Банкеръ Weekly

Съдби

Езерото "Сребърна" пази редки и застрашени животни и растения

Сладководното езеро "Сребърна" е поддържан биосферен резерват край село Сребърна, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от река Дунав. Той обхваща езерото и неговите околности. Дълбочината му варира от 1 до 3 метра, а площта му е 2 - 2.5 кв. километра. Често се заблатява. Езерото се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено "Via Pontica". Местността е обявена за резерват още през 1948 година.

За поддържане и устойчиво развитие на националните резервати "Сребърна" и "Бели Лом" са отделени общо 4.2 млн. лева от Оперативната програма "Околна среда". Проектът се управлява от Районната инспекция по околната среда и водите в Русе и трябва да приключи през пролетта на 2015 година. Средствата ще бъдат вложени в различни дейности по поддържане и възстановяване на гори, земи и водни площи в двата резервата, както и за рехабилитация на посетителската инфраструктура, строителство на нови съоръжения и образователни програми.

Има няколко легенди за произхода на името, едната е за хан Сребрун, който загива по тези места в неравен бой с печенегите. Втората легенда разказва за заровена лодка, пълна със сребро, по бреговете на блатото. Третата легенда, която е най - правдоподобна, гласи, че името идва от вълшебната картина, наблюдавана вечерно време при пълнолуние. Когато луната е високо, нейното отражение създава илюзията за разтопено сребро.

През 1913 г., след подписване на Букурещкия мирен договор, територията на резервата, заедно с цяла Южна Добруджа, попада в пределите на Румъния. През 1940 г. с подписване на Крайовската спогодба (1940 г.) Добруджа отново преминава в територията на българската държава.

Първият българин, проявил интерес към това място, е Алекси Петров, който е посетил резервата през 1911-а. Той бил запленен от красотата на птичия свят и запланувал поредица от експедиции. Алекси Петров отново посещава резервата през 1940 г., за да проучи птичите колонии, гнездящи там. В миналото местността е посещавана от Феликс Каниц, а през 1880 г. тук идва и друг австриец - това е Едуард Ходек. Той описва своите впечатления в статията "Домът на прелетниците". Най-черната страница от историята на тази красива местност записва Лео фон Калберматен. Той и неговите хора избиват хиляди малки и големи чапли. Тогавашната мода е изисквала на дамските шапки да има пера от тези птици. Друг изследовател, посетил Сребърна, е Отомар Райзер. Той е автор на книгата "Материали на Българския орнис", като вторият том на книгата е посветен на българската фауна.

В езерото и около него има тръстика и други водолюбиви растения. Растителното съобщество от тръстика заема около 2/3 от площта на резервата. Тук се срещат 139 вида висши растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване извън територията на Сребърна. Вторият по разпространеие растителен вид е тънколистния папур (Typha angustifolia), следван от широколистния папур (Typha latifolia). Сивата (Salix cinerea) и червената върба (Salix purpurea) също са широко разпространени. Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 41 вида бозайници, 11 вида влечуги , 10 вида земноводни и 24 вида риби - видра, европейска дива котка, степна скачаща мишка, воден плъх, смок мишкар, голям стрелец, шипобедрена костенурка, сирийска чесновица (Pelobates Syriacus), жаба дървесница, червенокоремна бумка, щука, каракуда, червеноперка, езерен рак и други.

Резерватът е известен най-вече с птиците, които могат да се наблюдават на неговата територия. Общо 221 вида птици гнездят в резервата "Сребърна": къдроглав пеликан, малък корморан, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, белоока потапница, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единственото традиционно в България гнездово находище на голяма бяла чапла.

През 1975 г. Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение, а две години по-късно е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. От 1983 г. е в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или застрашени вида животни и растения съгласно Европейския червен списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида съгласно Червената книга на България. Езерото е един от най-ценните и известни и в чужбина защитени природни обекти в България.

Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за отмора и наблюдателни площадки, откъдето могат да се наблюдават птиците.

Сребърна е сред Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз и има печат. Работното време на музея е от 8 до 12 ч. и от 14 до 18 ч. само през активния сезон от 1 май до 1 октомври,. без почивен ден. Безплатен ден за посещения е четвъртък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във