Банкеръ Weekly

Съдби

Джулиан Асанж става моделиер

Джу­ли­ан Асанж, кой­то над две го­ди­ни се ук­ри­ва в ек­ва­дор­с­ко­то по­сол­с­т­во в Лон­дон, не спи­ра да под­на­ся сюр­п­ри­зи. Ве­ро­ят­но той счи­та бор­ба­та за ис­ти­на­та и раз­к­ри­ва­не­то на тай­ни­те и за­го­во­ри­те на сил­ни­те в све­та за своя ос­нов­на про­фе­сия. Но то­ва не му пре­чи да си опит­ва къс­ме­та и на дру­ги поп­ри­ща. Вяр­но, че по­ве­че­то му опи­ти да се за­ни­ма­ва с не­що дру­го, ос­вен с ра­зоб­ли­ча­ва­не на све­тов­но­то зад­ку­ли­сие, за­се­га за­вър­ш­ват с про­вал. Не­ре­а­ли­зи­ра­но нап­ри­мер ос­та­на же­ла­ни­е­то му да ста­не по­ли­тик. За да под­г­рее за по­ре­ден път ин­те­ре­са на пуб­ли­ка­та към се­бе си, ав­с­т­ра­ли­е­цът ре­ши да за­поч­не по­ли­ти­чес­ка ка­ри­е­ра, без да на­пус­ка пре­де­ли­те на по­сол­с­т­во­то. И съз­да­де пар­ти­я­та Wikileaks. За да й по­мог­не да про­бие в ав­с­т­ра­лийс­кия пар­ла­мент, Асанж зас­не пре­диз­бо­рен клип. В не­го той се по­я­вя­ва в не­о­чак­ва­но ам­п­лоа - пре­об­ле­чен ка­то ро­кер Джу­ли­ан из­пъл­ня­ва пе­сен­та You’re the Voice на ав­с­т­ра­лийс­кия поп пе­вец Джон Фар­нъм. Оче­вид­ци раз­каз­ват, че по вре­ме на сним­ки­те кра­лят на ком­п­ро­ма­та се за­бав­ля­вал ка­то де­те. Зри­те­ли­те се раз­ми­на­ха в мне­ни­я­та си за кли­па. Ед­ни ре­ши­ха, че Асанж се е по­бър­кал, но има­ше и та­ки­ва, ко­и­то оце­ни­ха фил­м­че­то ка­то ус­пе­шен про­па­ган­ден ход. Впро­чем ни­то пре­диз­бор­ни­те обе­ща­ния, ни­то стран­ни­ят клип по­мог­на­ха на ос­но­ва­те­ля на WikiLeaks да про­бие в пар­ла­мен­та.

Се­га Асанж е ре­шил да до­ба­ви към вну­ши­тел­но­то си ре­зю­ме още ед­на про­фе­сия - на мо­ден ди­зай­нер. Ос­но­ва­те­лят на Wikileaks въз­на­ме­ря­ва да пред­ло­жи соб­с­т­ве­на ли­ния от дре­хи и ак­се­со­а­ри в пар­т­ньор­с­т­во с ин­дийс­ка фир­ма. Из­да­ни­е­то Times of India съ­об­ща­ва, че се­га Асанж са­мо­от­вер­же­но ра­бо­ти вър­ху съз­да­ва­не­то на те­нис­ки, ри­зи, кос­тю­ми, ча­сов­ни­ци и кан­це­лар­с­ки при­над­леж­нос­ти. От­ли­чи­те­лен бе­лег на ко­лек­ци­я­та ще бъ­де ли­це­то на глав­ния бо­рец за ис­ти­на вър­ху из­де­ли­я­та, как­то и ло­зун­ги от ти­па: “Wikileaks раз­к­ри­ва нес­п­ра­вед­ли­вост­та” или “Враг на дър­жа­ва­та”. “Ин­дия е ед­на от дър­жа­ви­те, къ­де­то се от­на­сят мно­го доб­ре към  Wikileaks - за­я­ви пред ин­дийс­ки ме­дии пред­с­та­ви­те­лят на  меж­ду­на­род­на­та со­ци­ал­на мре­жа Ола­фур Виг­нир Си­гур­вин­сон. - Джу­ли­ан прие с ра­дост пред­ло­же­ни­е­то на ин­дийс­ка­та ком­па­ния.”

Асанж ня­ма опит в съз­да­ва­не­то на дре­хи.  За­то­ва пък има зад гър­ба си един недотам ус­пе­шен ек­с­пе­ри­мент да ра­бо­ти в мод­ния биз­нес. През та­зи го­ди­на той тряб­ва­ше да учас­т­ва дис­тан­ци­он­но ка­то ма­не­кен в мод­но­то ре­вю на Бен Уес­ту­уд, син на ди­зай­не­ра и ос­но­ва­тел на сти­ла пънк Ви­ви­ен Уес­ту­уд. Но в рам­ки­те на ня­кол­ко дни раз­мис­ли и от­ме­ни учас­ти­е­то си.

Ос­но­ва­те­лят на  WikiLeaks  Джу­ли­ан Асанж по­ис­ка убе­жи­ще от Ек­ва­дор пре­ди две го­ди­ни - на 19 юни 2012-а. От­то­га­ва не е на­пус­кал ни­то вед­нъж те­ри­то­ри­я­та на по­сол­с­т­во­то на та­зи дър­жа­ва в Лон­дон. През то­ва вре­ме Асанж не спря пуб­лич­ни­те си изя­ви, но та­ка и не ус­пя да за­па­зи об­ра­за си на ро­ман­ти­чен бо­рец за ис­ти­на­та. В Шве­ция и до­се­га го очак­ва съ­деб­но де­ло по об­ви­не­ние в из­на­сил­ва­не. А в САЩ го зап­лаш­ва до­жи­во­тен зат­вор и до­ри смър­т­на при­съ­да за­ра­ди пуб­ли­ку­ва­не­то на сек­рет­на ко­рес­пон­ден­ция на Дър­жав­ния де­пар­та­мент. Кра­лят на ком­п­ро­ма­та оби­та­ва мал­ко сту­дио в ек­ва­дор­с­ко­то по­сол­с­т­во. В не­го има душ, мал­ка кух­ня “с раз­ме­ри­те на шкаф”, как­то и ста­ич­ка с бю­ро, бя­га­ща пъ­те­ка и ком­пют­ри, чрез ко­и­то Асанж уп­рав­ля­ва WikiLeaks. Ав­с­т­ра­ли­е­цът твър­ди, че ра­бо­ти по 17 ча­са на ден, про­дъл­жа­вай­ки да ра­зоб­ли­ча­ва пра­ви­тел­с­т­ва­та по све­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във