Банкеръ Weekly

Рожденици

Рожденици

Пеньо Хаджиев
S 250 9a5c1779 45c0 4a61 a432 3046f205c311
S 250 43eb1161 f0de 4419 bce7 38b452ed2dfd
S 250 84f238bc 590c 4b4a 9711 af0690e114f5
S 250 631b8cf6 ee30 49ad 905e 582cf4b91497


  • Фи­нан­сис­тът Пе­ньо Ха­джи­ев ще от­п­раз­ну­ва рож­де­ния си ден на 1 но­ем­в­ри.

  • Те­о­дор Или­ев, фи­нан­сов ди­рек­тор на ЗАД “Бул­с­т­рад Ви­е­на Ин­шу­рънс Груп”, ще по­чер­пи за рож­де­ния си ден на 1 но­ем­в­ри.

  • Ди­а­на Ми­те­ва, член на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Бан­ка ДСК”, ще при­е­ма поз­д­рав­ле­ния за рож­де­ния си ден на 3 но­ем­в­ри.

  • Бо­жи­дар Да­нев, из­пъл­ни­те­лен пред­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та сто­пан­с­ка ка­ма­ра, ще по­чер­пи за рож­де­ния си ден на 5 но­ем­в­ри.

  • Цен­ка Пет­ко­ва, член на уп­ра­ви­тел­ния съ­вет и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на “Рай­фай­зен­банк (Бъл­га­рия)”, ще по­лу­чи поз­д­рав­ле­ния за рож­де­ния си ден на 6 но­ем­в­ри.

  • Пред­се­да­те­лят на над­зор­ния съ­вет на Пър­ва ин­вес­ти­ци­он­на бан­ка Ев­ге­ни Лу­ка­нов ще от­п­раз­ну­ва рож­де­ния си ден на 7 но­ем­в­ри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във