Банкеръ Weekly

Съдби

Facebook увеличава печалбата си

Facebook обя­ви офи­ци­ал­но фи­нан­со­ви­те си ре­зул­та­ти си за тре­то­то три­ме­се­чие на 2014-а. Пе­чал­ба­та за пе­ри­о­да юли-сеп­тем­в­ри е 3.2 млрд. до­ла­ра, ко­е­то е със 100 млн. до­ла­ра по­ве­че от сред­на­та прог­но­за на ана­ли­за­то­ри­те и ико­но­мис­ти­те. В ком­па­ни­я­та са до­вол­ни от ръс­та на про­даж­би­те на рек­ла­ма в об­ласт­та на мо­бил­ни­те ус­т­ройс­т­ва. Ако през пър­во­то три­ме­се­чие на го­ди­на­та ней­ни­ят дял в це­лия обем рек­ла­ма бе­ше 59 на сто, а през вто­ро­то - 62%, през тре­то­то три­ме­се­чие тя е на­рас­на­ла до 66 про­цен­та. През та­зи го­ди­на све­тов­ни­ят па­зар на ус­лу­ги­те се оце­ня­ва на 140.7 млрд. до­ла­ра. Очак­ва се де­лът на Facebook в не­го да се уве­ли­чи от 5.8 до 8 на сто в края на 2014-а.

Пе­чал­ба­та на ком­па­ни­я­та за тре­то­то три­ме­се­чие е 1.15 млрд. до­ла­ра, или с 43 цен­та на ак­ция, до­ка­то ана­ли­за­то­ри­те прог­но­зи­ра­ха ед­ва 40 цен­та. Чис­та­та пе­чал­ба е на­рас­на­ла до 806 млн. до­ла­ра, то­ест поч­ти се е уд­во­и­ла в срав­не­ние със съ­щия пе­ри­од на 2013-а - 425 ми­ли­о­на. Раз­хо­ди­те оба­че съ­що са на­рас­на­ли зна­чи­тел­но през пе­ри­о­да -  1.8 млрд. до­ла­ра. То­ва е с 41 на сто по­ве­че, от­кол­ко­то през тре­то­то три­ме­се­чие на ми­на­ла­та го­ди­на.

Стой­ност­та на ак­ци­и­те на ком­па­ни­я­та е на­рас­на­ла с 48%, ко­е­то й поз­во­ли да пос­тиг­не ка­пи­та­ли­за­ция от 209 млрд. до­ла­ра. Ар­ми­я­та на пот­ре­би­те­ли­те на  Facebook през пе­ри­о­да се е уве­ли­чи­ла с 2.3 на сто, в срав­не­ние с вто­ро­то три­ме­се­чие, и с 14% спря­мо съ­щия пе­ри­од на 2013-а. По дан­ни на са­ма­та со­ци­ал­на мре­жа 864 млн. ду­ши  пол­з­ват все­кид­нев­но ус­лу­ги­те й.

По­ка­за­те­ли­те за тре­то­то три­ме­се­чие се ока­за­ха доб­ри, но в изяв­ле­ни­е­то си по вре­ме на ви­де­о­кон­фе­рен­ци­я­та Марк Зу­кър­бърг ак­цен­ти­ра вър­ху пос­лед­ни­те ме­се­ци на та­зи го­ди­на, ко­га­то спо­ред не­го­ва­та прог­но­за ком­па­ни­я­та я ча­кат труд­ни вре­ме­на. Ста­ва ду­ма за по­куп­ка­та на ме­син­джъ­ра WhatsApp Inc. за 22 млрд. до­ла­ра и раз­ра­бот­чи­ка на очи­ла­та Oculus за 2 ми­ли­ар­да. Соб­с­т­ве­ни­кът на со­ци­ал­на­та мре­жа от­де­ли спе­ци­ал­но вни­ма­ние на важ­ност­та на прив­ли­ча­не­то на но­ви пот­ре­би­те­ли в ин­тер­нет. “През след­ва­що­то де­се­ти­ле­тие тряб­ва да със­ре­до­то­чим уси­ли­я­та си вър­ху прис­по­со­бя­ва­не­то към фун­да­мен­тал­ни­те про­ме­ни, ко­и­то се случ­ват и ще се случ­ват на пла­не­та­та - за­я­ви Зу­кър­бърг в изяв­ле­ни­е­то си. - Тряб­ва да из­пъл­ним на­ша­та за­да­ча за обе­ди­ня­ва­не­то на це­лия свят в ед­на мре­жа.”

За труд­нос­ти през пос­лед­ни­те ме­се­ци на го­ди­на­та пре­дуп­ре­ди и фи­нан­со­ви­ят ди­рек­тор на Facebook Дей­вид Ве­нер. Спо­ред прог­но­зи­те на ико­но­мис­ти­те на Facebook пе­чал­ба­та през пе­ри­о­да ще на­рас­не с 40-47 на сто в срав­не­ние с края на 2013-а, а пе­чал­ба­та ще дос­тиг­не 3.6-3.8 млрд. до­ла­ра. Фи­нан­со­ва­та от­чет­ност на со­ци­ал­на­та мре­жа прос­ле­дя­ва яс­на тен­ден­ция на за­ба­вя­не на ръс­та на пе­чал­ба­та и уве­ли­ча­ва­не на раз­хо­ди­те. Ра­зо­ча­ро­ва­щи са дан­ни­те и на дру­ги ин­тер­нет ком­па­нии. Пе­чал­ба­та на Google за тре­то­то три­ме­се­чие нап­ри­мер е на­рас­на­ла с 20%, но не е оп­рав­да­ла прог­но­зи­те на ико­но­мис­ти­те.

Facebook logo
Бъдете с нас и във