Банкеръ Weekly

Съдби

Дамите напускат японския кабинет

Япон­с­ки­ят ми­нис­тър на пра­во­съ­ди­е­то Ми­до­ри Ма­цу­ши­ма по­да­де ос­тав­ка в на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та. Тя е вто­ра­та же­на, член на пра­ви­тел­с­т­во­то, на­пус­на­ла пос­та си през пос­лед­ни­те дни. Пре­ди нея се от­тег­ли и ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та и про­миш­ле­ност­та - Юко Обу­ти. По то­зи на­чин “ера­та на да­ми­те” в япон­с­ка­та по­ли­ти­ка, чи­е­то нас­тъп­ва­не се свър­з­ва­ше с пре­ми­е­ра Шин­д­зо Абе, за­вър­ши, пре­ди да за­поч­не. Иде­я­та за наз­на­ча­ва­не­то на пред­с­та­ви­тел­ки на неж­ния пол на клю­чо­ви пос­то­ве в ка­би­не­та се ока­за пре­ка­ле­но ре­во­лю­ци­он­на за ико­но­ми­чес­кия и по­ли­ти­чес­кия елит.

А са­мо пре­ди ня­как­ви си два ме­се­ца мес­т­ни­те вес­т­ни­ци се над­п­ре­вар­ва­ха да пи­шат за но­вия курс на Абе, приз­ван да нап­ра­ви по­ли­ти­ка­та на Стра­на­та на из­г­ря­ва­що­то слън­це по­доб­на на ев­ро­пейс­ка­та и аме­ри­кан­с­ка­та, къ­де­то ни­кой не се учуд­ва на же­ни­те, за­е­ма­щи ви­со­ки дър­жав­ни пос­то­ве. На 3 сеп­тем­в­ри пра­ви­тел­с­т­во­то на Япо­ния по­да­де ос­тав­ка, а мал­ко след то­ва бе обя­вен но­ви­ят със­тав на ка­би­не­та. Про­це­ду­ра­та е фор­мал­на и да­ва въз­мож­ност да се об­но­вят ми­нис­т­ри­те.То­ва бе пър­ва­та про­мя­на на ка­би­не­та след зав­ръ­ща­не­то на Абе на­че­ло на пра­ви­тел­с­т­во­то през де­кем­в­ри 2012-а. Та­ка или ина­че пре­ми­е­рът наз­на­чи за ми­нис­т­ри пет же­ни. Две от тях за­е­ха клю­чо­ви пос­то­ве, осо­бе­но Юко Обу­ти. Ако тя бе ус­пя­ла да ре­а­ли­зи­ра прог­ра­ма­та за сък­ра­ща­ва­не на дър­жав­ни­те раз­хо­ди с най-мал­ки за­гу­би за на­се­ле­ни­е­то, мо­же­ше лес­но да се пре­вър­не в кан­ди­дат №1 за пре­ми­ер на стра­на­та и да ста­не пър­ва­та да­ма, ог­ла­ви­ла япон­с­ко пра­ви­тел­с­т­во.

Ве­ро­ят­но иде­я­та на Абе ще­ше да се осъ­щес­т­ви, ако не бе­ше се на­ме­сил мес­т­ни­ят ман­та­ли­тет. Ока­за се, че япон­с­ки­те мъ­же по­ли­ти­ци не мо­гат да прег­лът­нат же­на на ми­нис­тер­с­ки пост. Обу­ти бе об­ви­не­на пуб­лич­но, че е под­куп­ва­ла из­би­ра­те­ли. Ко­га­то кан­ди­дат­с­т­ва­ше за мяс­то в пар­ла­мен­та през 2010-а - 2011-а, би­ле­ти­те за кон­цер­ти­те в ней­на под­к­ре­па се про­да­ва­ха по-ев­ти­но, от­кол­ко­то е при­е­то. По оно­ва вре­ме ни­кой не обър­на вни­ма­ние на то­зи, ве­ро­ят­но слу­ча­ен, не­дос­та­тък в сче­то­вод­с­т­во­то й. То­ва не бе за­бе­ля­за­но и до­ка­то Обу­ти ра­бо­те­ше в пра­ви­тел­с­т­во­то на зна­чи­ми, но смя­та­ни за “жен­с­ки” длъж­нос­ти - нап­ри­мер ко­га­то бе­ше ми­нис­тър по въп­ро­си­те за на­ма­ля­ва­не на раж­да­е­мост­та. Но след ка­то за­поч­на­ха да виж­дат в нея ре­ал­на пре­тен­ден­т­ка за пос­та на Абе, си спом­ни­ха всич­ко.

Кол­ко­то до об­ви­не­ни­я­та сре­щу Ми­до­ри Ма­цу­ши­ма те на­ис­ти­на при­ли­чат на лош анек­дот. Ве­се­ла, об­щи­тел­на, твър­де раз­лич­на от же­ни­те по­ли­ти­ци в Азия, тя не се впис­ва­ше в ком­па­ни­я­та на на­ду­ти­те по­ли­ти­ци във фра­ко­ве, с ко­и­то е свик­на­ла Япо­ния. И вед­на­га за­поч­на­ха  да я об­ви­ня­ват в нес­паз­ва­не на ети­ке­та. Пър­во­то й “прег­ре­ше­ние” бе, че се яви на ед­но от за­се­да­ни­я­та на пар­ла­мен­та с чер­ве­но по­луп­роз­рач­но шал­че. Пос­лед­ва не­за­бав­но об­ви­не­ние, че е на­ру­ши­ла заб­ра­на­та да вли­за в за­се­да­тел­на­та за­ла с връх­на дре­ха. Скан­да­лът все пак бе по­ту­шен - Ми­до­ри Ма­цу­ши­ма ус­пя да до­ка­же, че ша­лът е са­мо дам­с­ко ук­ра­ше­ние. Не­от­дав­на оба­че, по вре­ме на един праз­ник, Ма­цу­ши­ма по­да­ри на из­би­ра­те­ли­те си вет­ри­ла със своя пор­т­рет. Те не бя­ха скъ­пи и пред­с­тав­ля­ва­ха оби­чай­но­то пар­че кар­тон с кар­тин­ка. В  пра­ви­тел­с­т­во­то вед­на­га я за­по­доз­ря­ха в под­куп­ва­не на из­би­ра­те­ли­те. Без да до­ча­ка раз­с­лед­ва­не­то, Ма­цу­ши­ма по­да­де ос­тав­ка­та си по-ско­ро от со­ли­дар­ност с Обу­ти, от­кол­ко­то ка­то приз­на­ние на ня­как­ва “ви­на”.

От­тег­ля­не­то на две­те же­ни от пра­ви­тел­с­т­во­то е го­лям удар по прес­ти­жа му. Рей­тин­гът му ряз­ко на­ма­ля и за­ра­ди фак­та, че ни­то един от мъ­же­те в ка­би­не­та не се зас­тъ­пи за оче­вид­но нес­п­ра­вед­ли­во об­ви­не­ни­те да­ми. Съ­дей­ки по ре­зул­та­ти­те от ан­ке­ти­те, ко­и­то ор­га­ни­зи­рат мес­т­ни жур­на­лис­ти, по­ве­че­то япон­ци съ­жа­ля­ват за ос­тав­ки­те на Обу­ти и Ма­цу­ши­ма. Още по­ве­че че об­ла­ци­те се сгъс­тя­ват над още ед­на же­на ми­нис­тър - Ери­ко Яма­та­ни - шеф на ко­ми­те­та по дър­жав­на бе­зо­пас­ност и ми­нис­тър на за­дър­жа­ни­те в Се­вер­на Ко­рея. Оказ­ва се, че тя би­ла за­бе­ля­за­на в ком­па­ни­я­та на япон­с­ки ан­ти­ко­рейс­ки нас­т­ро­е­ни на­ци­о­на­лис­ти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във