Банкеръ Weekly

Спорт

“Лудогорец” си го върна с лихвите

Ко­га­то съд­ба­та ти от­не­ме не­що, ра­но или къс­но ти го връ­ща с лих­ви­те. “Лу­до­го­рец” бе скан­дал­но ог­ра­бен от съ­ди­и­те в пър­ви­те си два дву­боя от гру­пи­те на Шам­пи­он­с­ка­та ли­га сре­щу “Ли­вър­пул” и “Ре­ал”, но “фор­ту­на” да­ри по­бе­да­та на “ор­ли­те” в мо­же би най-важ­ния за тях сблъ­сък - с ви­со­ко­мер­ни­те гос­ти от “Ба­зел”. Вес­то­но­се­цът на ин­фар­к­т­ния ус­пех в про­дъл­же­ни­е­то съв­сем не­о­чак­ва­но ста­на Йор­дан Ми­нев. Сто пъ­ти ле­ви­ят бра­ни­тел да рит­не топ­ка­та от та­ко­ва по­ло­же­ние, ед­ва ли ще ус­пее “да хва­не” из­вън­зем­на­та па­ра­бо­ла, с ко­я­то пре­па­ри­ра ина­че без­г­реш­ния Ваcлик. То­ва бе­ше пръс­тът на съд­ба­та, ко­я­то се ус­мих­на на от­бо­ра, тър­сещ с всич­ки сред­с­т­ва по­бе­да­та още от пър­ва­та се­кун­да. Швей­цар­ци­те проп­ла­ка­ха, че чер­ве­ни­ят кар­тон, по­ка­зан на Се­ре Ди още в 19-ата ми­ну­та, е пред­ре­шил ма­ча. Но одум­ва­ни­ят от тях съ­дия Де­низ Ай­те­кин на­пъл­но ком­пен­си­ра пре­си­ле­но­то си ре­ше­ние, ка­то впос­лед­с­т­вие под­ми­на ед­на ду­зи­на фа­у­ло­ве за “Лу­до­го­рец” пред на­ка­за­тел­но­то по­ле на “Ба­зел”. От­бо­рът от стра­на­та на ча­сов­ни­ци­те та­ка и не “вле­зе в час”. За 90 ми­ну­ти гос­ти­те не ус­пя­ха да от­к­ри­ят ни­как­во про­ти­во­дейс­т­вие сре­щу вдъх­но­ве­на­та иг­ра на бъл­гар­с­кия шам­пи­он, не съз­да­до­ха до­ри ед­но го­ло­во по­ло­же­ние. “Ба­зел” бе тол­ко­ва без­по­мо­щен на те­ре­на, че и с чо­век по­ве­че да бе иг­рал, край­ни­ят ре­зул­тат ще­ше да е съ­щи­ят. Або­на­ти­те в гру­пи­те на Ли­га­та бя­ха раз­пи­ле­ни от ня­как­ви тъм­ни бал­кан­с­ки су­бек­ти и за­то­ва е ло­гич­но да “им стя­га че­пи­кът”.

След пър­ви­те три ма­ча в гру­па­та без пре­у­ве­ли­че­ние мо­же да се зак­лю­чи, че вто­ро­то мяс­то на “Лу­до­го­рец” е на­пъл­но за­ко­но­мер­но. Из­каз­ва­не­то на соб­с­т­ве­ни­ка Ки­рил До­мус­чи­ев, че цел­та пред от­бо­ра му е да бъ­де вто­ри, ве­че съв­сем не зву­чи тол­ко­ва на­луд­ни­ча­во. Ка­то из­к­лю­чим без­с­пор­ния фа­во­рит “Ре­ал”, “Лу­до­го­рец”, “Ли­вър­пул” и “Ба­зел” са с аб­со­лют­но из­рав­не­ни въз­мож­нос­ти и до­се­га си раз­ме­ни­ха по ед­на ми­ни­мал­на до­ма­кин­с­ка по­бе­да. Ако “зе­ле­ни­те” ус­пе­ят да из­коп­чат не­що от гос­ту­ва­не­то си в Швей­ца­рия, ма­чът сре­щу “Ли­вър­пул” в Со­фия ще се пре­вър­не в сво­е­об­ра­зен фи­нал за кла­си­ра­не на ос­ми­на­фи­на­ли­те. Дру­го пре­дим­с­т­во за бъл­гар­с­кия тим е, че гос­ту­ва на “Бе­лия ба­лет” в пос­лед­ния дву­бой, ко­га­то мад­рид­с­ки­ят гранд ще си е га­ран­ти­рал пър­во­то мяс­то и ве­ро­ят­но ще пус­не мно­го от ре­зер­ви­те си. Раз­би­ра се, “уда­ри­те под кръс­та” сре­щу бъл­гар­с­кия тим ще про­дъл­жат, тъй ка­то УЕ­ФА ня­ма смет­ка не­ко­мер­си­а­лен тим да из­ле­зе от гру­па­та. “Ор­ли­те” тряб­ва да бъ­дат по­не ед­на кла­са над опо­нен­ти­те си и да са го­то­ви да прег­лът­нат но­ви из­мис­ле­ни дуз­пи, го­ло­ве от за­са­да или чер­ве­ни кар­то­ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във