Банкеръ Weekly

Спорт

“Левски” влезе в окото на бурята

Ура­га­нът “Гон­за­ло” ско­ва ця­ла Ев­ро­па, но сто­ре­но­то от не­го блед­нее пред фут­бол­ни­те бу­ри, ко­и­то раз­пер­ду­ши­ни­ха “Лев­с­ки”. В рам­ки­те са­мо на сед­ми­ца “си­ни­те” бя­ха от­не­се­ни за шес­ти по­ре­ден път от ЦСКА, а вто­ро­ди­ви­зи­он­ни­ят “Мон­та­на” до­вър­ши не­със­то­я­тел­ния тим от “Ге­ре­на”. “Лев­с­ки” от­но­во се ка­тур­на по нак­ло­не­на­та плос­кост и до­ри мяс­то­то му в пър­ва­та шес­ти­ца е под се­ри­оз­на въп­ро­си­тел­на. Все по-мал­ко ос­та­на­ха вяр­ва­щи­те, че Ге­ор­ги Ива­нов-Гон­зо е спо­со­бен да въз­ро­ди “си­ни­те”. Фе­но­ве­те от­но­во ско­чи­ха, то­зи път “на нож”, сре­щу соб­с­т­ве­ни­ка на клу­ба То­дор Бат­ков.

“Бат­ков, сти­га си мъл­чал и си миш­ку­вал. Из­лез и ка­жи пред всич­ки и офи­ци­ал­но ре­ал­на­та про­даж­на це­на на “Лев­с­ки” (Со­фия). Про­да­вай и се ма­хай за­ви­на­ги! Сме­ни 200 тре­ньо­ри, 600 фут­бо­лис­ти, упот­ре­би всич­ки ле­ген­ди ка­то бу­шо­ни, зад ко­и­то да се скри­еш. Са­мо ти си неп­ри­кос­но­вен и ни­ко­га ви­но­вен. Веч­но жер­т­ва. Ми­ли­о­ни­те кре­ди­ти към теб, ко­и­то веч­но “ва­диш от джо­ба си” и ги съ­ну­ваш, си ги от­пи­ши ка­то це­на­та за всич­ко, ко­е­то си при­чи­нил и при­чи­ня­ваш на ми­ли­о­ни лев­с­ка­ри. “Лев­с­ки” има нуж­да от но­во на­ча­ло и бъ­де­ще. То е без шу­ро­ба­джа­на­щи­на­та, ко­я­то сте из­п­ле­ли в то­зи клуб. То­дор Кос­та­ди­нов Бат­ков, из­лез и вед­нъж в жи­во­та си го­во­ри ка­то мъж ис­ти­на­та и са­мо ис­ти­на­та. Кой си ти в “Лев­с­ки”, кой-ко­го е в “Лев­с­ки!”, то­ва на­пи­са­ха на сте­на­та си във “Фейс­бук” вбе­се­ни­те при­вър­же­ни­ци на ти­ма от Фонд “Сек­тор Б”.

Оче­вид­но за си­ни­те ул­т­ра­си гор­чи­ва­та ча­ша е пре­ля­ла и точ­но Бат­ков е чо­ве­кът, кой­то тряб­ва да я из­пие до дъ­но. Соб­с­т­ве­ни­кът е ви­но­вен за го­ля­ма част от не­га­тив­ни­те про­це­си, ста­на­ли ежед­не­вие на “Ге­ре­на”. Той не ус­пя да съз­да­де про­фе­си­о­нал­на уп­рав­лен­с­ка струк­ту­ра, тре­ньо­ри­те се сме­нят през ме­сец, се­лек­ци­он­на­та по­ли­ти­ка е “на пар­че”, а ед­на от най-доб­ри­те дет­с­ко-юно­шес­ки шко­ли та­ка и не мо­же да из­ва­ди фут­бо­лис­ти за пър­вия тим. Лип­са­та на ви­зия за нас­то­я­ще­то и за бъ­де­ще­то се ви­дя най-от­чет­ли­во в дву­бо­и­те с ЦСКА и “Мон­та­на”. Сре­щу “ар­мей­ци­те” Ива­нов пус­на на те­ре­на “ста­ри­те ку­че­та” плюс чуж­ден­ци­те, но не ус­пя да из­бег­не раз­г­ро­ма. Три дни по-къс­но в иг­ра вля­зо­ха юно­ши­те Га­лин Та­шев, Ми­ки Ора­чев, Ра­дос­лав Цо­нев и Бо­жи­дар Кра­ев, но ре­зул­та­тът бе съ­щи­ят. Гон­зо от­бе­ля­за, че мла­ди­те имат ка­чес­т­ва, но се­га не са го­то­ви да дър­пат “Лев­с­ки”, тъй ка­то ще бъ­дат на не­об­хо­ди­мо­то ни­во след ед­на-две го­ди­ни. При всич­ки по­ло­же­ния клу­бът ще прег­лът­не по­ред­ния про­ва­лен се­зон. За­то­ва Ива­нов ще спе­че­ли ува­же­ни­е­то на фе­но­ве­те, ако ре­ши сме­ло да рис­ку­ва и за­ло­жи на соб­с­т­ве­ни­те кад­ри до­ри с риск ти­мът му да се бо­ри за ос­та­ва­не в гру­па­та. Бит­ки­те във вто­ра­та шес­ти­ца ще ка­лят мла­до­ци­те и ще ги под­гот­вят за след­ва­щия се­зон. Проб­ле­мът е, че в “Лев­с­ки”, как­то и в ЦСКА, то­ле­ран­т­ност­та към вре­мен­ни­те не­ус­пе­хи в име­то на по-доб­ро­то бъ­де­ще е ну­ле­ва. Нес­лу­чай­но тре­ньо­рът на “Мон­та­на” Фе­ра­рио Спа­сов ка­за, че “си­ни” и “чер­ве­ни” се сла­вят ка­то клу­бо­ве­те, ко­и­то мно­го лес­но се раз­де­лят с юно­ши­те си с го­лям по­тен­ци­ал. Да, но ЦСКА по­не случ­ва на чуж­ден­ци, до­ка­то “Лев­с­ки” се вър­ти в ома­гьо­сан кръг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във