Банкеръ Weekly

Спорт

“Лу­до­го­рец” с нов ев­рот­ри­умф

Бълshy;гарshy;сshy;киshy;ят шамshy;пиshy;он ldquo;Луshy;доshy;гоshy;рецrdquo; проshy;дълshy;жаshy;ва триshy;умshy;фалshy;ния си рейд в Лиshy;га Евshy;роshy;па. ldquo;Зеshy;леshy;ниshy;теrdquo; за втоshy;ри път в рамshy;киshy;те на два меshy;сеshy;ца ldquo;взеshy;ха скалshy;паrdquo; на бивshy;шия евshy;роshy;шамshy;пиshy;он ldquo;ПСВ Айнshy;дshy;хоshy;венrdquo; и стаshy;наshy;ха пърshy;вият бълshy;гарshy;сshy;ки отshy;бор в исshy;тоshy;риshy;яshy;та, спеshy;чеshy;лил груshy;паshy;та си във втоshy;рия по сиshy;ла евshy;роshy;турshy;нир. Гоshy;ляshy;маshy;та фиshy;гуshy;ра на стаshy;диshy;он ldquo;Ваshy;сил Левshy;сshy;киrdquo; бе слоshy;венshy;сshy;киshy;ят наshy;паshy;даshy;тел Роshy;ман Беshy;зяк, койshy;то на два пъshy;ти маshy;тиshy;ра враshy;таshy;ря на госshy;тиshy;те Зоshy;ет.


След каshy;то си гаshy;ранshy;тиshy;ра пърshy;воshy;то мясshy;то, ldquo;Луshy;доshy;гоshy;рецrdquo; ще пъshy;туshy;ва за двуshy;боя с посshy;ледshy;ния ldquo;Диshy;наshy;моrdquo; (Загshy;реб), а посshy;ле ще очакshy;ва жреshy;бия за елиshy;миshy;наshy;циshy;онshy;наshy;та фаshy;за. Проshy;тивshy;но на очакshy;ваshy;ниshy;яshy;та, там веshy;роshy;ятshy;но ще има и досshy;та тежshy;ки съshy;перshy;ниshy;ци. Чеshy;тиshy;ри от отshy;падshy;наshy;лиshy;те от Шамshy;пиshy;онshy;сshy;каshy;та лиshy;га треshy;ти тиshy;моshy;ве с по-ниshy;сък коshy;еshy;фиshy;циshy;ент ще бъshy;дат сред неshy;посshy;таshy;веshy;ниshy;те. В таshy;зи елитshy;на груshy;па моshy;гат да вляshy;зат имеshy;на каshy;то ldquo;Наshy;поshy;лиrdquo;, ЦСКА (Мосshy;кshy;ва), ldquo;Гаshy;лаshy;таshy;саshy;райrdquo;, ldquo;Аяксrdquo; и ldquo;Баshy;йерrdquo; (Леshy;верshy;куshy;зен). От Лиshy;га Евshy;роshy;па със сиshy;гурshy;ност втоshy;ри в груshy;паshy;та си ще е русshy;киshy;ят ldquo;Анshy;жиrdquo;, а друshy;гиshy;те възshy;можshy;ни проshy;тивshy;ниshy;ци ще стаshy;нат ясshy;ни след посshy;ледshy;ниshy;те среshy;щи от таshy;зи фаshy;за на турshy;ниshy;ра.


Преshy;зиshy;денshy;тът на ldquo;Луshy;доshy;гоshy;рецrdquo; Киshy;рил Доshy;мусshy;чиshy;ев обяshy;ви, че е гоshy;тов да изshy;ваshy;ди до 2 млн. евshy;ро за ноshy;ви поshy;пълshy;неshy;ния през зимshy;наshy;та паshy;уshy;за. ldquo;В Загshy;реб ще гоshy;ним поshy;беshy;даshy;та заshy;раshy;ди клубshy;ния и наshy;циshy;оshy;налshy;ния коshy;еshy;фиshy;циshy;ент, заshy;раshy;ди имиshy;джа ни и за още 200 хил. евshy;ро. До тоshy;зи моshy;мент от турshy;ниshy;ра сме спеshy;чеshy;лиshy;ли няshy;къshy;де межshy;ду 5.4-5.5 млн. евshy;ро, коshy;иshy;то веshy;че сме разshy;пshy;реshy;деshy;лиshy;ли. Заshy;деshy;ляshy;ме средshy;сshy;тshy;ва за ноshy;вия стаshy;диshy;он, за поshy;пълshy;неshy;ния, ще праshy;вим игshy;риshy;ща, имаshy;ме идея и за шкоshy;лаshy;таrdquo;, каshy;за Доshy;мусshy;чиshy;ев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във