Банкеръ Weekly

Съдби

Само факти

S 250 2b45c963 ce72 4926 a0e7 4d8c8ecbaabd


Пис­то­ри­ус дъл­жи 1.7 млн. до­ла­ра на ад­во­ка­ти


Па­ра­о­лим­пи­е­цът Ос­кар Пис­то­ри­ус, осъ­ден за убийс­т­во­то на при­я­тел­ка­та си Ре­е­ва Стин­камп, е зад­лъж­нял на сво­и­те ад­во­ка­ти, ко­и­то през пос­лед­ни­те два ме­се­ца са ра­бо­ти­ли без­п­лат­но. Об­ща­та смет­ка за ус­лу­ги­те на за­щи­та­та е 17.5 млн. ран­да (1.7 млн. до­ла­ра). За да се раз­п­ла­ти, Пис­то­ри­ус про­да­де къ­ща­та си, ав­то­мо­би­ла си и три нед­ви­жи­ми имо­та. Но па­ри­те не стиг­на­ха. Смет­ки­те за ус­лу­ги­те са из­п­ра­те­ни на чи­чо­то на осъ­де­ния, кой­то оба­че не бър­за да пре­веж­да па­ри­те. След ка­то из­вър­ши прес­тъп­ле­ни­е­то, па­ра­о­лим­пи­е­цът за­гу­би всич­ки­те си рек­лам­ни до­го­во­ри.


Ше­фът на Apple: “Гей съм и се гор­дея с то­ва”


Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Apple Тим Кук пот­вър­ди в биз­нес спи­са­ни­е­то Bloomberg Businessweek, че е гей. Ин­фор­ма­ци­он­на­та аген­ция от­бе­ляз­ва, че пре­ди то­ва Кук ни­ко­га не е го­во­рил пуб­лич­но за нет­ра­ди­ци­он­на­та си сек­су­ал­на ори­ен­та­ция. “Гор­дея се, че съм гей. То­ва е един от най-прек­рас­ни­те по­да­ръ­ци, ко­и­то съм по­лу­чил от Бог”, пи­ше биз­нес­ме­нът. Ня­кол­ко дни по-ра­но той раз­к­ри­ти­ку­ва влас­ти­те на род­ния си щат Ала­ба­ма, че не приз­на­ват ед­но­по­ло­ви­те бра­ко­ве. Кук ста­на из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на Apple през 2011-а, сме­няй­ки на пос­та Стив Джобс.


Ви­ет­на­мец под­с­т­риг­ва
с япон­с­ки меч


Ви­ет­нам­с­ки­ят фри­зьор Нгу­ен Хо­анг Хунг не под­с­т­риг­ва кли­ен­ти­те си с тра­ди­ци­он­ни но­жи­ци, а с ка­та­на - са­му­райс­ки меч. Тра­ди­ци­он­но­то оръ­жие на во­и­ни­те за­щит­ни­ци на Япо­ния се по­я­вя­ва през XV век. Фри­зьо­рът изу­ча­вал в про­дъл­же­ние на ме­сец тън­кос­ти­те на из­кус­т­во­то да бо­ра­ви с хлад­но­то оръ­жие. От­на­ча­ло ек­с­цен­т­рич­ни­ят сти­лист за­поч­нал с дъл­ги ме­чо­ве, а след то­ва пре­ми­нал към още по-сло­жен стил - да майс­то­ри при­чес­ки с къ­си ка­та­ни. По ду­ми­те на Хунг та­зи тех­ни­ка му поз­во­ля­ва да пос­тиг­не из­к­лю­чи­тел­на ле­ко­та и под­виж­ност на пос­т­риж­ка­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във