Банкеръ Weekly

Съдби

Само факти


Тю­тю­не­ва ком­па­ния заб­ра­ни пу­ше­не­то


Тю­тю­не­ва­та ком­па­ния Reynolds American Inc. ще заб­ра­ни от 2015-а пу­ше­не­то във всич­ки свои офи­си и про­из­вод­с­т­ве­ни по­ме­ще­ния. Заб­ра­на­та ще вле­зе в си­ла вед­на­га след ка­то бъ­дат го­то­ви “зо­ни­те за пу­ше­не” за оне­зи слу­жи­те­ли, ко­и­то по ня­как­ви при­чи­ни не ис­кат да пу­шат на ули­ца­та. Мяр­ка­та ня­ма да за­сег­не т. нар. без­дим­на про­дук­ция - елек­т­рон­ни­те ци­га­ри и раз­но­вид­нос­ти­те на тю­тю­на за дъв­че­не. Reynolds American Inc. е вто­ра­та по го­ле­ми­на тю­тю­не­ва ком­па­ния в САЩ и про­из­веж­да най-из­вес­т­ни­те ци­га­ри в све­та - Camel.


Так­си са­мо с бе­ло­кож зад во­ла­на


Ед­на от так­си­мет­ро­ви­те служ­би в ан­г­лийс­ко­то град­че Роч­дейл пред­ло­жи но­ва ус­лу­га: по спе­ци­ал­на мол­ба на кли­ен­та да му бъ­де оси­гу­ре­на ко­ла с бе­ло­кож шо­фьор, ко­ре­нен бри­та­нец. Соб­с­т­ве­ни­кът на фир­ма­та Car 2000, Сти­вън Кем­бъл за­я­ви, че ува­жа­ва пра­во­то на път­ни­ци­те да из­би­рат цве­та на ко­жа­та на так­си­мет­ро­вия во­дач, и че щом пот­ре­би­те­ли­те про­я­вя­ват ин­те­рес към да­де­на ус­лу­га, ком­па­ни­я­та ще нап­ра­ви всич­ко да удов­лет­во­ри тър­се­не­то. Град­с­ки­ят съ­вет на Роч­дейл за­я­ви, че Car 2000 не на­ру­ша­ва ус­ло­ви­я­та на ли­цен­за си, но во­ди кон­сул­та­ции с юрис­ти за за­кон­ност­та на ус­лу­га­та.


Ак­тьо­ри от “Хо­бит” в клип
на ави­о­ком­па­ния


Ак­тьо­ри­те от ки­нот­ри­ло­ги­я­та “Хо­бит” на Пи­тър Джак­сън учас­т­ва­ха в зас­не­ма­не­то на клип за но­во­зе­лан­д­с­ка­та ави­о­ком­па­ния  Air New Zealand. Учас­т­ни­ци­те в не­го обяс­ня­ват как път­ни­ци­те да се дър­жат пра­вил­но на бор­да на са­мо­ле­та и как­во тряб­ва да пра­вят при въз­ник­ва­не­то на из­вън­ред­ни си­ту­а­ции. Ав­то­ри­те на фил­м­че­то го на­ри­чат “Най-епич­но­то ви­део за бе­зо­пас­ност­та в ис­то­ри­я­та”. За по-мал­ко от де­но­но­щие от пуб­ли­ку­ва­не­то му във Facebook кли­път е пре­диз­ви­кал над 600 ко­мен­та­ри и поч­ти 6 хил. ха­рес­ва­ния, а в YouTube е гле­дан ве­че око­ло 360 хил. пъ­ти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във