на ГАРБ. И той не на­ме­ри съ­щес­т­ве­ни про­пус­ки в ра­бо­та­та на аген­ци­я­та, за­ра­ди ко­е­то гил­ди­я­та ре­ши, че ще про­дъл­жи да ку­пу­ва ней­ни­те дан­ни. Не­до­вол­с­т­во из­ра­зи са­мо “Но­ва те­ле­ви­зия”, ко­я­то “раз­че­те” про­вер­ка­та по свой на­чин.

При един по-за­дъл­бо­чен ана­лиз на вой­на­та “рей­тинг сре­щу рей­тинг”, мо­же би ще се от­к­ри­ят ня­кои по­ли­ти­чес­ки и фи­нан­со­ви об­вър­за­нос­ти меж­ду ме­ди­и­те и пий­пъл­мет­рич­ни­те аген­ции. Но за съ­жа­ле­ние раз­п­ли­та­не­то на то­зи ка­зус е въз­мож­но да ста­не са­мо по “ес­тес­т­вен” по­ли­ти­ко-ико­но­ми­чес­ки път, а се­гаш­на­та нес­та­бил­на об­с­та­нов­ка не пред­по­ла­га то­ва. Та­ка че, до­ка­то нас­тъ­пят по-спо­кой­ни вре­ме­на, рек­ла­мо­да­те­ли­те ще тряб­ва да ра­бо­тят ня­как си в съз­да­ла­та се “во­ен­на” об­с­та­нов­ка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във